Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Մանուկ Հարությունի Ֆալաքյան

Ասիստենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին (1977 - 1982 թթ.)
ԵՊՀ ասպիրանտուրա (1982 - 1985 թթ.)

Գիտական աստիճան
բանասիրական գիտ. թեկնածու - «1950 - 1960-ական թվականների ռուս-հայերեն ընդհանուր բառարանները և դրանց դերը հայոց լեզվի բառապաշարի հարստացման և համալրման գործում» (1986 թ., Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
1982 - 2011 թթ.

Կարդացվող դասընթացներ
Արևմտահայերեն (բակալավր), Հայոց լեզու և գրականություն (բակալավր), Հայ բառարանագրության հարցեր (բակալավր), Հայերենի ավանդական ուղղագրություն (բակալավր), Հայերենի ուղղագրության պատմություն և արդի բանավեճեր ուղղագրության շուրջ (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայերենի բառարանագիտություն, բառագիտություն, բառակազմություն, արևմտահայերեն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Ժամանակակից հայոց լեզու (Հնչյունաբանություն, բառագիտություն)
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 462 էջ
Բառակազմական պատճառաբանվածության ուղղվածությունը և տեսակները ժամանակակից հայերենի բաղադրյալ բառերում
2016 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2016թ․, 2 (202), 81-90 էջ, Հայաստան
Քերականական նշումների համակարգը հայերենի բառարաններում
2016 | Հոդված/Article
Актуальные вызовы современной науки, 2016, ВЫПУСК 2 Часть 5, стр. 229-233
|
Ածանցավոր բառերի բառակազմական հիմքերի փոխաբերական իմաստների յուրացումը հայերենում
2015 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2015, 172-181 էջ
|
Բաղադրյալ բառերի ձևույթային և բառակազմական վերլուծությունների տարանջատումը
2015 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2015թ․3-4, 80-84 էջ
|
Հայերենի բառարանագիտություն
2014 | Գիրք/Book
Դասընթացի ծրագիր, Երևան, 2014, 23 էջ
|
Ավանդական ուղղագրություն. սկզբունքներ, վարժություններ, թելադրության նյութեր
2009 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, 2009
Կենդանիների անվանումների բացատրությունը հայերենի բառարաններում
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 114-125
|
Կենդանիների անվանումների բացատրությունը հայերենի բառարաններում
2005 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2005, № 3/
Զ. Ա. Հացագործյան, Ա. Հ. Դարբինյան, Ն. Գ. Հովումյան, Գ. Հ. Սրվանձտյան, Ռուս-հայերեն պոլիտեխնիկական բառարան
1990 | Գիրք/Book
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 186-189
|
Ռուս-հայերեն պոլիտեխնիկական բառարանը
1990 | Հոդված/Article
գրախոսություն, Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1990, № 3/
Ռուսերենից և ռուսերենի միջոցով կատարված բառային պատճենումները ժամանակակից հայերենում
1988 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն (գիտ. աշխ. միջբուհական ժող.), պրակ 9-10, Երևան, 1988/, էջ 246-264
Ռուսերենից և ռուսերենի միջոցով հայերենում կատարված բառային փոխառությունները
1985 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (56), Երևան 1985թ., էջ 168-184
|
Բառային կիսապատճենումները ռուս-հայերեն բառարաններում
1985 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ ԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1985, № 12, էջ 33-42
Ռուս-հայերեն քառահատոր բառարանի տեսական քննություն
1985 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ ԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1985, № 4, էջ 30-39
Ա. Ղարիբյանի «Ռուս-հայերեն բառարանի» քննություն
1985 | Հոդված/Article
Պատմա-բանասիրական հանդես, 1985, № 2