Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Արտաշես Լիպարիտի Սարգսյան

Դոցենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ
1995 - 98 թթ. ասպիրանտուրա
1998 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Գրական արևելահայերենի և արևմտահայերենի շարահյուսական համակարգերի զուգադրական քննություն» թեմայով

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1998 թ-ից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ
2006 թ-ից դոցենտ
1999 թ-ից հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունաբանություն և բառագիտություն
Ժամանակակից հայերենի իմաստաբանություն
Դարձվածաբանություն
Արդի հայերենի և թարգմանության հիմնախնդիրներ
Նախադասության իմաստային և կառուցվածքային հատկանիշները
Հրապարակային խոսք
Խոսքի մշակույթի հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն, շարահյուսություն, լեզվի պատմություն, գրաբար, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
2003 թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության պատվոգիր
2014 թ. ԵՊՀ հուշամեդալ
2014 թ. ԵՊՀ պատվոգիր

Անգործածականությունը որպես քերականական ենթակարգերի որոշման հիմնախնդիր
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp2, էջ 28-34
|
Ա. Սարգսյան , Ա. Վ. Գալստյան
Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ. 60-ական-21-րդ դ. 10-ական թթ.)
2020 | Հոդված/Article
գիրք Ա, «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2020, 264 էջ, «Լեզու և լեզվաբանություն», 2020, թիվ 1 (22), էջ 95-97
Եղանակաժամանակային համաձայնությունը ժամանակակից հայերենի պայմանի պարագա երկրորդականով բարդ ստորադասական նախադասություններում
2018 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 158-166
|
Բարդ նախադասության բաղադրիչների դիմավոր բայերի համաձայնեցումը հայերենում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 62-70
|
Թվային համաձայնությունը հայերենի բարդ նախադասություններում
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 149-161 էջ, Հայաստան
Քերականական համաձայնության մեկնաբանումը գրաբարի դասագրքերում
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64-65), 10-14 էջ, Հայաստան
Բաղադրյալ ստորոգյալի բաղադրիչների համաձայնությունը ժամանակակից հայերենում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 40-51
|
Հայոց լեզու
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Մանմար, 2016թ․, 183 էջ
Հայոց լեզու
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Մանմար: 2016թ․, 160 էջ, Հայաստան
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից)
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (դասագիրք բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար)
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016, 512 էջ
Արդի հայերենի քերականության հարցերի նոր քննություն (գրախոսություն Լ. Թելյանի «Արդի հայերենի քերականության հարցեր» գրքի)
2016 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2016, համար 2 (15), 85-87
Բայասեռի ըմբռնման յուրահատկությունը
2016 | Հոդված/Article
Քրիստոնյա Հայաստան, 2016, նոյեմբեր Բ, թիվ 22, 2 և 4
Դարձվածային միավորի և առածի հարաբերությունը
2016 | Հոդված/Article
Քրիստոնյա Հայաստան, 2016, հունիս Ա, թիվ 11, 5 և 8
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 12-րդ դասարանի համար (2-րդ բարեփոխված հրատ.)
2016 | Գիրք/Book
ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2016, 160 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 12-րդ դասարանի համար (2-րդ բարեփոխված հրատ.)
2016 | Գիրք/Book
ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2016, 184 էջ
Ածականի՝ -գույն մասնիկով կազմվող գերադրականի իմաստային առանձնահատկությունները
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 45-51
|
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 11-րդ դասարանի համար
2015 | Գիրք/Book
2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2015, 224 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 11-րդ դասարանի համար
2015 | Գիրք/Book
2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2015, 208 էջ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (գիրք Բ)
2015 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2015, 340 էջ
Մակդիրի ըմբռնման վերաբերյալ
2015 | Հոդված/Article
Քրիստոնյա Հայաստան, 2015, նոյեմբեր Բ, թիվ 22, 7-8
Ժամանակակից հայերենի շարահյուսական կապակցման մի եղանակի մասին
2015 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2015, համար 1-2 (13), 35-44
Քերականական համաձայնության սահմանումը
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 45-52
|
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 10-րդ դասարանի համար
2014 | Գիրք/Book
2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2014, 224 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 10-րդ դասարանի համար
2014 | Գիրք/Book
2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2014, 208 էջ
Ա. Սարգսյան , Ս. Համբարձումյան
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ ՄԿՈՒ համակարգի ուսանողների համար, կրթության ազգային ինստիտուտ, Երևան, 2012, 160 էջ
Գրականությունը և ազգային լեզվամտածողությունը
2012 | Գիրք/Book
Դասախոսություն, ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2012, 48 էջ
Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը
2012 | Գիրք/Book
Երկրորդ վերամշակված հրատարակություն,ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2012, 144 էջ
Լևոն Կորյունի Եզեկյան
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 134.2, Երևան 2011թ., էջ 83-84
|
«Հայոց լեզու», դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 12-րդ դասարանի համար
2011 | Գիրք/Book
ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2011, 184 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 12-րդ դասարանի համար
2011 | Գիրք/Book
ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2011, 160 էջ
Ռ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերեն-արևելահայերեն նոր բառարան
2011 | Թեզիս/Thesis
Գրախոսություն, «Ազգ», 13 հուլիսի, 2011, 83-84
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 11-րդ դասարանի համար
2010 | Գիրք/Book
ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2010, 224 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 11-րդ դասարանի համար
2010 | Գիրք/Book
ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2010, 208 էջ
Ճարտասանական հարցը և բացականչությունը «Լերան քարոզում» (Մատթեոսի Ավետարանի Ե, Զ, Է գլուխներում)
2010 | Թեզիս/Thesis
«Քրիստոնյա Հայաստան», 2010, փետրվար Բ, համար 4, 5-6
Թելադրության նյութերի ժողովածու
2009 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ բուհերի համար, 2-րդ բարեփոխված հրատ., հեղինակային հրատ., Երևան, 2009, 262 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 10-րդ դասարանի համար
2009 | Գիրք/Book
Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 224 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 10-րդ դասարանի համար
2009 | Գիրք/Book
Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 208 էջ
Հայոց լեզու. 10-12-րդ դասարաններ, հումանիտար հոսք
2009 | Գիրք/Book
Ուսուցչի ձեռնարկ, Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 100 էջ
Հայոց լեզու. 10-12-րդ դասարաններ, ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր
2009 | Գիրք/Book
Ուսուցչի ձեռնարկ, Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 92
Վ. Համբարձումյան. Ակնարկներ հայ բառարանագրության պատմության (17-րդ դ. վերջ – 19-րդ դ.)
2007 | Հոդված/Article
Պատմա-բանասիրական հանդես, 2007, համար 3, 251-252
Հայոց լեզվի և գրականության համառոտ ուղեցույց
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Աղբյուր» հրատ., Երևան, 2007, 316
Հայոց լեզվի և գրականության համառոտ ուղեցույց
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, 2-րդ բարեփոխված հրատ., «Աղբյուր» հրատ., Երևան, 2007, 344
Լ. Կ. Եզեկյան, Հայոց լեզու
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 188-191
|
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևելահայերենի և արևմտահայերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 188-189
|
Արևմտահայերենի բառապաշարի նոր ուսումնասիրություն
2005 | Հոդված/Article
Գրախոսություն Ռ. Սաքապետոյանի «Արևելահայերենի և արևմտահայերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները» մենագրության մասին, «Ազգ», 29 նոյեմբերի, 2005, էջ 6
Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2005, 123 էջ
Թելադրության նյութերի ժողովածու բուհերի ուսանողների համար
2004 | Գիրք/Book
Երեւան, ԵՊՀ հրատ., 2005, 264 էջ
Ժամանակակից հայերենի համառոտ ուղեցույց
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2004, 80 էջ
Շարահյուսության նոր ձեռնարկ (գրախոսություն Ա. Պապոյանի և Խ. Բադիկյանի «Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն» ձեռնարկի մասին)
2004 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2004, համար 1-2, 104-106
Երբ բառերը դառնում են կամուրջներ
2001 | Հոդված/Article
Գրախոսություն Ռ. Սաքապետոյանի «Արևմտահայերեն արևելահայերեն ուղղախոսական բացատրական բառարանի» մասին, «Ազգ», 20 հունիսի, 2001, էջ 6
Ճարտասանական հարցը որպես ժխտման արտահայտության միջոց Մատթեոսի Ավետարա-նի Ե, Զ, Է գլուխներում՝ Լերան քարոզում
2001 | Թեզիս/Thesis
«Քրիստոնեությունը և գեղարվեստական գրականությունը» ժողովածու, թեզիսներ Հայաստանում քրիստոնեության՝ որպես պետական կրոնի ընդունման 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի, ԵՊՀ և Ռուս-հայկական համալսարան, 2001, 64-65
Ինչո՞ւ են հոլովվում կապերը
2001 | Թեզիս/Thesis
Թեզիսներ Հայաստանում քրիստոնեության՝ որպես պետական կրոնի ընդունման 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի, ԵՊՀ հրատ., 2001, 26
Գոյականի առկայացման կարգի սահմանափակումները ժամանակակից հայերենում
2000 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, 2000, համար 1, 76-79
Արարելն է կյանքի խորհուրդը
1999 | Հոդված/Article
Մարտի 8-ին լրացավ Հր. Աճառյանի ծննդյան 123-ամյակը), «Առաքյալ», համար 2 (22), մարտ, 1999, էջ 1,3
Դարձվածային միավորները արևելահայ և արևմտահայ տարբերակներում
1997 | Հոդված/Article
Հանդես Երևանի համալսարանի, 1997, համար 1, 47-51