Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Շուշանիկ Սամսոնի Գևորգյան

Դոցենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին
2000 - 2003 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., դոցենտ
բ. գ. թ. Թեկնածուական թեմա - Ժամանակի քերականական կարգի դրսևորումը վրացերենում և հայերենում, 2004, ՀՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու (խոսքի մշակույթի հիմունքներ, արևմտահայերեն, լեզվի դասավանդման մեթոդիկա) - բակալավրիատ
Վրացերեն (թարգմանության տեսություն) - բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, լեզվի տեսություն, խոսքի մշակույթ, զուգադրական տիպաբանություն, արևմտահայերեն, սերող լեզվաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն, վրացերեն

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ
2016 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից)
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
Համատեքստը որպես ձևային արտահայտություն գտած պայմանների ամբողջություն
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2016թ․, 3(33), 3-10 էջ, Հայաստան
|
Հրամայական եղանակի կիրառությունը
2016 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2016թ․, 2(67), 42-47 էջ, Հայաստան
|
Ժամանակակից հայերենի անցյալ կատարյալի և վաղակատարի իմաստային տարբերությունները
2016 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 1(14), 50-56 էջ, Հայաստան
|
Խոսակցական լեզու
2016 | Գիրք/Book
Կանթեղ, 1(62), Երևան, 2015, էջ 34-44, էջ 198-209
Հրամայական եղանակի զուգադրական-տիպաբանական քննություն
2015 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2015, 149-161 էջ
|
Խոսակցական լեզու
2015 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2015թ․, 1, 46-53 էջ
|
Խոսակցական լեզվի քերականական առանձնահատկությունները
2015 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2(30), Երևան, 2015, էջ 34-44
|
Խոսակցական լեզվի հնչյունական ու բառապաշարային առանձնահատկությունները
2015 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 1(29), Երևան, 2015, էջ 14-22
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (գիրք Բ)
2015 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2015, 340 էջ
Ժամանակի քերականական կարգի ըմբռնումը հայ քերականագիտության մեջ
2014 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես,1(25), Երևան, 2014, էջ 13-20
Ներկա ժամանակը հայերենում և արաբերենում
2013 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2013, թիվ 3-4, էջ 88-92
Հայերենի եղանակաժամանակային ձևերը և վրացերենի բայաշարքերը
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 146 էջ
Եղանակաժամանակային ձևերի ոճական կիրառությունները (ապառնի ժամանակ)
2009 | Գիրք/Book
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 3-4, Երևան, 2009, էջ 40-43
Եղանակաժամանակային ձևերի ոճական կիրառությունները (ներկա և անցյալ ժամանակները)
2008 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 1-2, Երևան, 2008, էջ 41-46
Ժամանակների փոխարինելիությունները
2006 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2(27), Երևան, 2006, էջ 72-75
Ժամանակների փոխարինելիությունը
2006 | Հոդված/Article
2 (27), Կանթեղ գիտական ժողովածու, 2006
Հայերենի և վրացերենի բառային ընդհանրությունները
2005 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, թիվ 1-2, Երևան, 2005: էջ 110-112
Ժամանակի քերականական կարգի ըմբռնումը վրաց լեզվաբանության մեջ
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 164-168
|
Անցյալ կատարյալը հայերենում և վրացերենում
2003 | Հոդված/Article
4 (17), Կանթեղ գիտական ժողովածու, 2003, էջ 92-97
Ժամանակի քերականական կարգը (վրացերեն)
2003 | Հոդված/Article
Պրոմեթևս, 1-2(13-14), Թբիլիսի, 2003, էջ 109-113
Ներկա ժամանակը վրացերենում և հայերենում
2003 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 3(16), Երևան, 2003, էջ 121-125