Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Նարինե Հակոբի Դիլբարյան

Դոցենտ | Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Կրթություն
ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` Անվան ըմբռնումը հայ լեզվաբանության մեջ, 22.02.1991 ՀՀ ԱԱ Հր.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտին կից գիտական խորհրդում, արձանագր. N1

Աշխատանքային փորձ
10.03.1991 ցայսօր ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի պատմության ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն», «Հայ - արաբական լեզվական առնչություններ», «Անվան քերականական կարգերի դրսևորումը», «Գրաբարի և արդի արևելահայերենի ընդհանրությունները և տարբերությունները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, հատկանվանագիտություն, տեղանվանագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Գրաբարից ժառանգված հոլովական զուգաձևությունների զարգացումն արդի արևելահայերենում
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp2, էջ 74-83
|
Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք Պահոցի» գրաբար բնագրի ձևաբանական բնութագրիչները
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 56-67
|
Հայոց տեղանունների իմաստաբանական բաղադրիչները
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 34-43
|
Կրոնի և հավատալիքների իմաստային դաշտին պատկանող բառերը Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» երկի գրաբար բնագրում
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1 (22), էջ 201-212
Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք Պահոցի» գրաբար թարգմանության դարձվածքների իմաստակառուցվածքային բնութագիրը
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 40-50
|
Ն. Դիլբարյան , Ա. Աբաջյան, Ա. Յուզբաշյան, Ք. Հարությունյան
Գրաբարի դարձվածաբանություն
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 302 էջ, Հայաստան
Մատթեոս Ուռհայեցու «ժամանակագրութեան» գրաբար բնագրի դարձվածքների քննություն
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 2 (29), էջ 63-78
|
Лексические особенности древнеармянского языка в переводе труда Григория Нисского «Об устроении человека»
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 176-182
|
Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա
2019 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ
Н. А. Дилбарян , А. М. Аветисян, А. С. Аревшатян
Нерсес Ламбронаци
2018 | Հոդված/Article
Православная Энциклопедия, 2018, том 49, стр. 56-57
|
Нерсес Аштаракеци
2018 | Հոդված/Article
Православная Энциклопедия. 2018, том 49, стр. 55-56
|
Нерсес Великий
2018 | Հոդված/Article
Православная Энциклопедия. 2018, том 49, стр. 50-51
|
Հայոց ժողովրդանուն-տեղանունների ստուգաբանության արդի մոտեցումները
2018 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 56-65
|
Лексические особенности древнеармянского языка грекофильской школы (конец VIII в.) на примере древнеармянского перевода труда Григория Нисского "Об устроении человека"
2018 | Թեզիս/Thesis
Золотой V век армянской культуры. Достижения. Мировое значение. 2018, стр. 22
|
Նորահայտ գրաբարյան բառերը Գրիգոր Նյուսացու «Տեսութիւն ի մարդոյն կազմութիւն» երկի հայերեն թարգմանության լեզվում
2018 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2018, էջ 79-89
|
Ованнес III Одзнеци
2018 | Հոդված/Article
Православная Энциклопедия, 2018, том 52, стр. 348-349
|
Տեղանուններն իբրև լեզվական և արտալեզվական բովանդակության նշաններ
2017 | Հոդված/Article
Հայ լեզվաբանության XI միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Ջոն Գրեպինի հիշատակին (1937-2016): 2017, էջ 28-32
|
Իրակությունների ներքին և արտաքին բնութագրիչ հատկանիշներն արտահայտող տեղանունների իմաստաբանական տիպերը
2017 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2017, 105-114 էջ
|
Հայոց լեզվի պատմություն
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 444 էջ, Հայաստան, Երևան
Գրիգոր Ղափանցյանը հատկանավանգետ
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 13-23
|
Հայերենի անձնանվանական բառաշերտի քննություն
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 38-50
|
Չթեքվող խոսքի մասերի ըմբռնումը Մ. Ասատրյանի քերականական համակարգում
2016 | Հոդված/Article
Պրոֆ. Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջան: 2016, 35-47 էջ, Հայաստան
|
Խեթա-լուվական ենթաշերտը հայկական հնագույն տեղանուններում
2016 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 37-45 էջ, Հայաստան
Խեթական արմատները հայկական հատուկ անուններում
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 3(9) , 147-156 էջ, Հայաստան
|
Անձնանունների կազմության և ընտրության տեղաշարժերն արդի գրական արևելահայերենում
2016 | Հոդված/Article
Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ: Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 1, 131-148 էջ, Հայաստան
Հայերենի բնիկ և փոխառյալ բառաշերտերի ուսուցման մեթոդները
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3-4, 374-378 էջ, Հայաստան
Գևորգ Ջահուկյանը տեղանվանագետ
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 46-54
|
Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ
|
Հայոց գետանունների ստուգաբանության պատմությունից
2015 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, Ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջան, 2015, 106-118 էջ
|
Գեորգ վարդապետ Մեղրիկի աղոթքների լեզուն
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 142.2, 2014, էջ 50-60
|
Древнеармянский язык
2013 | Գիրք/Book
Языки мира: Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии, РАН, Институт языкознания. Ред. колл.: Ю.Б. Коряков, А.А. Кибрик., М., Academia, 2013, 221-242 сс
|
Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում
2013 | Գիրք/Book
2-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևանի համալսարանի հրատարկչություն, Երևան, 2013, 100 էջ
Հեթանոսական եւ քրիստոնէական եզրոյթները հայկական տեղանուններում
2013 | Հոդված/Article
Հանդէս ամսօրեայ, թիւ 1-12, Վիեննա-Երեւան, 2013, էջ 195-208
Ենթաշերտը հայկական տեղանուններում
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 139.2, Երևան 2013թ., էջ 42-52
|
Պատմականություն հաղորդող քերականական իրողությունները Ստ. Զորյանի պատմավեպերում
2012 | Հոդված/Article
«Էջմիածին» հանդես, 2012, ԺԱ, էջ 109-118
Ժողովրդանունները հայկական տեղանուններում
2012 | Հոդված/Article
Հանդէս ամսօրեայ, թիւ 1-12, Վիեննա-Երեւան, 2012, էջ 209-231
Հայաստանի լեռնանունների տեղանվանահիմքերը
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010թ., էջ 41-50
|
Գունանունները Հայաստանի տեղանուններում
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 90-100
|
Հայերենի դասական ուղղագրությունը
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն 2009
Տեղանունների կրճատման, տարբերակային ձևերի առաջացման լեզվական և արտալեզվական հիմքերը
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (124), Երևան 2008թ., էջ 118-125
|
Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն, 2007
Հայկական տեղանունների իմաստային դաշտը
2007 | Հոդված/Article
ՊԲՀ, 2007, N1
Հայերենի դասական ուղղագրությունը
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ,Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007
Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007
Անձնանուններից կազմված տեղանունների իմաստային դաշտերը
2006 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2006, N 2
Տեղանք եւ բնակավայրեր նշանակող բառերը հայերենի տեղանուններում
2005 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2005, N 3
Կենդանանուններից բաղադրված տեղանունները հայերենում
2004 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2004, N 2
Աշխարհաբարի տարրերը Զաքարիա Սարկավագի «Պատմագրության» մեջ
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 123-132
|
Անձնանուններից կազմված տեղանունների իմաստաբանական դաշտը
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 171-177
|
Տեղանք և բնակավայրեր նշանակող բառերը հայերենի տեղանուններում
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (108), Երևան 2002թ., էջ 135-139
|
Պատմա-աշխարհագրական և լեզվական գործոնները հայերենի տեղանուններում
2001 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Եր. «Հայաստան» հր., 2001
Անվան ըմբռնումը հայ լեզվաբանության մեջ
2000 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Եր. «Հայաստան» հր., 2000
Տեղանվանահիմքերը որպես արտալեզվական և լեզվական գործոնների հանրագումար
1999 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (97), Երևան 1999թ., էջ 22-25
|
Տեղանունների դիրքը լեզվի ընդհանուր բառապաշարում
1994 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (82), Երևան 1994թ., էջ 26-33
|
Մարմնամասեր նշանակող բառերից առաջացած տեղանունները Հայաստանում
1993 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (80), Երևան 1993թ., էջ 164-167
|
Կրոնական բովանդակության տեղանունները Հայաստանում
1992 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (77), Երևան 1992թ., էջ 75-80
|
Անվան հասկացությանը հին հնդիկների լեզվափիլիսոփայական հայացքներում
1990 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (71), Երևան 1990թ., էջ 183-190
|