Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Լիանա Սամվելի Սարգսյան

Ասիստենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
2007-2011 թթ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ
2005-2007 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի ¦Հայոց լեզու և թարգմանչական գործ§ մասնագիտացման մագիստրատուրա
2001-2005 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)

Գիտական աստիճան
բան. գիտ. թեկն. - «Երգիծանքի լեզվաոճական միջոցները Երվանդ Օտյանի գեղարվեստական արձակում» (2013 թ., ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
2007-2008 թթ. ¦Մարաթուկ§ վարժարան, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
2008-2009 թթ. Երևանի Կ. Զարյանի անվ. թիվ 117 միջն. դպրոց, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
2009 – 2013 թթ. ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոն, հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս (ժամավճար. հիմունքով)
2013-ից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ
2018 թ.-ից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ
2019 թ. ապրիլ-մայիս ՀՀ արդարադատության ակադեմիա

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն, ոճագիտություն, արևմտահայերեն, խոսքային էթիկետ և գործնական հաղորդակցման հմտություններ (բակալավրիատ), արդի հայերենի հիմնախնդիրներ (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ, արևմտահայերեն, խոսքի մշակույթ և խոսքային էթիկետ, իրավաբանական խոսքի առանձնահատկություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Արդի գրական հայերեն. զարգացման և կանոնարկման միտումներ (2015-2017)
Արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներ (2018-2020)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ձևաբանական նշումները արդի հայերենի ուղղագրական, բացատրական բառարաններում
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp2, էջ 15-27
|
Դիտարկումներ դատալեզվաբանական փորձաքննության մասին
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 68-78
|
ԶԼՄ-ների լեզուն և արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման միտումները
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 83-92
|
Օտար բառեր. գրության և գործածության հարցեր
2020 | Գիրք/Book
«Արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներ» (գիտաժողովի զեկուցումներ), Եր., 2020, էջ 156-174
ԶԼՄ-ների լեզուն և արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման միտումները
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի։ Բանասիրություն», Եր., 2020, ¹ 2, էջ 83-92
Լ. Սարգսյան , Յու. Ավետիսյան, Լ. Թելյան
Արդի հայերենի բառապաշարը. զարգացման միտումներ, հիմնախնդիրներ
2020 | Գիրք/Book
Եր., 2020
Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական որոշ առանձնահատկություններ
2019 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 104-111
|
Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. բառընտրություն և բառագործածություն
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 59-75
|
Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական հոմանիշ կառույցների ընտրություն
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 176-190
|
Լ. Սարգսյան , Յու. Ավետիսյան, Ա. Մկրտչյան
Իրավաբանական գրագրության լեզուն
2019 | Գիրք/Book
Եր., 2019
Արդի հայերենի գովազդային խոսույթը. բառընտրություն և բառագործածություն
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 1(13), էջ 166-176
|
Նորակազմությունները արդի հայերենի գովազդային խոսույթում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, 2 (14), էջ 208-216
|
Ուղեցույց հայոց լեզվի. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, քերականություն
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 222 էջ
Արդի արևելահայերենի վերաբերականների տրոհության մի քանի հարցեր
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 51-60
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ: Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 224 էջ
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից)
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
Արդի հայերենի գովազդային խոսույթը և օտար բառերի գործածության խնդիրը
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան, 2016թ․, 1(36), 402-413 էջ, Հայաստան
|
Խոսքային էթիկետ
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016թ․, 2 (54), 9-26 էջ, Հայաստան
|
Արդի հայերենի քերականության նոր քննություն
2016 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 2/15/, 85-87 էջ
Ժխտման կարգով պայմանավորված համաձայնությունը հայերենում
2016 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 2/15/, 40-53 էջ, Հայաստան
Գովազդային խոսույթի հնչյունական և գրության յուրահատկությունները արդի հայերենում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 44-57
|
Լիանա Սարգսյան , Լ. Ավետիսյան, Լ. Մելքոնյան
Մեթոդական ուղեցույց ուսանողների գիտելիքների ստու•ման ու գնահատման եղանակների և ընթացակարգի վերաբերյալ
2015 | Գիրք/Book
Եր., 2015
Բայերի սեռային անցումներ արդի արևելահայերենում
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 144.1, Երևան 2014թ. (№ 3), էջ 45-54
|
Խոսուն անունները Ե. Օտյանի երկերում
2013 | Հոդված/Article
«Էջմիածին» հանդես, համար Գ, Էջմիածին, 2013, էջ 127-133
Համագործածական բառերի երգիծական կիրառությունները Երվանդ Օտյանի արձակում
2013 | Հոդված/Article
«Սփյուռքագիտություն» տարեգիրք 2, Երևան, 2013, էջ 160-175
Օտարաբանությունների ոճական-երգիծական գործածության առանձնահատկությունները Ե. Օտյանի գեղարվեստական արձակում
2012 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 3-4, Երևան, 2012, էջ 150-157
Համեմատությունները Գ. Նարեկացու, Մ. Մեծարենցի և Սիամանթոյի ստեղծագործություններում
2007 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», համար 3/32/, Երևան, 2007, էջ 140-149