Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Անահիտ Մուշեղի Յուզբաշյան

Դոցենտ | Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ (1975 - 1980 թթ.), ԵՊՀ ասպիրանտուրա (1981 - 1984 թթ.)

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` Գրաբարի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերը և նրանց ձևագործառական հետագա զարգացումը, 12.10.1987, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկ. ինստիտուտի գիտական խորհրդում

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար», «Հայոց լեզվի պատմություն», «Հայերենի խոնարհման և հոլովման պատմական զարգացումը», «Միջին հայերենի քերականություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Դարձվածային միավորները դավանաբանական թղթերում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 51-61
|
Դարձվածքները «Վկայաբանութիւն սրբոյն Շուշանկանն» երկում
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 183-193
Գրաբարի բայական համակարգը ըստ Մ. Աբեղյանի
2018 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2018, 2, էջ 120-126
|
Հայոց լեզվի պատմություն
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 444 էջ, Հայաստան, Երևան
Պ. Սևակի «Ամանեջ» վեպի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 2(36), 26-33 էջ, Հայաստան
Մանուկ Աբեղյանը իբրև գրաբարագետ
2016 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 162-171 էջ, Հայաստան
|
Դիմավոր բայի պարզ ժամանակաձևերը Գր. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմում
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2016թ․, 2(32), 10-16 էջ, Հայաստան
|
Բայական կարգերը՝ ըստ Մ. Ասատրյանի
2016 | Հոդված/Article
Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու, 2016թ․, ապրիլ, 26, 2016, 26-34 էջ
|
Գ. Ջահուկյանը բայի քերականական կարգերի ըմբռնման մասին
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 33-41
|
Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ
|
«Հայոց լեզվի պատմություն» առարկայի դասավանդումը բուհում
2015 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 4(59), 83-86 էջ, Հայաստան
|
Հայերենի դասական ուղղագրությունը
2009 | Հոդված/Article
Դասագիրք, Երևան, 2009
Գրաբարի ստորադասական եղանակի բայաձևերը Գ. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմում
2003 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2003, N2
Գրաբարի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերը և նրանց ձևագործառական հետագա զարգացումը
2000 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, 2000
Հին հայերենի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերի ձևագործառական փոփոխությունները նոր գրական հայերենում (XVII-XX դդ.)
1992 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (77), Երևան 1992թ., էջ 171-181
|
Հին հայերենի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերի ձևագործառական փոփոխությունները նոր գրական հայերենում (17 - 20 - րդ դդ.)
1992 | Հոդված/Article
Բանբեր ԵՀ, 1992, N 2
Բայի ժամանակի կարգի ըմբռնումը և բայաձևերի տարբերակումը գրաբարագիտության մեջ
1986 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (58), Երևան 1986թ., էջ 202-209
|
Սահմանական եղանակի ներկա ժամանակը 5-րդ դարի հայ մատենագրության մեջ
1985 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 1985, N 2
Բայի ժամանակի կարգի արդի լեզվաբանական ըմբռնումը, Հայոց լեզու և գրականություն
1985 | Հոդված/Article
1985, N 1