Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Լուիզա Արմենի Մելքոնյան

Ասիստենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի ասպիրանտ
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի Հայոց լեզու և թարգմանչական գործ« մասնագիտացման մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտ»տ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին (բակալավրիատ)

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., ասիստենտ
Բան. գիտ. թեկն. - «Բառապաշարային տեղաշարժերը արդի հայերենում» (2014 թ., ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկանատ
2007 թ. մինչ այսօր ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթի հիմունքներ (բակալավրիատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, գեղարվեստական երկի խոսքարվեստ, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Նորաբանությունների բառակապակցական կաղապարները արդի հայերենում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 2 (20), էջ 64-73
|
Բառաբարդման կաղապարները նորաբանություններում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 52-60
|
Արևմտահայերենից արևելահայերեն բառերի ներթափանցման ուղիները
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 53-59
|
Նորաբանությունների բառակազմական կաղապարները
2010 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», թիվ 7, Երևան, 2010, էջ 38-42
Իմաստային նորաբանությունները ժամանակակից հայերենում
2009 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», թիվ 3 /40/, Երևան, 2009, էջ 71-83
Ածանցման դերը նորաբանությունների ստեղծման գործընթացում
2009 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, թիվ 1-2 /10-11/, Երևան, 2009, էջ 66-76
Բառային և կառուցվածքային փոխառությունները ժամանակակից հայերենում
2009 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 1-2, Երևան, 2009, էջ 8-14