Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Քնարիկ Աշոտի Սուքիասյան

Դոցենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., դոցենտ
թեկնածուական - «Ռուսերենից և ռուսերենի միջոցով կատարված բառային փոխառությունները ժամանակակից հայերենում», 1984, ԵՊՀ գիտխորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1980 - 1982 թթ. ԵՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնում` որպես ստաժոր - հետազոտող:
1984 թ. սեպտեմբերից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու - բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու (բառարանագրություն)

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Արական անձնանունների իմաստաբանական և բառակազմական քննությունը Հ․ Աճառյանի «Հայոց անձնանունների բառարան»-ում
2018 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2018, 2, էջ 167-188
|
Ժամանակակից հայոց լեզու (Հնչյունաբանություն, բառագիտություն)
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 462 էջ
Հնչյունափոխության դասավանդման մի քանի հարցեր
2017 | Հոդված/Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան: 2017թ․, 1, 169-179 էջ, Հայաստան
|
Համացանցային նորաբանությունների բառակազմական մի շարք առանձնահատկություններ
2015 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Եր., 1-2, 2015, 78-80
Հայոց լեզվի դպրոցական դարձվածաբանական բառարան
2013 | Գիրք/Book
Երևան, «Մանմար», 2013 թ., 351 էջ
Ք. Ա. Սուքիասյան , Ա. Մ. Սուքիասյան
Արդի հայերենի ուղղագրական-ձևակազմական բառարան
2011 | Գիրք/Book
Երևան, «Մանմար», 2011 թ. (բարեփոխված հրատարակություն), 462 էջ
Բառիմաստի փոփոխությունը արդի հայերենում
2010 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 4/45/, «Ասողիկ», Երևան, 2010 թ., էջ 56-66
Իմաստափոխությունը արդի հայերենում
2010 | Հոդված/Article
Երևան, 2010
Իմաստափոխության մի քանի հիմունքներ
2009 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և լեզվաբանություն, Երևան, 2009, թիվ 2, 5 էջ
Ք. Ա. Սուքիասյան , Ա. Մ. Սուքիասյան
Արդի հայերենի ուղղագրական - ձևակազմական բառարան
2002 | Գիրք/Book
Երևան, «Մակմիլան Արմենիա» (76.000 բառային միավոր), 2002, 407 էջ
Ք. Ա. Սուքիասյան , Տ. Սահակյան
Հաճախ օգտագործվող դարձվածքների բառարան
1999 | Գիրք/Book
Երևան, «Սահակ Պարթև», 1999, 183 էջ
ժամանակակից հայերենի նորագույն փոխառությունները և նրանց թարգմանության ու հայերեն համազորների հարցը
1990 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (71), Երևան 1990թ., էջ 203-210
|
Հայերենի ռուսերենից կատարած բառային և իմաստային փոխառությունների ուսումնասիրությունների պատմությունից
1983 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (49), Երևան 1983թ., էջ 188-199
|