Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Սարգիս Ռուդիկի Ավետյան

Դոցենտ | Ընդհ­ան­ուր լեզվաբանության ­ամբ­իոն
Կրթություն
2001 - 2004 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի Հայ բանասիրության ֆակուլտետի ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի ասպիրանտ
1999 - 2001 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, բանասիրության մագիստրոս
1995 - 1999 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, բանասիրության, մանկավարժության բակալավր (դիպլոմ գերազանցության)

Գիտական աստիճան, կոչում
2004 թ. Հնդեվրոպական հնչյունական հերթագայությունները և նրանց արտացոլումը հին հայերենումՙ, բանասիրական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր` շնորհված Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողովի կողմից
ՀՀ ԳԱԱ Լեզվաբանության ինստիտուտի և Երևանի Պետական Համալսարանի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ

Մասնագիտական գործունեություն
2005 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Հայ բանասիրության ֆակուլտետի ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի ասիստենտ
2014 թ-ից Հայ բանասիրության ֆակուլտետի ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտ

Դասավանդվող առարկաներ
Հնսեվրոպական լեզուների համեմատական քերականություն, ընդհանուր լեզվաբանություն, տիպաբանական լեզվաբանություն, հայոց լեզվի պատմություն, գրաբար, լատիներեն

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակներ
Հնդեվրոպական լեզվաբանություն, տիպաբանական լեզվաբանություն (ապաժամանակյա և տարաժամանակյա տիպաբանություն), ընդհանուր լեզվաբանություն

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն, իսպաներեն, պարսկերեն (լավ), ֆրանսերեն, վրացերեն, թուրքերեն, արաբերեն, եբրայերեն, գրաբար, հին հունարեն, լատիներեն, սանսկրիտ, հին պարսկերեն (կարդալ և հասկանալ)

Պատվոգրեր
Գովեստագիր - տրված Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի կողմից` հումանիտար գիտությունների բնագավառում գիտական ձեռքբերումների համար, ք. Երևան, 2003թ., 18 ապրիլի:

Դասական հայերենում ապառնիություն արտահայտող ձևերի իմաստագործառութային քննություն
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 3 (39), էջ 66-81
|
Արդի արևելահայերենի կ(ը)- ապառնիի և -ու ապառնիի իմաստագործառութային փոխհարաբերության հարցի շուրջ
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 2 (38), էջ 22-35
|
Հրամայական եղանակը դասական հայերենում տիպաբանական և պատմական տեսանկյունից
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 40-55
|
Հնդեվրոպական անվանական հիմքերի վերջահանգ ձայնավորների ձևաբանական կարգավիճակը հին հայերենում
2021 | Հոդված/Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 2021, թիվ 1 (216), էջ 170-179
Անվանական հոլովման տիպաբանական զարգացումը հայերենում
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1 (22), էջ 223-236
Որքանո՞վ թեքական կամ կցական է հին հայերենի անվանական հոլովումը
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 40-53
|
Համաբանական փոփոխությունների երկու միտում արդի արևելահայերենի աորիստի հարացույցում (համաժամանակյա և տարաժամանակյա քննություն)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 24-39
|
Արդի արևելահայերենի շեշտափոխական ձայնավորային հերթագայությունները (հա¬¬¬-մա¬¬ժա¬մանակյա և տարաժամանակյա քննություն)
2020 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2020, N 2, էջ 206-219
Մի շարք բարբառներում ուց վերջավորության տարածումը որոշակի անկանոն բա¬յե-րի վրա խմբային նմանության սկզբունքով
2020 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2020, N 1 (19), էջ 188-200
Արդի հայերենի ընթացիկ փոփոխություններից մեկը կիրառահեն լեզվաբանության լույսի ներքո
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 2 (29), էջ 48-62
|
Նշույթավորվածության և կիրառահաճախականության փոխհարաբերության ըմբռնումը արդի լեզվաբանության մեջ
2019 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2019, 1(20), էջ 38-48
|
Լեզվաբանական տիպաբանության զարգացման հիմնական փուլերը
2019 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2019, N 2 (21), էջ 50-61
Հայերենի ժամանակի և կերպի քերականական կարգերը ընդհանուր լեզվաբանության և լեզվաբանական տիպաբանության տեսանկյունից
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 20-34
|
Իրանական v-ի հնարավոր կիսաձայնային արտասանությունը (=w) հին հայերենում` փոխառման շրջանում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 35-42
|
Գևորգ Ջահուկյանի ներդրումը հայերենի պատմահամեմատական ուսումնասիրության մեջ
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 3-13
|
Հին հայերենի ւո (uo) երկբարբառի ծագման հարցի շուրջ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 14-24
|
Գրական արևմտահայերենում հին հայերենի իւ երկբարբառի արտացոլման հարցի շուրջ
2015 | Հոդված/Article
Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով, 2015, 17-26 էջ
|
Համաբանության դերը հին հայերենի ք հոգնակերտին նախորդող աւ, իւ կապակցությունների հնչյունական դրսևորման հարցում
2015 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2015թ․, 3(200), էջ 241-250 էջ
|
Շեշտաձայնդարձային հերթագայությունների ներհարացույցային դերը ավանդական և արդի հնդեվրոպաբանության տեսանկյունից
2015 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2015թ․, 3(6), էջ 156-173 էջ
|
Անգլերենի ժամանակային հարաբերակցության կարգի և հայերենի ոչ իրադրական ժամանակի (ենթա-)կարգի զուգադրական քննություն
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 38-51
|
Հայերեն բարբառային ուվա հնչյունակապակցության առաջացման հարցի շուրջ
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 95-106
|
Արդի բարբառներում հին հայերենի շեշտակիր ե և ո ձայնավորների արտացոլման հարցի շուրջ
2014 | Հոդված/Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2014, 3, էջ 210-223
Հորանջի դիրքում I և U ձայնավորների կայունության աստիճանը բառասկզբում և բառամիջում (տարաժամանակյա-տիպաբանական քննություն)
2014 | Հոդված/Article
Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 237-240
Լեզուների համեմատական ուսումնասիրության հիմնական սկզբունքները(համեմատական լեզվաբանության դասախոսություններ)
2014 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2014, 68 էջ:
Հին հայերենի ե խոնարհման ան ածանցավոր բայերի անցյալ կատարյալի ձևերի հետագա զարգացումը
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 141.2, 2013, էջ 54-57
|
Հորանջի դիրքում I և U ձայնավորների կայունության աստիճանը բառասկզբում և բառամիջում (տարաժամանակյա տիպաբանական քննություն)
2013 | Հոդված/Article
17-19/Հոկտեմբեր /2013, «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները» հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Երևան, ՀՀԳԱԱ հրատ., 2013, էջ 112-114:
Հնդեվրոպական և սեմական երկբարբառների տարաժամանակյա-տիպաբանական քննություն
2013 | Հոդված/Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2013, 3, էջ 228-238:
Վ/Ւ/ՈՒ -ի հնչյունական արժեքը և հնչույթային կարգավիճակը դասական հայերենում
2012 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, 279 էջ:
Տիպաբանական առանձնահատկությունների դերը լեզվի պատմական զարգացման ընդհանուր միտումների դրսևորման հարցում
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 106-112
|
Տիպաբանական առանձնահատկությունների դերը լեզվի պատմական զարգացման ընդհանուր միտումների դրսևորման հարցում
2009 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 106-112
Noun + of + Noun” տիպի բառակապակցությունների գործառական արժեքը ամերիկյան սահմանադրության տեքստում
2009 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, գիտամեթոդական հանդես, N 3, Երևան, 2009, էջ 21-30
Համաբանության դերը հին հայերենի բուն և արգելական հրամայականների հետագա զարգացման մեջ
2007 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, էջ 66-74
Հնդեվրոպական կոկորդայինների ենթադրյալ դրսևորումները հայերենում հ-ի տեսքով
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 119-123
|
Հնդեվրոպական կոկորդայինների ենթադրյալ դրսևորումները հայերենում հ-ի տեսքով
2006 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006, էջ 119-123
Հնդեվրոպական ռնգային միջածանցավոր ներկայիչ հիմքերի դրսևորումը գրաբարում
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 81-83
|
Հնդեվրոպական ռնգային միջածանցավոր ներկայի հիմքերի դրսևորումը գրաբարում
2005 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, էջ 81-83
Հնդեվրոպական երկար ձայնավորներ /shwa primum հերթագայությունների դրսևորումը սանսկրիտում
2004 | Հոդված/Article
Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, N1, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2004, էջ 52-56
Համաբանության դերը հնդեվրոպական ձայնդարձի համակարգում
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 95-98
|
Հին հայերենի իւն/եան հերթագայության ծագումնաբանական քննության նոր փորձ
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 119-124
|
Հնդեվրոպական լեզուներում ձայնավորների հերթագայության հին և նոր շերտերի քննության փորձ
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N1, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 113-122
Հին հայերենի իւն/եան հերթագայության ծագումնաբանական քննության նոր փորձ
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N2, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 119-124
Համաբանության դերը հնդեվրոպական ձայնդարձի համակարգում
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 95-98
Հնդեվրոպական լեզուներում ձայնավորների հերթագայության հին և նոր շերտերի քննության փորձ
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 113-122
|