Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Սարգիս Մխիթարի Մխիթարյան

Դոցենտ | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին (1980 - 1985 թթ.)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Գրիգոր Մագիստրոսի կյանքը և գեղարվեստական ժառանգությունը», 1990 թ., Երևանի պետական համալսարան,
Դոկտորական թեմա - «10-11-րդ դարերի հայ մշակութային դաշտը և գրականության զարգացման առանձնահատկությունները», 2010 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
35 տարի (1976 - 2011 թթ.)

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ հին և միջնադարյան գրականություն (բակալավր)
Հայ բանահյուսություն (բակալավր)
Հայ ձեռագրագիտություն (մագիստրատուրա)
Հայ և համաշխարհային դիցաբանություն (բակալավր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ միջնադարյան գրականություն
Հայ բանահյուսություն
Հայ ձեռագրագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

sargis.mkhitarian@ysu.am

Հովհ. Իմաստասերը եվ իր բան իմաստության պոեմը Հայկական վերածնության համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
Գր. Մագիստրոսը և Կեչառիսյան ճեմարանական դպրոցը
2018 | Հոդված/Article
«Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումների համաբնագրում»: Հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների և գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, Արտագերս, 2018, էջ 92-95
|
Մենագրություն՝ նվիրված Գրիգոր Շղթայակիր պատրիարքին
2018 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Տարի ՀԵ, (2018) № Գ, էջ 139-144
|
Գրախոսություն Ն. Պողոսյանի «Գր. Շղթայակիր Պատրիարք»
2017 | Հոդված/Article
Երուսաղեմ, Ս. Հակոբյանց տպ., 2017, 334 էջ գրքի մասին, Էջմիածին, 2018, թ. Գ, էջ 137-142
Ստ. Օրբելյանը և Խաչ. Կեչառեցին որպես ընկեր ու համախոհ
2017 | Հոդված/Article
«Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» գիտաժողովի ծրագիր (19-20 հոկտեմբերի, 2017 գիտաժողովի ծր.), Գորիս, 2017, էջ 26
Քրիստոնեության տարածումը Հայաստանում և տեղական զրույցներն այդ մասին
2017 | Հոդված/Article
«Արշալույս Քրիստոնեության Հայոց», Երևան, ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017, 455 էջ 126-132 էջ նկար
|
Մատենագիտական տեղեկություններ Գրիգոր Մագիստրոսի մասին
2017 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական ֆակ., Տարեգիրք, Երևան, 2017, էջ 336-365
|
Ոսկան Երևանցին որպես տպագրիչ
2016 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2016թ․, 2, 263-273 էջ, Հայաստան
|
Ոսկան Երևանցին որպես աշխարհիկ գրքերի առաջին հրատարակիչ
2016 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2016թ․, Ժ, 73-82 էջ, Հայաստան
|
Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունի (թեմայի դասավանդման մեթոդական յուրահատկությունները)
2016 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն հանդես, 2016թ․, 2, 17-21 էջ, Հայաստան
|
Սամվել Մուրադյան, Հովհաննես Շիրազ. բանաստեղծը, մարդը
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 3 (9), 192-197 էջ, Հայաստան
|
Հույս և Սպասում (բանաստ. ժողովածու)
2015 | Գիրք/Book
Ե., Լիմուշ հր., 2015, 152 էջ:
Վ. Տերյանի «Երկիր Նաիրին» և Հայոց մեծ եղեռնը
2015 | Հոդված/Article
Հայոց եղեռնապատումի գրականություն. (Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիր ված գիտաժողովի նյութեր, 20 մայիսի 2015 թ., խմբ. Լիլ. Գալստյան), Ե., Համազգային հայ կրթական և մշակութային միություն, 2015, էջ 97-108:
|
Կրկին լեզվագործածության սխալների մասին
2015 | Հոդված/Article
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ, 2015-11-18թ․, 109-114 էջ
|
Նոր Ջուղայի տպարանը
2014 | Հոդված/Article
«Հայկական տպագրությունը դարերի միջով» հոդվ. ժողովածու, Ե., ՀՀ ԳԱԱ Պատմ. ինստ., 2014, էջ 47-55
Միջնադարյան Գետարգելի (Ձագավանքի) պատմությունը
2014 | Գիրք/Book
Ե., Ահա պոլիգրաֆ, 2014, 80 էջ
Միջնադարյան Գետարգելի (Ձագավանքի) պատմությունը
2013 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» գիտ. հոդ. շողովածու, հ. Ե, Ե.,ԵՊՀ հր., 2013, էջ 73-103
Նահապետ Քուչակի մասին ավանդազրույցները և դրանց ուսումնասիրությունը գիտամանկավարժական նկատառումներով
2013 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, ՙՊատմամշա-կութային ժառանգություն և արդիականություն՚ թեմ. միջազգային գիտաժողովի դրույթներ, Գյումրի, 2013, էջ 407-410
Ձագավանքի ժողովը և իր կանոնքը
2013 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» գիտ. հոդ. շողովածու, հ. Ե, Ե.,ԵՊՀ հր., 2013, էջ 103-110
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը և հայ գրատպությունը
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 139.1, Երևան 2013թ., էջ 41-47
|
Ղազար Փարպեցու թղթերի մեթոդական առանձնահատկությունները
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 135.2, Երևան 2011թ., էջ 3-13
|
Տիգրանի կերպարը հայ վիպական բանահյուսության մեջ
2011 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծի գահակալության 2100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, էջ 239-242
Գրիգոր Մագիստրոսը մանկավարժ
2011 | Հոդված/Article
Հայոց լեզուն և գրականություն, 2011, թ. 2, էջ 24-34
Աբգար Դպիր Թոխաթցին և իր տպագրած գրքերը
2010 | Հոդված/Article
Գիրքը պատմամշակութային և տեղեկատվական հաղորդակցությունների համակարգում /Հանրապտական գիտաժողովի զկուցումների ժողովածու- 15-16 ապրիլի 2010 թ./, էջ 44- 49
Եղիշեի թղթագրության մեթոդական յուրահատկությունների շուրջ
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 20-28
|
10 - 11-րդ դարերի հայ մշակութային դաշտը և գրականության զարգացման յուրահատկությունները
2009 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2009, 375 էջ
Սուրբ անտառների հիմնումը որպես նվիրագործական գործառույթի դրսևորում
2007 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, թ. 3, 2007, էջ 137-142
Արդի միջնադարագիտությունը և hայկական Վերածնության խնդիրը
2007 | Հոդված/Article
Պատմա-Բանասիրական հանդես, թ. 1, 2007, էջ 109 - 122
Բառի մոգական խորհուրդը
2006 | Հոդված/Article
Ընտրանի. վեց բանաստեղծներ և մեկ դրամատուրգ, Ե., Ասողիկ հրատ., 2006, էջ 3-10
Վրաց գրերի գյուտը և Մեսրոպ Մաշտոցը
2006 | Հոդված/Article
Գիտության աշխարհում, թ. 3, Ե., 2006, էջ 13-18
Գրերի գյուտը Նիկոլ Աղբալյանի գնահատմամբ
2006 | Հոդված/Article
Նիկոլ Աղբալյանի ծննդյան 130-ամյակաին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., Լուսակն, 2006, էջ 133-140
Գիտություն, թե արվեստ
2006 | Թեզիս/Thesis
Գ. Անանյանի «Ակնարկներ հայոց հին և միջնադարյան հրապարակախոսության» գիրքի գրախոսությունը, «Հայաստանի հանրապետություն» օրաթերթ, 8 սեպտեմբերի 2006 թ., թ. 161 /4070/, էջ 5
«Աստվածաշունչ» մատյանը և Գր. Մագիստրոսի «Հազարտողեան» պոեմը
2005 | Հոդված/Article
Աստվածաշնչյան Հայաստան, էջ, Աստվածաշնչյան Հայաստան. միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., 2005, էջ 568-572
Գրերի գյուտը Նիկոլ Աղբալյանի գնահատմամբ
2005 | Թեզիս/Thesis
2005, /զեկուցում գիտաժողովում/, աշխատանքային ծրագիր, էջ 2
Մաշտոցյան ավանդույթները հայ դպրոցում
2005 | Հոդված/Article
Հայ գրերի գյուտի դպրոցի և դպրության 1600-ամյակի առթիվ, Լրաբեր հասարակական գիտութ-յունների, թ. 3, Ե., 2005, էջ 101-109
Ուսուցման միջնադարյան տեսությունը և Գրիգոր Մագիստրոսի կրթամշակութային գործունեությունը
2005 | Հոդված/Article
Թ-Ը, Էջմիաջին, 2005, էջ 54-58
Սուրբ անտառների հիմնումը որպես նվիրապետական գործառույթ
2005 | Թեզիս/Thesis
Հայկական ժողովրդական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը /23-24 հունիս, 2006 թ./, Միջազգային երկրորդ գիտաժողով, Ծրագիր, էջ 5
Տիգրանի կերպարը հայ վիպական բանահյուսության մեջ
2005 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծ. գահակալության 2100 ամյակ. միջազգային գիտաժողով, Զեկուցումների հիմնադրույթներ, Ե., Աշտանակ, 2005, էջ 88-89
11-րդ դարի հայ բանաստեղծությունը
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ, թ. 2, 2005, էջ 3-8
Հայ մանկավարժական մտքի զարգացման յուրահատկությունները հինգից տասնմեկերորդ դարերում և միջնադարյան դպրոցի նոր ձեռքբերումները
2005 | Հոդված/Article
Հայ գրերի գյուտի և Ամարասի դպրոցի հիմնադրման 1600-ամյակին նվիրված կրթական միգազգային գիտաժողով /զեկուցումների դրույթներ, հունիսի 2-5, 2005թ./, Ե., 2005, էջ 25-27
11-րդ դարի հայ բանաստեղծության յուրահատկությունները
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ, թ. 2, 2005, էջ 3-8
Մեծ և Փոքր Մհերների կերպարների մի քանի յուրահատկությունները «Սասնա ծռեր» էպոսում
2004 | Հոդված/Article
Հայկական «Սասնա ծռեր» էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը /4-6 նոյեմբերի, Ծաղկաձոր/, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործերով Հայաստանի ազգային հանձնաժողով, Ե., 2004, էջ 106-112
Սգո պարերը հայ միջնադարյան գրական և բանահյուսական մի քանի հուշարձաններում
2004 | Հոդված/Article
Պար և երաժշտություն, Սրբուհի Լիսիցյանի 110-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Ե., 2004, էջ 20-24
Վեստ Գրիգոր Պահլավունու և Սարգիս վարդապետի նամակագրական կապի հետքերով
2004 | Հոդված/Article
Հարցմունք Գրիգորի Պահլաւունւոյ և վեստարխի և պատասխանի Սարգիս վարդապետի և գիտնականի վասն Առաջաւորի պահոցն, հրապարակում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թ.1, 2004, էջ 213-218
Գրիգոր Նարեկացու «Յարութեան» տաղը
2004 | Հոդված/Article
Էջմիածին, թ. Է-Ը, 2004, էջ 73-79
Անմահության 1000-ամյա ճանապարհին
2004 | Հոդված/Article
Վիրահայ ուսանող (հանդես), Օրգան Թբիլիսիի պետական մանկավարժական համալսարանի Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի, Թբիլիսի, Բ տարի թ. 1, 2004, էջ 20-22
Մաշտոցյան բանաստեղծական ավանդները Գր. Նարեկացու Մատյանում
2004 | Հոդված/Article
Կանթեղ, (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Ե., 2004, էջ 34-38
«Ընդունիր հյուսվածքն այս աղիողորմ հեծեծանքներիս…»
2004 | Հոդված/Article
Համայնապատկեր (գրական, մշակութային հանդես), Գլենդել, թ. 26, 2004, էջ10-11
Մհերի կերպարի մի քանի յուրահատկությունները «Սասնա ծռեր» էպոսում
2003 | Թեզիս/Thesis
Թեզիս, 4-6 նոյեմբերի, Ծաղկաձոր, Հայկական «Սասնա ծռեր» էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, /միջազգային գիտաժողովի նյութեր/, Ե., 2003, էջ 2
Մաշտոցյան գրական ավանդները Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմում
2003 | Թեզիս/Thesis
Թեզիս, Մաշտոցյան Ե ընթերցումներ, Օշական, 2003, էջ 25-26
Գրիգոր Մագիստրոսի «Առ Սուրբ Կարապետն Յովհաննէս» չափածո տաղը և շնորհապարգևության խնդիրը միջնադարյան գրականության մեջ
2003 | Հոդված/Article
Նոր-դար, թ. 4, Ե., 2003, էջ 261-265
Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգության» պոեմը
2003 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, թ.2, Ե., 2003, էջ 59-69
Թաղման ծեսի մի քանի դրվագ ըստ Գր. Մագիստրոսի
2003 | Հոդված/Article
Հայաստանի հնագույն մշակույթը, հ. 3, Ե., 2003, էջ 145-151
Հայասորական միջեկեղեցական հարաբերություններն ըստ Գր.Մագիստրոսի
2003 | Հոդված/Article
Պատմա-բանասիրական հանդես, թ. 3, Ե., 2003, էջ 229-234
Հայ գրականության զարգացման միտումները 11-րդ դարում
2003 | Հոդված/Article
Հայագիտական միջազգային գիտաժողով/ նյութեր/, Հայագիտության արդի վիճակը և նրա զարգացման հեռանկարները, /զեկուցման դրույթներ, սեպ.15-20-ը/, Ե., 2003, էջ 133-134
«Ես եմ համայնը, և ամենքինն է պարփակված իմ մեջ»
2003 | Հոդված/Article
Տնտեսագետ, թ. 6, Ե., 2003, էջ 11-13
Գրիգոր Մագիստրոսի «Յաղագս Խաչանշան գաւազանին, զոր ընծայեաց տեառն Պետրոսի Հայոց կաթողիկոսի» չափածո թուղթը
2003 | Հոդված/Article
Էջմիածին, թ. Ե., Էջմիածին, 2003, էջ 71-76
«Գետարգել Սուրբ Նշանի պատմութիւն» պարականոնը
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, թ.1, Ե., 2003, էջ 145 - 150
Մարդու կատարելության խնդիրը Գր. Նարեկացու Մատյանում
2003 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թ. 3, 2003, էջ 73 - 83
Գրիգոր Մագիստրոսի պայքարը թոնդրակյան աղանդի դեմ
2003 | Հոդված/Article
Կանթեղ, թ. 4, Ե., 2003, էջ 111 - 116
«Գետարգել սուրբ նշանի պատմություն» պարականոնը
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 145-150
|
Գր. Մագիստրոսի «Ողբ ի վերայ Արամյանս նահանգի» երկը
2002 | Հոդված/Article
Էջմիածին, թ. ԺԱ-ԺԲ, 2002, Էջ 76-79
Վաղ քրիստոնեական լեգենդներն Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» մեջ
2001 | Թեզիս/Thesis
Քրիստոնեությունը և Հայաստանը, /թեզ./, Ե., 2001, էջ 15:
10-12-րդ դարերի հայ բանաստեղծությունը Ղ. Ալիշանի գնահատմամբ
2001 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թ.2, 2001, էջ 101-109
Վաղ քրիստոնեական լեգենդներն Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» մեջ, Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը (գիտական հոդվածների ժողովածու)
2001 | Հոդված/Article
Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2001, էջ 58 - 71
Գր. Մագիստրոսի կյանք և գեղարվեստական ժառանգությունը
2001 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Եր., Լուսակն հրատ., 2001, 165 էջ:
Եղ. Չարենցի հայրենասիրական քնարը
2000 | Հոդված/Article
Հանդես Երևանի համալսարանի, թ.1, Ե., 2000, էջ 96-105
Մագիստրոսյան սկզբնաղբյուրներն Աղվանք աշխարհի և Ծար (Քելբաջար) գավառի մասին
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 154-158
|
Նորահայտ մի թուղթ՝ ուղղված Գրիգոր Մագիստրոսին
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (67), Երևան 1989թ., էջ 129-132
|