Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Նաիրա Վրույրի Պարոնյան

Ասիստենտ | Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1981 – 1986 թթ․ ԵՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանող
1986 – 1989 թթ․ ԵՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
1991 թ․ բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի ասիստենտ (1990 – 2019թթ․)
ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի դոցենտ (2019 թ․ ցայսօր)

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար», «Հայ գրական լեզվի պատմություն», «Հայոց լեզվի պատմություն», «Բարբառների համեմատական քերականություն», «Գրաբար բնագրերի բառաքննական վերլուծություն», «Բարբառագիտություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, հայերնի պատմահամեմատական քերականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ն. Պարոնյան , Ս. Գրիգորյան
Նորակազմությունները Մամբրե Վերծանողի ճառերում
2020 | Հոդված/Article
«Ջահուկյանական ընթերցումներ», 2020, էջ 168-174
Ն. Պարոնյան , Ս. Գրիգորյան
Հովհան Մանդակունու ճառերի բառակազմական և իմաստային առանձնահատկությունները
2020 | Հոդված/Article
Ա. Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, 2020, էջ 175-185
Մովսես Սյունեցու ճառերի բառային արվեստը
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2019, Գ, էջ 101-110
|
Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա
2019 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ
Նոր բառեր Վարդան Արեվելցու «Ներբողեանք»-ում
2018 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 141-147
|
Բառային արվեստը Թեոդորոս Քռթենավորի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» և «Գովեստ ի սուրբ աստուածածինն» ճառերում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2018, 2(40), էջ 8-16
|
Նորակազմությունները Թեոդորոս Քռթենավորի ճառերում
2018 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2018, էջ 53-60
|
Պետրոս Սյունեցու բառային արվեստը
2017 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2017, էջ 76-86
Նոր գիրք հայ բառարանագրության պատմության վերաբերյալ
2017 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն: 2017, 1(16), էջ 80-85
Մեկնաբանական դիտողությունները Վարդան Արևելցու ճառերում
2016 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 22-29 էջ, Հայաստան
Մակբայ խոսքի մասը` ըստ Մ. Ասատրյանի
2016 | Հոդված/Article
Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու, 2016թ․, 94-103 էջ, Հայաստան
|
Գրաբարի բայի անցյալ կատարյալի հիմքի ուսուցումը բուհում
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3 - 4, 123 -128 էջ, Հայաստան
|
Նոր բառեր Վարդան Արևելցու «Ճառք»-ում
2016 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու. նվիրվում է Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակին , 2016թ․, 105-113 էջ, Հայաստան
|
Մանվել Ասատրյանը մակբայ- ածական, մակբայ-գոյական տարբերակման մասին
2016 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 3, 473-480 էջ, Հայաստան
|
Հին հայերենի հոլովման համակարգը ըստ Գ. Ջահուկյանի
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 42-49
|
Գրաբարի բայի խոնարհման համակարգի ուսուցումը բուհում
2016 | Հոդված/Article
Thirteenth International Scientific Conference, «Институт общественной трансформации», Украина, 2016г. , УДК 873.01, X․9․
Հովհան Մանդակունու ճառերի բառակազմությունը
2015 | Հոդված/Article
Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով, 2015, 351-357 էջ
|
Փոխառությունները XV դարի անանուն հեղինակի թվաբանության դասագրքում
2014 | Հոդված/Article
Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 13-14 մայիսի, 2014թ., Ե., 2015, էջ 174-181
Սարգիս Բերիացու «Յաղագս աշխարհի եւ այլ մասնաւոր իրաց» երկի բառակազմությունը
2014 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2014, N 16, էջ 529-538
Միջնադարյան տոմարական երկերում առկա եզրերը և նրանց կենսունակությունը
2013 | Հոդված/Article
Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան 12-13 ապրիլի, 2012թ., Ե., 2013, էջ 179-186
Բնիկ և փոխառյալ բառերը Եսայի Ղրիմեցու «Տումար Արեգական և Լուսնի» երկում
2013 | Հոդված/Article
Գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2013, N 1(18), էջ 61-69
Բայի դիմավոր ձևերի գործածությունը Հ. Ղրիմեցու «Մեկնութիւն տումարի» երկում
2007 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Բ -Գ, Էջմիածն. հրատարակչ., 2007
Թումանյանի դիտողությունները Հր. Աճառյանի «Գավառական բառարանի» մասին
2001 | Հոդված/Article
Թեզիսներ, Երևանի համալս. հրատարակչ., 2001
Հ. Թումանյանը և հայ նոր գրական լեզվի հարցերը
2001 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Երևան, «Տոներ» հրատ., 2001
Թումանյանը բառագետ
1990 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», հ.4, 1990