Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Լիանա Սամվելի Սարգսյան

Ասիստենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և թարգմանչական գործ» մասնագիտացման մագիստրատուրա
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրատ)

Գիտական աստիճան
բան. գիտ. թեկն. - «Երգիծանքի լեզվաոճական միջոցները Երվանդ Օտյանի գեղարվեստական արձակում» (2013 թ., ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
2009 – 2013 թթ. ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոն
2013 թ-ից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, ոճագիտություն, արևմտահայերեն (բակալավրիատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, արևմտահայերեն, խոսքի մշակույթ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2015 - 2017 թթ. Արդի գրական հայերեն. զարգացման և կանոնարկման միտումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական որոշ առանձնահատկություններ
2019 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 104-111
|
Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. բառընտրություն և բառագործածություն
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 59-75
|
Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական հոմանիշ կառույցների ընտրություն
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 176-190
|
Արդի հայերենի գովազդային խոսույթը. բառընտրություն և բառագործածություն
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 1(13), էջ 166-176
|
Նորակազմությունները արդի հայերենի գովազդային խոսույթում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, 2 (14), էջ 208-216
|
Ուղեցույց հայոց լեզվի. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, քերականություն
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 222 էջ
Արդի արևելահայերենի վերաբերականների տրոհության մի քանի հարցեր
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 51-60
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ:Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 224 էջ
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
Արդի հայերենի գովազդային խոսույթը և օտար բառերի գործածության խնդիրը
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան, 2016թ․, 1(36), 402-413 էջ, Հայաստան
|
Խոսքային էթիկետ
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016թ․, 2 (54), 9-26 էջ, Հայաստան
|
Արդի հայերենի քերականության նոր քննություն
2016 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 2/15/, 85-87 էջ
Ժխտման կարգով պայմանավորված համաձայնությունը հայերենում
2016 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 2/15/, 40-53 էջ, Հայաստան
Գովազդային խոսույթի հնչյունական և գրության յուրահատկությունները արդի հայերենում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 44-57
|
Բայերի սեռային անցումներ արդի արևելահայերենում
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 144.1, Երևան 2014թ. (№ 3), էջ 45-54
|
Խոսուն անունները Ե. Օտյանի երկերում
2013 | Հոդված/Article
«Էջմիածին» հանդես, համար Գ, Էջմիածին, 2013, էջ 127-133
Համագործածական բառերի երգիծական կիրառությունները Երվանդ Օտյանի արձակում
2013 | Հոդված/Article
«Սփյուռքագիտություն» տարեգիրք 2, Երևան, 2013, էջ 160-175
Օտարաբանությունների ոճական-երգիծական գործածության առանձնահատկությունները Ե. Օտյանի գեղարվեստական արձակում
2012 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 3-4, Երևան, 2012, էջ 150-157
Համեմատությունները Գ. Նարեկացու, Մ. Մեծարենցի և Սիամանթոյի ստեղծագործություններում
2007 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», համար 3/32/, Երևան, 2007, էջ 140-149

Կոնտակտներ
Դեկան` բանասիրական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Արծրուն Ավագյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-06-22
(ներքին 76-22),
armphilology@ysu.am