Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Կարինե Ռոբերտի Միքայելյան

Դոցենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթությունը
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ` հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ,
1982 - 1984 թթ. ԵՊՀ հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ` արվեստագետի որակավորմամբ,
1986 - 1989 թթ. ՀՀ ԳԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի (լեզվաբանության) ինստիտուտի առկա ասպիրանտուրա` հանրալեզվաբանություն մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ. դոցենտ
թեկնածուական աշխատանքի թեմա - «Օտարազգի բառերի գործածությունը հայերեն պաշտոնական լեզվու», 2002 թ., Ժ. 02.02.
«Ընդհանուր և կիրառական լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ` ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտի և ԵՊՀ-ի 019 միացյալ մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1990 - 1991 թթ. Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանում` որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
1991 - 2005 թթ. ԵրՊԲՀ-ի հայոց լեզվի և բժշկական տերմինաբանության ամբիոնում` որպես դասախոս
2003 - 2005 թթ. համատեղությամբ` պետական կառավարման ակադեմիայում` որպես ասիստենտ
2005 թ-ից ԵՊՀ-ի հայոց լեզվի ամբիոնում

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու և գրականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, հանրալեզվաբանություն, երկլեզվություն, լեզվական շփումներ, տերմինաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Եզրույթների դասակարգումն ըստ խոսքիմասային պատկանելության
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp2, էջ 84-92
|
Համաստեղի խօսքարուեստը
2017 | Հոդված/Article
Հորիզոն Գրական: 2017թ․, ապրիլ 2017, 1-5 էջ, Կանադա
|
Համաստեղի խօսքարուեստը
2017 | Հոդված/Article
Հորիզոն Գրական: 2017թ․, ապրիլ, 40-45 էջ, Կանադա
Հայերենում բառային ներքին տեղաշարժերը և արտաքին փոխառությունները ըստ ժամանակագրության
2015 | Հոդված/Article
«Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ», Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2015, էջ 144 - 160
Երգող ասեղնապատկերներ
2015 | Հոդված/Article
«Խոսող ժայռապատկերներ» արվեստաբանական նյութերի ժողովածու, «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2015, էջ 6 – 14
Լեզուների փոխազդեցության տեսության հարցեր
2013 | Հոդված/Article
«Լեզու և կրթություն», հ.5, Եր., 2013, էջ 21-25
Հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ
2007 | Գիրք/Book
Երևան, 2007, 97 էջ
Հայերեն - անգլերեն զրուցարան
2006 | Գիրք/Book
Երևան, 2006, 211 էջ
Հայերենի բուհական ուսուցման խնդիրների շուրջ
2005 | Հոդված/Article
Օշական, Երևան, 2005, էջ 48-50
Տիգրան Մեծը և նրա գեղարվեստական կերպարը
2005 | Հոդված/Article
<<Տիգրան Մեծ>> միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2005, էջ 90-92
Հայերենն իբրև օտար լեզու ուսուցանելու խնդրի շուրջ
2004 | Հոդված/Article
Օշական, Երևան, 2004, էջ 43-45
Ուսումնաօժանդակ նյութերի դերը հայոց հայոց լեզվի դասավանդման գործընթացում
2004 | Հոդված/Article
Ե., 2004, էջ 86-87
Language contact and the role of borrowing in language registration in the Eastern literary languages
2003 | Հոդված/Article
University of Michigan, 2003, 3 p.
Նարեկացու երկի թարգմանական արվեստը
2003 | Հոդված/Article
Օշական, Երևան, 2003, էջ 42-44
Խոսքի վարքը. ռուսերենի և անգլերենի ազդեցությունը հայոց լեզվում
2002 | Հոդված/Article
Օշական, Երևան, 2002, 3 էջ
Թարգմանական արվեստն ու տերմինների զարգացումը
2001 | Հոդված/Article
Օշական, Երևան, 2001, 2 էջ
Արան և նրան առնչվող պատմական անվանումները
2001 | Հոդված/Article
Օշական, Երևան, 2001, 2 էջ
Integration Greek and Latin suffixes and Prefixes in Armenian Medical Language (Terminology)
2000 | Հոդված/Article
Yerevan, 2000
Ռուս-հայերեն լեզվական առնչությունները բժշկագիտության բնագավառում
2000 | Հոդված/Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 2000, էջ 571-573
Ռուս-հայերեն և անգլերեն-հայերեն լեզվական շփումները պաշտոնական գրագրության և տերմինաշինության բնագավառում
2000 | Հոդված/Article
Ակադ. Գ. Ջահուկյանի 80-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2000, 2 էջ
Օտարազգի բժշկական բառերի բառարան
2000 | Գիրք/Book
Երևան, 2000, 146 էջ
Տեստային ատեստավորման մեթոդները հայոց լեզվի և բժշկական տերմինաբանության ամբիոնում
2000 | Հոդված/Article
Ե., 2000թ., էջ 132-135
Հայոց լեզու. վարժություններ ձևաբանությունից
1998 | Գիրք/Book
Երևան, 1998, 18 էջ
Հայոց լեզվի գրավոր աշխատանքների նյութերի ժողովածու
1998 | Հոդված/Article
Երևան, 1998, 60 էջ
«Կապ» թեման ուսուցանելու մի քանի առանձնահատկությունների մասին
1997 | Հոդված/Article
Материалы 70-й научной конференции Ераванского государственного медицинского университета им М. Гераци, Ереван, 1997, 1 стр.