Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Անահիտ Լևոնի Մանուկյան

Ասիստենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, Հայոց լեզվի և գրականության բաժին
1982 - 1985 թթ. ՀՀ ԳԱ Լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրա` Ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ.
թեկնածուական աշխատանքի թեմա - «ժամանակակից հայ արձակի լեզվի և ոճի հարցերը», 1991 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1987 - 1991 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոն
1991 թ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, ոճագիտություն

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից հայոց լեզու» (ոճագիտություն, խոսքի մշակույթի հիմունքներ) - բակալավրիատ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Փոխաբերությունը Մ.Գալշոյանի «Ձորի Միրոն» վիպակում
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2016, 4,34, 58-66 էջ
|
Գործառական ոճերի ուսուցումը
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016, 3-4, 206-210 էջ
|
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի գործնական առաջադրանքների ձեռնարկ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ուսանողների համար
2015 | Գիրք/Book
Համահեղինակ, Ե., 2015, 163 էջ
«Դարձվածքները Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործություններում»
2002 | Թեզիս/Thesis
Կանթեղ, Երևան, 2002թ., հ.1, էջ 45
«Հնաբանությունները որպես ոճավորման միջոց Ս. Խանզադյանի ստեղծագործություններում»
1990 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, Երևան, 1990 թ., հ. 2
“Archaisms as stylization mean in S.Khanzadyan’s works”
1990 | Հոդված/Article
Journal “Banber” of YSU, Yerevan city, 1990, v. 2
«Ժողովրդախոսակցական լեզվի տարրերը Ս. Խանզադյանի ստեղծագործություններում»
1989 | Թեզիս/Thesis
Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, 1989 թ., հ. 3, էջ 60
Գեղարվեստական ոճի առանձնահատկությունները և տեղը գործառական ոճերի շարքում
1982 | Հոդված/Article
Լեզվի հարցեր, ՀՀ ԳԱ, 1 Երևան, 1982 թ, հ.1, 8 էջ