Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Հրածին Գրիշայի Սարգսյան

Ասիստենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, «Անհատի ձևավորման պրոբլեմը ետպատերազմյան խորհրդահայ ինքնակենսագրական վեպում», ԵՊՀ գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1977 թթ. ուսուցչուհի
1978 - 2006 թթ. ԵՊՀ հրատարակչություն (նախ որպես կրտսեր, ապա` ավագ խմբագիր)
1991 - 2000 թթ. դասախոս ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնում
2001 - 2011թթ. ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից հայոց լեզու» (հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն, ոճագիտություն) - բակալավրiատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, բառագիտություն, բառապաշար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ ՀԽ քարտուղար

Հոմանիշների ուսուցումը
2017 | Հոդված/Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան: 2017թ․, 1, 159-168 էջ, Հայաստան
|
Ժողովրդախոսակցական բառաշերտը Կոստան Զարյանի չափածոյում
2016 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2016թ․, Ա 134, 229-238 էջ, Հայաստան
|
Գերմաներեն - հայերեն բառարան գործարարների համար
2010 | Գիրք/Book
Բառարան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010
Կենսագրական արձակի ավանդները
2004 | Հոդված/Article
Ի սկզբանե էր բանն, Ժուռնալիստիկայի և գրականագիտության հարցեր, Երևան, 2004
Գրական հերոսը և ժողովրդի պատմական ճակատագիրը
1990 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, միջբուհական ժողովածու, թիվ 11-12, Երևան, 1990
Ինքնակենսագրական ստեղծագործությունների ժանրային առանձնահատկությունների հարցի շուրջ
1988 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, միջբուհական ժողովածու, թիվ 10-11, Երևան, 1988