Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Ռեբեկա Հայկարամի Մարգարյան

Դոցենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1981 - 86 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին
1986 - 89 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
բ. գ. .թ. ասիստենտ
Թեկնածուական աշխատանք - «Խորհրդային շրջանի հայոց լեզվի բացատրական բառարանները», 1990, ԵՊՀ Գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1989 թ. սեպտեմբերից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, արևմտահայերեն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ժամանակակից հայերենի հագուստ անվանող բառերի ծագումնաբանական և պատմական շերտերը
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր» Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, Լինգվա, 2019, թիվ 1, 84-96, 13 էջ
Ժամանակակից հայերենի ժամանականիշ բառերի ծագումնաբանությունը
2017 | Հոդված/Article
Կանթեղ: 2017թ․, 2(71), 92-98 էջ, Հայաստան
Դարձվածքների ուսուցումը
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2, 120-125 էջ
Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ
Դարձվածքային նորաբանությունները արդի մամուլում
2015 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2015թ․, 182-189 էջ
|
Նշումների համակարգը արդի հայերենի բացատրական բառարաններում
2015 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2015թ․3-4, 85-89 էջ
|
Textbook of practical trainings of Modern Armenian Language
2008 | Գիրք/Book
Yerevan 2008
Հայոց լեզու և հայ գրականություն, նոր հարցաթերթիկներ, նոր մոտեցումներ
2008 | Գիրք/Book
Երևան 2008թ.
Armenian Language and Armenian Literature, new questionnaires, new approaches
2008 | Գիրք/Book
Yerevan 2008
Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական պարապմունքների ձեռնարկ
2008 | Գիրք/Book
Երևան 2008 թ.
Turns and their stylistic values in the historical novels of S. Khanzadyan
2006 | Հոդված/Article
Yerevan 2006, Kantegh
Դարձվածները և նրանց ոճական արժեքը Ս. Խանզադյանի պատմավեպերում
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ,Երևան, 2006, թիվ 2:
Լեզվի պատկերավորման միջոցները Ս. Խանզադյանի պատմավեպերում
2003 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2003, թիվ 1
Լanguage image means in the historical novels of S. Khanzadyan
2003 | Հոդված/Article
Yerevan 2003, Kantegh
Սերո Խանզադյանի պատմավեպերի բառապաշարի առանձնահատկությունները
1995 | Հոդված/Article
Փոխանունություն և խոսքիմասային փոխանցում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 165-172
|
Specifications of lexicon in the historical novels of S. Khanzadyan
1995 | Հոդված/Article
Herald (Banber) of Yerevan University, Yerevan 1995, No 2
Սերո Խանզադյանի պատմավեպերի բառապաշարի առանձնահատկությունները
1995 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1995, №2
Բառերի իմաստների դասակարգումը և բացատրական եղանակները արդի հայերենի բացատրական բառարաններում
1990 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1990, №1
The problem of choosing the lexicon in the explanatory dictionaries of Armenian Language
1990 | Հոդված/Article
Historical- philological journal, Yerevan, 1990, No 2
Հայոց լեզվի բացատրական բառարաններում բառապաշարի ընտրության հարցը
1990 | Հոդված/Article
Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, 1990, №2
Classification and explanatory ways of the word meaning in the explanatory dictionaries of Modern Armenian Language
1990 | Հոդված/Article
Herald (Banber) of Yerevan University, Yerevan 1990, No 1