Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Սուսաննա Ալբերտի Գրիգորյան

Դոցենտ | Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետ
ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
թեկնածուական` «Հայերենի գունանունները և նրանց լեզվաոճական արժեքը», «Հայոց լեզու» մասնագիտություն, ԵՊՀ խորհուրդ 1989 թ.

Աշխատանքային փորձ
Վանաձորի Ստ. Շահումյանի անվան կարի ֆաբրիկա (1977 - 1979 թթ.)
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի ասիստենտ (1989 - 2004 թթ.)
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի դոցենտ (2004 թ-ից մինչ այժմ)

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար», «Միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգը», «Խոսքի մասերի ուսմունքը», «Գրաբարյան բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Փոխառությունները Հովհաննես Թլկուրանցու տաղերում
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 2 (38), էջ 46-56
|
Գրիգորիս Աղթամարցու տաղերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», 2021, թիվ 2 (51), էջ 3-14
Գրիգորիս Աղթամարեցու տաղերի բառակազմությունը
2020 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», 2020, թիվ 3 (48), էջ 16-25
Կոստան Զարեանի օրերի պսակը ժողովածուի լեզուաոճական առանձնայատկութիւնները
2020 | Հոդված/Article
«Հայկազեան հայագիտական հանդէս», 2020, թիվ 40, էջ 365-376
Փոխառությունները Գրիգորիս Աղթամարցու տաղերում
2020 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2020, Ե, էջ 42-55
Կոստան Զարյանի բանաստեղծությունների բառապաշարը (1914-1948 թվականներ)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 41-51
|
Մովսես Սյունեցու ճառերի բառային արվեստը
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2019, Գ, էջ 101-110
|
Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա
2019 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ
Գույնի խորհուրդը Համո Սահյանի չափածոյում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես: 2017, 4 (38), էջ 3-9
|
Նոր բառեր Վարդան Արեվելցու «Ներբողեանք»-ում
2018 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 141-147
|
Նորակազմությունները Կոստան Զարյանի «Օրերի պսակը» ժողովածուում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 42-50
|
Բառային արվեստը Թեոդորոս Քռթենավորի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» և «Գովեստ ի սուրբ աստուածածինն» ճառերում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2018, 2(40), էջ 8-16
|
Նորակազմությունները Թեոդորոս Քռթենավորի ճառերում
2018 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2018, էջ 53-60
|
Գրաբարի ածականի ուսուցման մի քանի հարցեր
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2017, 3-4(66-67), էջ 5-7
|
Պետրոս Սյունեցու բառային արվեստը
2017 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2017, էջ 76-86
Հունական փոխառությունները միջին հայերենում
2017 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 4, էջ 402-406
|
Գրաբարի ուսուցումը աստվածաբանության ֆակուլտետում
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64-65), 130-133 էջ, Հայաստան
|
Լեհական փոխառությունները միջին հայերենում
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 2 (36), 55-62 էջ, Հայաստան
|
Վրացերենից փոխառյալ հիմքերով բառակազմական կաղապարներ միջին հայերենում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 49-59
|
Մեկնաբանական դիտողությունները Վարդան Արևելցու ճառերում
2016 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 22-29 էջ, Հայաստան
Գրաբարի շարահյուսաության ուսուցման մի քանի հարցեր
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3-4 (62-63), 33-37 էջ, Հայաստան
|
Մակբայ խոսքի մասը` ըստ Մ. Ասատրյանի
2016 | Հոդված/Article
Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու, 2016թ․, 94-103 էջ, Հայաստան
|
Նոր բառեր Վարդան Արևելցու «Ճառք»-ում
2016 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու. նվիրվում է Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակին , 2016թ․, 105-113 էջ, Հայաստան
|
Լատինական փոխառությունները միջին հայերենում
2016 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 3, 465-472 էջ, Հայաստան
|
Միջին հայերենյան բառակազմական կաղապարներ արաբերենից փոխառյալ հիմքերով
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 64-73
|
Հովհան Մանդակունու ճառերի բառակազմությունը
2015 | Հոդված/Article
Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով, 2015, 351-357 էջ
|
Արաբական փոխառությունները միջին հայերենում (ըստ «Միջին հայերենի բառարանի»)
2015 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 2, 419-425 էջ
|
«Գրաբարյան բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն» առարկայի դասավանդումը մագիստրատուրայում
2015 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 1-2, 59-65 էջ
|
Միջին հայերենի բառապաշարի ուսուցման մի քանի հարցեր
2015 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 4(59), 159-164 էջ, Հայաստան
|
Գրաբարի ընթերցարան
2011 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011թ.
Հայերենի գունանունները բույսերի և կենդանիների անուններում
2007 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007թ.
Գունանուններով կազմված դարձվածքային նորաբանությունները հայերենում
2004 | Հոդված/Article
«Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն» 2004թ.
Ժամանակակից հայերենի գունանիշ կամ գունանուն բաղադրիչներով նորաբանությունները
2003 | Հոդված/Article
«Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն», 2003 թ.
Համ ու հոտ արտահայտող բառերի լեզվաոճական դրսևորումը Պ. Սևակի պոեզիայում
2001 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Երևան, 2001թ.
Հայերենի գունանունները և նրանց լեզվաոճական արժեքը
1998 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 1998
Հայերենի գունանունների ոճական արժեքը
1993 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (79), Երևան 1993թ., էջ 200-205
|
Հայերենի արմատական գունանունները, նրանց իմաստային տարբերակումն ու ստուգաբանությունը
1988 | Գիրք/Book
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 188-192
|
Բառերի իմաստային դաշտերը և բառի իմաստային վերլուծությունը
1988 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», 1988թ.
Հայերենի արմատական գունանունները, նրանց իմաստային տարբերակումն ու ստուգաբանությունը
1988 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի», 1988թ.