Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Լիանա Սամվելի Հովսեփ­յան

Պրոֆեսոր | Ընդհ­ան­ուր լեզվաբանության ­ամբ­իոն
Կրթություն
ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ,
ՀՍՍՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Դոկտորական «Գրաբարի բառակազմության կաղապարները» 1988, ՀՍՍՀ ԳԱ
Թեկնածուական «Միջին գրական հայերենի հոլովման համակարգ» 1970, ՀՍՍՀ ԳԱ

Աշխատանքային փորձ
1997 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան
1967 թ-ից մինչ օրս Գիտությունների ազգային ակադեմիա

Կարդացվող դասընթացներ
Լեզվաբանության ներածություն, ընդհանուր լեզվաբանություն, լեզվափիլիսոփայություն, մասնագիտության արդիական խնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայոց լեզվի պատմություն, բարբառագիտություն և բառարանագրություն, հայերենի կառուցվածքային և պատմական տիպաբանություն, լեզվի ձևայնացված նկարագրություն և կաղապարում, հետազոտության ժամանակակից մեթոդներ, գրական լեզվի նորմավորման խնդիրներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
INTAS 1997 ծրագրով «ԺԳ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն»,
UNDP 2005, UNDL Foundation 2007, Tokyosoft 2008 ծրագրերով` «UNL-ի (համընդհանուր համացանցային լեզվի) հայկական մոդուլը»

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ,
Հայոց լեզվի բարձրագույն խորհուրդ,
ԲՈՀ-ի լեզվաբանության գծով գիտական աստիճաններ շնորհող խորհուրդ

Պարգևներ
ՀՀ ԳԱԱ նախագահության պատվոգիր
ՀՀ ԳԱԱ նախագահության գովեստագիր

Նոր հայագիտության ռահվիրան ու խորհրդանիշը (Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակի առթիվ)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 81-85
|
Գրաբարի բառակազմության վելուծական տիպը
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Ասողիկ: 2016թ․, 120 էջ, Հայաստան, Երևան
Էդուարդ Բագրատի Աղայան
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 139.2, Երևան 2013թ., էջ 79-84
|
Армянский язык и диалекты
2012 | Հոդված/Article
Армяне /серия Народы и культуры, Наука, Москва, 2012, с. 75-81
Գրաբարի հոլովատիպերի կառուցվածքային դասակարգում
2012 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ըներցումներ (7), Երևան, 2012, էջ 148-162
Գրիգոր Նարեկացու տաղերի ու գանձերի բառապաշարի բառակազմական վերլուծություն
2011 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ըներցումներ (6), Երևան, 2011, էջ 171-184
Հարատևող ներկայություն (Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 90-ամյակին)
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 131.1, Երևան 2010թ., էջ 71-73
|
Լ. Ս. Հովսեփ­յան , Ա.Գագինյան
Անորոշ դերբայի կիրառությունը Մատթեոսի ավետարանում հունարեն բնագրի համեմատությամբ
2010 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ըներցումներ (5), Երևան, 2010, էջ 114-119
Ընդհանուր լեզվաբանության հարցերը Գ.Ջահուկյանի աշխատություններում
2010 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ըներցումներ (5), Երևան, 2010, էջ 109-113
Գևորգ Ջահուկյան
2010 | Հոդված/Article
"Գիտական հոդվածներ/Ժողովածու", Վանաձոր, 2010, էջ 29-45
Հարատևող ներկայություն (Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 90-ամյակին)
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010թ., էջ 75-77
|
The Formal Description Of Armenian Within the UNL System.- Computer Science And Information Technologies
2009 | Հոդված/Article
ՙComputer Science And Information Technologies», Yerevan, 2009, pp. 297-300
Լ. Ս. Հովսեփ­յան , Ռ. Ուռուտյան, Ս. Տիոյան
Հայերենի անվանական և բայական բառափոխությունը
2009 | Հոդված/Article
"Армянский вестник", Москва-Ереван, 2/3 – II, c. 63-76
Լ. Ս. Հովսեփ­յան , Օ. Խաչատրյան
Գրիգոր Նարեկացու տաղերի ու գանձերի բառապաշարի վիճակագրական քննություն
2009 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ըներցումներ (4), Երևան, 2009, էջ 109-116
Բառակազմական տիպեր, եղանակներ և միջոցներ
2009 | Հոդված/Article
"Ջահուկյանական ըներցումներ" (4), Երևան, 2009, էջ 102-108
Հայոց լեզվի պատմության հիմնախնդիրներն ու սկզբունքները
2008 | Հոդված/Article
"Ջահուկյանական ըներցումներ" (3), Երևան, 2008, էջ 107-122
Ժամանակակից հայերենի ձևային նկարագրության խնդիրներն ու սկզբունքները, Ջահուկյանական ըներցումներ
2007 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ըներցումներ (2), Երևան, 2007, էջ 112-117
Համընդհանուր ցանցային լեզվի հայկական մոդուլը
2007 | Թեզիս/Thesis
2-րդ միջազգային գիտաժողով ՙԼեզուն և գրականությունը իմացության ժամանակակից հարացույցում», Երևան, 2007, էջ 86
Linguistic Problems of the Development of the UNL-Armenian Module
2007 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of the WorkshopՙUNL-Armenian Module and its implementation in UNL-system»,Yerevan, 2007, p.7
Հայերենի քերականության ձևայնացում և համընդհանուր ցանցային լեզվի հայերեն մոդուլի մշակում, Արևելագիտության հարցեր
2006 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, հ. VI, Երևան, 2006, էջ 144-156
Լեզվական ռեսուրսների ներկայացումը UNL-ի հայկական մոդուլում
2006 | Թեզիս/Thesis
Բառերի ստուգաբանական և բառակազմական վերլուծությունը հայոց լեզվի զարգացման տարբեր փուլերում
2006 | Հոդված/Article
"Ջահուկյանական ըներցումներ" (1), Երևան, 2006, էջ 123-127
Խոսք հիշատակի
2006 | Հոդված/Article
Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, 2006, հ. 2
Հայոց լեզու. Գրականություն
2006 | Գիրք/Book
2006 Երևան, ՙԱնտարես» հրատ. 148 էջ /Հեղինակային խումբ/
L. Hovsepyan , V. Avetisyan
Development of Deconvertion Rules for Generation of Armenian Senten¬ces from UNL 2005
2005 | Թեզիս/Thesis
International Conference on Computer Scienc and Information Technologies, Yerevan, 2005
Արդի արևելահայ ուղղագրության պատմական հիմքերը
2005 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 2005, էջ 90-98
Միջին հայերենի ուսումնասիրության հիմնախնդիրները, Հայագիտության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները
2004 | Հոդված/Article
ՙՀայագիտության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները», Երևան, 2004, էջ 366-371
Dora Sakayan, Modern Western Armenian Language
2004 | Թեզիս/Thesis
"Լեզու և լեզվաբանություն", 2004, հ.1-2, էջ 95-98
Լ. Ս. Հովսեփ­յան , Գ. Բաբաջանյան
Գևորգ Ջահուկյան (Կենսամատենագիտություն)
2004 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ ԳԱ,Երևան 2004
Յու. Ս. Ավետիսյան, Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 222-224
|
Յու.Ս. Ավետիսյան, Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2003, հ. 1 (109), էջ 222-224
Լ. Ս. Հովսեփ­յան , Զ. Նազիկյան, Ս. Ստեփանյան
Գերմաներեն - հայերեն - ռուսերեն զրուցագիրք
2003 | Գիրք/Book
Լեգալ պլյուս հրատ., Երևան, 2003 , 423 էջ
Հայնրիխ Հյուբշման
2003 | Հոդված/Article
"Գիտություն և տեխնիկա", Երևան, 2003, հ. 6-7, Էջ 19-22
ՙՆախախնամություն» տերմինի իմաստային առնչությունները
2003 | Հոդված/Article
Գիտական աշխատություններ.Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, Գ պր., Երևան, 2003, էջ 32-36
Development of Armenian Language Module of UNL
2003 | Հոդված/Article
Convergences’03, Alexandria, Egypt, 2003
Կրկնությունը գրաբարի բառակազմության մեջ
2002 | Հոդված/Article
ՙSlovo», vol. 26-27, 2001-2002, Paris, pp. 169 -178
Հայոց լեզու
2001 | Հոդված/Article
Քրիստոնյա Հայաստան, 2001, Երևան
Գևորգ Ջահուկյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ)
2000 | Հոդված/Article
"Բանբեր Երևանի համալսարանի", Երևան, 2000
Գևորգ Ջահուկյան
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 204-206
|
ԺԳ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն
1997 | Գիրք/Book
«Վան Արյան» հրատ., Երևան, 1997
Վաստակաշատ լեզվաբանը (Վ.Քոսյան)
1997 | Հոդված/Article
"Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում",1997
Գրաբարի և միջին հայերենի հոլովման համակարգերի տիպաբանական տարբերությունը
1997 | Թեզիս/Thesis
Նշանագիտությու ն և լեզուների դասավանդում, Երևան, 1997
The Typological Development of the Armenian Language
1995 | Հոդված/Article
"Proceedings of the Fifth International Conference on Armenian Linguistics" Delmar New-York, 1995, pp. 167-176
Լ. Ս. Հովսեփ­յան , Գ. Բաբաջանյան
Գևորգ Ջահուկյան (Կենսամատենագիտություն)
1995 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ ԳԱ,Երևան. 1995
Լեզվաբանություն
1995 | Հոդված/Article
"ՀՀ ԳԱ 50-ամյա հոբելյանը", Երևան, 1995
L. Hovsepyan , A. Manukian, V. Mikaelian
The automatic Recognition of Compound verbs in a Grabar text
1993 | Հոդված/Article
Computers in Armenian Philology, Yerevan, 1993
Խառը տիպի կաղապարները գրաբարի բառակազմության մեջ
1993 | Հոդված/Article
"Միջազգային հայերենագիտական 2-րդ գիտաժողով", ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 1993
The Historical Dictionary of 5th Century Armenian as a Source for the History of Armenian
1991 | Թեզիս/Thesis
4th International Confe¬rence on Armenian Lin¬guistics, Clevelend, 1991
Բոլոնիայի հայագիտական կոնֆերանսը
1990 | Հոդված/Article
"Հայաստան" (թերթ), Երևան, հ. 282
Հայերենագիտություն
1989 | Հոդված/Article
Հայկական հանրագիտարան, Երևան, 1989
Առում
1989 | Հոդված/Article
Հայկական հանրագիտարան, Երևան, 1989
Գրաբարի բառակազմությունը
1987 | Գիրք/Book
ՀՍՍՀ ԳԱ, Երևան, 1987, 376 էջ
Գերմաներեն - հայերեն - ռուսերեն զրուցագիրք
1987 | Գիրք/Book
Լեգալ պլյուս հրատ., Երևան, 2003 , 423 էջ /հեղինակակիցներ` Զ. Նազիկյան, Ս. Ստեփանյան/
Գրաբարի բառակազմական հիմքակազմությունը
1985 | Հոդված/Article
ՙՀայոց լեզվի պատմության հարցեր», հ. 2, Երևան,1985
Sarkis S. Saryan, Language connections (Kinship of Armenian with Sister Indoeuropean Languages)
1984 | Հոդված/Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, 1984, հ. 2 (105), էջ 229 -230
Հին հայերենի պատմության շրջանաբաժանման մասին
1984 | Հոդված/Article
"Միջազգային հայերենագիտական գիտաժողով", Երևան,1984,էջ 379-384
Գրական հայերենի նորմավորման պատմությունից
1983 | Հոդված/Article
"Հայոց լեզու և գրականություն" միջբուհական ժողովածու, 1-2, Երևան,1983, էջ 187-194
Հայերենի ակադեմիական քերականությունը
1982 | Թեզիս/Thesis
Գրականթերթ, Երևան, հ. 2
Միջազգային հայերենագիտական գիտաժողովը
1982 | Հոդված/Article
Պատմա-բանասիրականհանդես, 1982, հ. 4, էջ 216-222
Սովետահայ լեզվաբանությունը 60 տարում
1982 | Գիրք/Book
ՀՍՍՀ ԳԱ, Երևան, 1982, 90 էջ
Ֆորտունատով Ֆ. Ֆ.
1981 | Հոդված/Article
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 7, Երևան, 1981, էջ 695
Միջին հայերեն
1981 | Հոդված/Article
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 7, Երևան, 1981, էջ 590
Մեռած լեզուներ
1981 | Հոդված/Article
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 7, Երևան, 1981, էջ 466
Մեյե Անտուան
1981 | Հոդված/Article
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 7, Երևան, 1981, էջ 453-454
Հոլովում
1980 | Հոդված/Article
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 6, Երևան, 1980, էջ 513-514
Հոլով
1980 | Հոդված/Article
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 6, Երևան, 1980, էջ 513
Հայերեն
1980 | Հոդված/Article
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 6, Երևան, 1980, էջ 159-160
К вопросу o взаимоотношении древ¬неармянского литератур¬ного языка и диалектов в V в
1976 | Հոդված/Article
“Лингвистическая география, диалектология и история языка”, Ереван, 1976
Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության
1975 | Թեզիս/Thesis
“Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка”, Баку, 1975, с. 136-138
Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության
1975 | Գիրք/Book
հ. Բ, «Հոլովում» բաժինը, ՀՍՍՀ ԳԱ, Եր. 1975, էջ 7-130
Գ. Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն
1974 | Հոդված/Article
ՙԼրաբեր հասարակական գիտությունների»,Երևան,1974, հ. 1, էջ 106-111
Ռ.Ավոյան, Լեզվական նշանի իմացաբանական մի քանի հարցեր
1972 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 1972, հ. 3, էջ 251-254
Լ. Ս. Հովսեփ­յան , Ն.Սիմոնյան
J.Greppin, Classical and Middle Armenian Bird names
1971 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 1971, հ. 2
Անունների հոգնակին միջին գրական հայերենում
1970 | Հոդված/Article
ՙԼրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 1970, հ.1, էջ 89-95
Միջին հայերենի հարցերը լեզվաբանական գրականության մեջ
1968 | Հոդված/Article
ՙԵրիտասարդ գիտաշխատող», Երևան,1968, հ. 7, էջ 110-121