Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Տաթևիկ Հայկի Մերջանյան

Ասիստենտ | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
Կրթություն
2008-2013 թթ. – Երևանի պետական համալսարան (այսուհետ՝ ԵՊՀ) հայ բանասիրության ֆակուլտետ,հայոց լեզվի և գրականության բաժին, բակալավրիատ
2013-2015 թթ. – ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ակադ. Հր. Թամրազյանի անվ. հայ գրականության պատմության ամբիոնի մագիստրանտ
2017-2019 թթ. - ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ակադ. Հր. Թամրազյանի անվ. հայ գրականության պատմության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Կյանքի և մահվան խնդիրը Նար-Դոսի երկերում», Երևանի պետական համալսարան, 2020

Աշխատանքային փորձ
2019 թվականից` ԵՊՀ` ակադ. Հր. Թամրազյանի անվ. հայ գրականության պատմության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ բանահյուսություն, 19-20-րդ դարերի հայ նոր գրականության պատմություն, գրականագիտության ներածություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ նոր գրականություն, արևմտահայ գրականություն, նորավիպագրություն, հայ և համաշխարհային գրական աղերսներ և առնչություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ղևոնդ Ալիշանի «Պլպուլն Ավարայրի» և Ռափայել Պատկանյանի «Քաջ Վարդան Մամիկոնյանի մահը» պոեմների զուգադրական վերլուծություն
2020 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», Երևան, 2020, թիվ 3 (21), էջ 151-163
|
Անհատի գաղափարական և հոգեբանական զարգացումները Նար-Դոսի «Պայքար» վեպում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», Երևան, 2019, թիվ 1 (28), էջ 25-38
|
Կյանքի և մահվան իմացաբանական ակունքները Նար-Դոսի «Մահը» վեպում
2019 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», Երևան, 2019, թիվ 2 (17), էջ 149-164
|
Բարոյահոգեբանական անկման ընդհանրությունները Նար-Դոսի «Հոգուն վրա հասավ» և «Սև փողերի տոկոսը» նորավեպերում
2018 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2018, թիվ 1 (39), էջ 67-75
|
Թագուհի Շիշմանեանի «Գարնան մի ասուպ» նորավէպի գաղափարա-գեղարուեստական և ժանրային առանձնահատկութիւնները
2018 | Հոդված/Article
«Սիոն», եռամսեայ պաշտօնաթերթ, Երուսաղէմ, 2018, յունուար-փետրուար-մարտ, թիւ 1-2-3, էջ 58-69
|
Արեւմտահայ նորավէպի կառուցուածքային առանձնայատկութիւնները
2018 | Հոդված/Article
«Սիոն», եռամսեայ պաշտօնաթերթ, Երուսաղէմ, 2018, ապրիլ-մայիս-յունիս, թիւ 4-5-6, էջ 164-176
|
Սիրո փիլիսոփայական և հոգեբանական դրսևորումները Նար-Դոսի «Սպանված աղավնին» վիպակում
2018 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», Երևան, 2018, թիվ 2 (14), էջ 146-162
|
Անձնասպանության փիլիսոփայական ինքնագիտակցումը Նար-Դոսի «Աննա Սարոյան» նամակագրական վիպակում
2018 | Հոդված/Article
«Վէմ», համահայկական հանդես, Երևան, 2018, ապրիլ-հունիս, թիվ 2 (62), էջ 92-104
|
Արեւմտահայ նորավէպի առանցքային թեման և հիմնական բովանդակութիւնը
2018 | Հոդված/Article
«Սիոն», եռամսեայ պաշտօնաթերթ, Երուսաղէմ, 2018, յուլիս-օգոստոս-սեպտեմբեր, թիւ 7-8-9, էջ 259-269
|
Արեւմտահայ նորավէպի ինքնութիւնը եւ նրա տեսական հիմնաւորումները
2018 | Հոդված/Article
«Սիոն», եռամսեայ պաշտօնաթերթ, Երուսաղէմ, 2018, հոկտեմբեր-նոյեմբեր-դեկտեմբեր, թիւ 10-11-12, էջ 396-406
|
Լեւոն Բաշալեանի «Խաչախճին» նորավեպը զուգահեռի մէջ
2017 | Հոդված/Article
«Սիոն», եռամսեայ պաշտօնաթերթ, Երուսաղէմ, 2017, յունուար-փետրուար-մարտ, թիւ 1-2-3, էջ 61-64
|
Արարմամբ յաւերժանալու խորհուրդը Համաստեղի «Տափան Մարգար» նորավէպում
2017 | Հոդված/Article
«Սիոն», եռամսեայ պաշտօնաթերթ, Երուսաղէմ, 2017, ապրիլ-մայիս-յունիս, թիւ 4-5-6, էջ 40-42
|
Կյանքի ու մահվան ընկալումները Նար-Դոսի «Ինչպես բժշկեցին» և «Սաքուլն ուխտ գնաց» նորավեպերում
2017 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2017, թիվ 3 (37), էջ 70-79
|
Կամային որակների քննութիւնը Լեւոն Բաշալեանի «Սիւզենիի վարպետ» նորավէպում
2017 | Հոդված/Article
«Սիոն», եռամսեայ պաշտօնաթերթ, Երուսաղէմ, 2017, յուլիս-դեկտեմբեր, թիւ 7-12, էջ 36-41
|
Բարոյական անկման նարդոսյան ընկալումները («Հոպոպ», «Թե ի՞նչ եղավ հետո...», «Ադամամութին»)
2017 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2017, թիվ 4 (38), էջ 99-113
|
«Ռեալիզմը Օննիկ Չիֆթե-Սարաֆի նորավեպերում»
2016 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2016, թիվ 3 (33), էջ 105-115
|