Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Գոհար Միշայի Ներսեսյան

Դոցենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ, արևելաgիտության ֆակուլտետ, ուսանող
1979 - 1980 թթ. ԵՊՀ, ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության ամբիոնի ստաժոր-հետազոտող
1980 - 1983 թթ. ԵՊՀ, հայոց լեզվի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ. ասիստենտ
Թեկնածուական թեմա - «Գոյականի թվի կարգը գրաբարում»,1986 թ., Երևանի Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1986 թ. ապրիլից մինչ այժմ` ԵՊՀ բանաս. ֆակ. հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ձևաբանություն, շարահյուսություն, բառարանագրություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն և արաբերեն բառարանի օգնությամբ

Բացահայտչի աբեղյանական ըմբռնումը
2016 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2016, 140-148 էջ
|
Գոյականական անդամի լրացումների կապակցության եղանակները ժամանակակից հայերենում
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան, 2016, 1(36), 350-363 էջ
|
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ
2016 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ
Ժամանակակից հայերենի մասնական անդամներն կապակցությունները
2013 | Գիրք/Book
Դասախոսություն, ԵՊՀ հրատ., 2013, 38 էջ
Համառոտագրությունների և հապավումների ռուս-հայերեն թեմատիկ բառարան
2010 | Գիրք/Book
Երևան, 2010, 257 էջ
Անվանական անդամի` բացառականով արտահայտված լրացումներ
2009 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, N 1-2, Երևան, 2009, 7 էջ
Բառասկիզբը դասական հայերենում
2006 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2006, N 1-2, 6 էջ
Մարմնի զույգ անդամներ արտահայտող բառերը հայերենում
2004 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2004, N 5-6, 4 էջ
Հայերենի բայական բաղադրյալ ստորոգյալի արդի ըմբռնումը
2002 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2002, N 2
Հայերենի բայական բաղադրյալ ստորոգյալի արդի ըմբռնումը
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 134-139
|
Երկակի թվի արտահայտությունը հայերենում ըստ Աճառյանի
2001 | Թեզիս/Thesis
Քրիստոնեության 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2001թ., 1 էջ
Գոյականի թվակարգի ուսումնասիրության պատմությունից
1991 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (74), Երևան 1991թ., էջ 190-196
|
Գոյականի հետ այլ խոսքի մասերի համաձայնությունը գրաբարում
1984 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 1984, 3-4, 17 էջ
Գրաբարի հոգնակերտ մասնիկները
1984 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1984, N 3
Գրաբարի անեզական և հավաքական գոյականները
1983 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 1983, 1-2, 17 էջ