Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Գաղթուհի Կարապետի Հանանյան

Դոցենտ | Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
բարձրագույն

Գիտական աստիճան
բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
1963 թ-ից առ այսօր

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաբար, բարբառագիտության հիմունքներ, Հայերենի բարբառների համեմատական քերականություն, Կիլիկյան բարբառներ, Հայոց լեզվի պատմություն,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (գրավոր)

Հայ բարբառների բազմահատկանիշ դասակարգումը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 14-25
|
Աղայանը բարբառագետ
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 50-58
|
Բայական հետգրաբարյան գոյացություններ կիլիկյան բարբառներում
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (124), Երևան 2008թ., էջ 196-203
|
Գրաբարի խոնարհման մի անկանոնության մասին
2007 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 104-107
|
Սվեդիայի բարբառը
1995 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 1995 թ.
Սվեդիայի բարբառի բայական համակարգի մի քանի հատկանիշներ
1993 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (80), Երևան 1993թ., էջ 147-154
|
Սվեդիայի բարբառի Խտրբեկի խոսվածքի անվանական թվակազմությունը
1988 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 61-68
|