Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Նարինե Վարուժանի Մարկոսյան

Դասախոս | Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրոս
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ հայցորդ
թեկնածուական թեմա՝ <<Անցյալ և ապառնի դերբայների արտահայտությունը հայերենում>> թեմայով

Գիտական աստիճան
բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2006 թթ. «Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի դասախոս
2009 - 2010 թթ. ԵՊՄՀ-ի դասախոս
2011 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար», «Հայոց լեզվի պատմություն», «Բարբառագիտության հիմունքներ»

Գիտական հետաքննությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, բարբառագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, վրացերեն

Գրաբարի անցյալ դերբայի՝ բայական իմաստով անկախ գործառույթները V դարի մատենագրության մեջ
2020 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2020, 3(48), էջ 3-12
Գրաբարի անցյալ դերբայի անվանական գործառույթները V դարի մատենագրության մեջ
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2019, 1(43), էջ 3-11
Գրաբարի ապառնի դերբայը միջին հայերենում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2018, 1(39), էջ 21-28
|
Անցյալ դերբայի կերպասեռային դրսևորումներ V դարի մատենագրության մեջ
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Երեվանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, 2018, 1 (44), էջ 444-452
|
Անցյալ դերբայի կերպասեռային դրսևորումները V դարի մատենագրության մեջ
2018 | Հոդված/Article
ԲՊԼՀ-ի «Բանասիրություն» 2018, 1(44), էջ 444-452
Գրաբարի ապառնի դերբայը
2014 | Հոդված/Article
Բանբեր ԵՊԼՀ-ի, «Բանասիրություն», 2014, 1(30), էջ152-171
Անցյալ դերբայի կիրառությունները միջին հայերենում
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՄՀ, Հայագիտական հանդես, 2013, N 3-4(23-24), էջ 28-40
Անցյալ դերբայի ոճական-շարահյուսական առանձնահատկությունները Փավստոս Բուզանդի «Պատմութիւն հայոց» երկում
2013 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2013, 4 (57), 105-115
Գեղարվեստական պատկերի յուրահատկությունը Խ. Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպում
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՄՀ, Նվիրված Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին, Երևան, 2010, էջ 245-248