Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Բագրատ Սուրենի Ներսիսյան

Դոցենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն սկսած ԲՈՒՀ-ից
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին,
1976 -1979 թթ. ասպիրանտուրա, ՀՀԳԱ լեզվի ինստիտուտ, քարթվելյան լեզուներ

Գիտական աստիճան
Բ. գ. թ. դոցենտ
Թեկնածուական թեմա - Հին վրացերենի և գրաբարի հոլովման համակարգերի զուգադրական - տիպաբանական վերլուծություն, 1986 թ., ՀՀԳԱ լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1979 - 1991 թթ. ՀՀԳԱ լեզվի ինստիտուտ
1991 թ-ից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, Հնչյունաբանություն, Բառագիտություն, Հայ քերականագիտական մտքի պատմություն - մագիստրատուրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, լեզվի տեսություն, տիպաբանություն, հին վրացերեն, ժամանակակից վրացերեն, թարգմանության տեսություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, վրացերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտին կից գործող 019 մասնագիտական խորհրդի անդամ, ԵՊՀ հայ բանասիրության, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գիտխորհուրդների անդամ, Լեզվաբանական խորհրդի անդամ

Ժամանակի քերականական կարգը գրական արևելահայերենում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 1(13), 195-206 էջ
|
Ներսիսյան Բ. , Ավետիսյան Ռ.
Եղանակի քերականական կարգը գրական արևելահայերենում
2017 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, 2017, 2 (14), էջ 209-223
|
Բագրատ Ս. Ներսիսյան , Կարինե Ժ. Սահակյան
Յոթ հոլովի տեսությունը հիմնավորելու նոր մեթոդ
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2017, 3 (59), էջ 106-117
|
Հարցերով բառերի տեսակներն առանձնացնելու մեթոդը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 52-65
|
Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ
Իվանե Շիլակաձեն արդի արևելահայերենի որոշ քերականական կարգերի մասին
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 55-63
|
“The Participle” in the Contemporary Eastern Armenian”
2005 | Հոդված/Article
Published in the “Series of Scientific Articles “Kantegh”, 2005
“Once more about the Category of the Verb”
2005 | Հոդված/Article
Published in the “Series of Scientific Articles “Kantegh”, 2005
A questionnaire
2001 | Հոդված/Article
Yerevan, 2001
“The Comparative and Typological Analysis of the System of Nominal Declension of Old Georgian and Old Armenian”
1986 | Հոդված/Article
Published in “The Questions of the History of Language”, 2nd issue, 1986