Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Աննա Հենրիկի Աբաջյան

Ամբիոնի վարիչ | Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Կրթություն
1982 - 87 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին
1987 - 91 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
բ. գ. դ. պրոֆ.
Թեկնածուական թեմա - «Անցյալ կատարյալ ժամանակը հայերենում», ԵՊՀ գիտխորհուրդ
Դոկտորական թեմա - «Հայերենի հոլովական համակարգը և նրա պատմական զարգացումը հայ քերականագիտության մեջ», 2006թ. ՀՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1991 թ. մարտից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն
2015-ից հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից հայոց լեզու (ձևաբանություն)», «Հայոց լեզվի պատմություն» - բակալավրիատ
«Հայոց լեզվի տեսություն», «Հայերենի հոլովական համակարգը», «Ավանդական ուղղագրություն» - մագիստրատուրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, լեզվի տեսություն, ձևաբանություն, բառագիտություն, լեզվի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, պարսկերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ

Դարձվածքների և դարձվածային արտահայտությունների ոճական արժեքը Գ. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 54-60
|
Դարձվածային միավորները դավանաբանական թղթերում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 51-61
|
Ա. Աբաջյան , Ա. Յուզբաշյան
Դարձվածային միավորների գործածությունը Թադևոս Առաքյալի «Վկայաբանություն» և «Գյուտ նշխարաց» երկերում
2020 | Հոդված/Article
«Լեզու և լեզվաբանություն», 2020, թիվ 1 (2), էջ 49-57
Դարձվածային միավորները «Վկայաբանութիւն Թադէոսի առաքելոյն, քարոզչութեանն եւ գալստեան ի Հայս եւ կատարմանն, որ ի Քրիստոս, գիւտ նշխարաց Թադէոսի առաքելոյն» աշխատութիւններում
2020 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, Երևան, հ. 1, 2020
«Մի քանի դիտարկումներ հոլովական համակարգի տերմինների մասին»
2020 | Հոդված/Article
Լեզվաբանական տերմինաբանության հարցեր, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Երևան, 2020, էջ 8-18
“Idioms in “The Life of Mashtots” by Koryun
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, 2020 N 1 (22), էջ 193-207
Մանուկ Աբեղյանը բառարանագիր
2019 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2019, 1(20), էջ 22-30
|
Դարձվածքները «Վկայաբանութիւն սրբոյն Շուշանկանն» երկում
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 183-193
Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա
2019 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ
Աբեղյանական գործող ուղղագրության անհիմն քննադատությունները
2018 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 7-18
Աբաջյան Աննա , Հարությունյան Քնար
Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմութիւն» երկի դարձվածքները (կառուցվածքային քննություն)
2018 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 19-29
|
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ
Մի քանի դիտարկումներ արևելահայերենի որոշիչ հոդի մասին
2017 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2017, էջ 5-14
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան , Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան , Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան
Հայոց լեզվի պատմություն
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 444 էջ, Հայաստան, Երևան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 3
2017 | Հոդված/Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան , Սամվել Մուրա­դյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 2
2017 | Հոդված/Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան , Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Գիրք/Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրադյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Գիրք/Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան
Մանուկ Աբեղյանի կյանքն ու գիտական գործունեությունը
2015 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2015, 5-15 էջ
Մ. Հալաջյան, Ա. Աբաջյան , Լ. Թելյան , Գ. Խալաթյան, Գ. Մկրտչյան, Ա. Գալստյան , Վ. Ավագյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 296 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 296 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2014 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 284 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2014 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 296 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2014 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 300 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2014 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 304 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2014 | Գիրք/Book
Երևան, Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2013 | Գիրք/Book
Երևան, Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2013 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2013 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, V մաս
2013 | Գիրք/Book
Երևան, 2013, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, II մաս
2013 | Գիրք/Book
Երևան, 2013, 236 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, III մաս
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, 236 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, II մաս
2011 | Գիրք/Book
Երևան, 2011, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2011 | Գիրք/Book
Երևան, 2011, 248 էջ
About Semantic Change of Words
2010 | Հոդված/Article
Yerevan, Kantegh, N 4, 2010, p. 9
Causes of the Semantic Change
2010 | Հոդված/Article
Yerevan, YSU, Krtutyuny Arcakhum, 2010, N 3, p. 8
“Old Armenian Cases according to the perception of the Latin school Grammarians”
2005 | Հոդված/Article
Yerevan, 2005, N 1, p. 12
Հին հայերենի հոլովները Ար. Ղարիբյանի ըմբռնմամբ
2005 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 2005թ., N 2
Some Questions Concerning the Perception of Modern Armenian Declension System
2005 | Հոդված/Article
Kantegh, N 3, 2005, p. 11
“The Historical Comparative Research Work of the Armenian Cases in G. Ghapancyan’s Works”
2005 | Հոդված/Article
Kantegh, 2005, N 2
Գրաբարի հոլովական համակարգը ըստ Հր. Աճառյանի
2005 | Հոդված/Article
Նոր դար, Երևան, 2005, N 2
Հայերենի հոլովների պատմահամեմատական քննությունը Գր. Ղափանցյանի աշխատություններում
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2005, N 1
Աշխարհաբարի հոլովական համակարգը և նրա ըմբռնումը հայ քերականագիտության մեջ
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2005, N 2
Հայերենի հոլովներին վերաբերող բանավեճի պատմությունից
2005 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2005, N 115
Հայերենի հոլովական համակարգը ըստ Մխիթար Սեբաստացու
2005 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2005թ., Ա
Գրաբարի հոլովները լատինաբան հայ քերականների ըմբռնմամբ
2005 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, 2005, N 1
Հայերենի հոլովներին վերաբերող բանավեճի պատմությունից
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 77-84
|
“Armenian Declension System by Mkhitar Sebastaci”
2005 | Հոդված/Article
Ejmiatsin, 2005, part A
“Old Armenian Declension System by H.Acharyan”
2005 | Հոդված/Article
Nor Dar, N 2, 2005
“The Ashkhabar’s Declension System and its Comprehension in Armenian Grammar”
2005 | Հոդված/Article
Kantegh, N 2, 2005
“Old Armenian Cases due to A.Gharibyan”
2005 | Հոդված/Article
Lraber Hasarakakan Gitutyunneri, 2005, N 2
Արդի հայերենի հոլովական համակարգի ըմբռնման մի քանի հարցեր
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2005, N 3
From the History of the Debates concerning to the Cases of the Armenian Language
2005 | Հոդված/Article
Banber Yerevani Hamalsarani, 2005, N 115, p. 8
Գրաբարի հոլովները Ֆրանչիսկոս Ռիվոլայի և Կղեմես Գալանոսի ըմբռնմամբ
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 153-161
|
Գրաբարի հոլովները Ֆրանչեսկո Ռիվոլայի և Կղեմես Գալանոսի ըմբռնմամբ
2004 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2004, N 114
“Old Armenian Cases due to Franchiskos Rivola and Kghemes Galanos”
2004 | Հոդված/Article
Banber Yerevani Hamalsarani, N 114, 2004
“Old Armenian Cases according to the perception of the Greek school Grammarians”
2004 | Հոդված/Article
Hayagitutyun ev Zugadrakan Lezvabanutyun, 2004, part D
Գրաբարի հոլովները հունաբան դպրոցի քերականների ըմբռնմամբ
2004 | Հոդված/Article
Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, Երևան, 2004, Դ պրակ
“The Peculiarities of the Study of the Persian Verbals”
2003 | Հոդված/Article
FLSP (foreign language for special purposes), YSU, 2003, N 3
Պարսկերենի դերբայների ուսուցման առանձնահատկությունները
2003 | Հոդված/Article
FLSP (օտար լեզուն հատուկ նպ. համար)
ԵՊՀ հրատ., 2003, N3
“Inhomogeneous Attributes in Bakunts’ Stories”
2002 | Հոդված/Article
Kantegh, N 3, 2002
Հայերենը և պարսկերենը որպես հնդեվրոպական լեզուներ
2002 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2002թ., N2
Անհամասեռ որոշիչները Բակունցի պատմվածքներում
2002 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2002, N3
“Armenian and Persian as an Indo-European Languages ”
2002 | Հոդված/Article
Kantegh, 2002, N 2
Անցյալ կատարյալի ծագման հարցը
1991 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (73), Երևան 1991թ., էջ 162-167
|
The Past Indefinite Tense in Grabar
0000 | Հոդված/Article
Lectures, YSU, p. 26