Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Սուսաննա Վոլոդյայի Գաբրիելյան

Ասիստենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ բանաս. ֆակուլտետի ուսանող
1983 - 1986 թթ. ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ասպիրանտ` խորհրդահայ գրականություն մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., ասիստենտ
թեկնածուական աշխատանքի թեմա - «Խորհրդահայ պոեզիան 30-ական թթ. 1-ին կեսին (զարգացման միտումներ և ուղղություններ)», 1988 թ., ԳԱԱ գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1986 - 1989 թթ. ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1989 - 1993 թթ. ՀՊՃՀ-ի հայոց լեզվի ամբիոնի ավագ դասախոս
1993 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ-ի հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու և գրականություն - բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ոճաբանություն, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գրաբարի թվականի ուսուցման մի քանի հարցեր
2018 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2018, 1-2 (68-69), 5-8 էջ
|
Բանավոր խոսքի էթիկական նորմերը
2016 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2016, , 221-228 էջ
|
Բառի ոճական ուսումնասիրության մեթոդները
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2, 141-145 էջ
|
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ
2016 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ
Փոխառությունների ոճական արժեքը Ե. Չարենցի պոեզիայում
2014 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Եր., 2014, թիվ 3-4, էջ 61-68
Դիպվածային բառերի ոճական արժեքը Ե. Չարենցի պոեզիայում
2011 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, Եր., 2011, թիվ 3, էջ 34-44
Ե. Չարենցի բառի ոճական գունավորումը
2010 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 2010, թիվ 4, էջ 28-30
Ե. Չարենցի բառի գեղագիտությունը
2009 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, Եր., 2009, թիվ 1-2, էջ 54-61
Ե. Չարենցի պոեզիայի լեզվաոճական առանձնահատկությունները («Նորահայտ էջեր»)
2006 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2006, թիվ 3-4, էջ 16-17
Չարենցի լեզվաոճական առանձնահատկությունները (Վերջին շրջան)
2004 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 2004, թիվ 1-2, էջ 48-53
Բառապաշարի շերտերը Կոստան Զարյանի «Սպանիա» նոթերում, Հայոց լեզու և գրականություն
2002 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 2002, թիվ 3-4, էջ 43-49
Անհատական նորաբանությունները Կ. Զարյանի «Սպանիա» ճամփորդական նոթերում, Թեզիսներ Հայաստանաում քրիստոնեության 1700- ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի
2001 | Հոդված/Article
Թեզիսներ Հայաստանաում քրիստոնեության 1700- ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի, Երևան, 2001, էջ 43-44
Վ. Թոթովենցի լեզվի և ոճի առանձնահատկությունները
2000 | Հոդված/Article
Հանդես Երևանի համալսարանի, Երևան, 2000, էջ 96-99
Բառային ոճաբանության մի քանի հարցեր` ըստ Վ. Թոթովենցի «Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա» ստեղծագործության քննության
1998 | Հոդված/Article
Հանդես Երևանի համալսարանի, Երևան, 1998, թիվ 2, էջ 91-96
Պատմության ըմբռնումը 1930-ական թթ. սովետահայ պոեզիայում
1990 | Հոդված/Article
Սովետահայ մանկավարժ, Երևան, 1990, թիվ 2, էջ 17-21
Հայ երգի պատմական ճակատագրի քննությունը Ե. Չարենցի 1930-ական թթ. պոեզիայում, Երիտասարդ գիտաշխատողների և ասպիրանտների հանրապետական 9-րդ նստաշրջան
1988 | Թեզիս/Thesis
Երիտասարդ գիտաշխատողների և ասպիրանտների հանրապետական 9-րդ նստաշրջան, Երևան, 1988 թ., էջ 13-14
Եղիշե Չարենցի գեղագիտական սկզբունքների զարգացման առանձնահատկությունները
1987 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ ԳԱ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 1987, թիվ 2, էջ 11-21
Ե. Չարենցի «Էպիքական լուսաբաց» ժողովածուն և նրա գրական - քննադատական արձագանքները
1986 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտաշխատողների և ասպիրանտների հանրապետական 8-րդ նստաշրջան, Երևան, 1986, էջ 18-20