Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Անի Սամվելի Մուրադյան

Ասիստենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1987 - 1992 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
բ.գ.թ. ՙՀայերենի գործուն ածանցները ըստ ժամանակակից մամուլի՚ 2005 թ., ԵՊՀ գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2003 թ. մինչ այժմ ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն
1999 - 2003 թթ. ԵրՃՇՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարապերություններ ֆակուլտետ, նախապատրաստական դասընթացների բաժին
1993 - 1994 թթ. Բյուրեղավանի երեկոյան միջն. դպրոց

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու (բակալավրատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, լեզվի տեսություն, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Նորաբանությունները էլեկտրոնային մամուլում
2015 | Հոդված/Article
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ: 2015, 121-127 էջ
|
Ա. Մուրադյան , Մ. Հալաջյան
Հայոց լեզու և գրականություն, պետական ավարտական և միասնական քննության թեստերի ժողովածու
2009 | Գիրք/Book
Երևան, 2009
Ա. Մուրադյան , Մ. Հալաջյան
Հայոց լեզու և գրականություն, պետական ավարտական և միասնական քննության թեստերի ժողովածու
2008 | Գիրք/Book
Երևան, 2008
Բառակազմական հիմքերը արդի հայերենի ածանցավոր բաղադրություններում
2004 | Գիրք/Book
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2004
Ածանցների բազմիմաստությունը և համանունությունը
2004 | Գիրք/Book
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2004
Արդի հայերենի գործուն ածանցները ըստ ժամանակակից մամուլի և ռուս-հայերեն պոլիտեխնիկական բառարանի տվյալների
2004 | Գիրք/Book
Գիտական աշխատությունների ժողովածու /ԵրՃՇՊՀ/, 2004, հատոր 2-րդ
Ա. Մուրադյան , Ռ. Դավթյան, Ջ. Բաբլոյան
Իմ մայրենին /հայոց լեզվի գործնական վարժությունների օժանդակ ձեռնարկ ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ուսանողների համար
2003 | Գիրք/Book
ԵրՃՇՊՀ հրատարակչություն, 2003
Արդի հայերենի ածանցների գործածականության հարցի շուրջ
2002 | Գիրք/Book
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2002
Արդի հայերենի վերջածանցների գործածականության հարցի շուրջ
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 207-210
|