Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Սիլվա Սերյոժայի Քոշատաշյան

Ասիստենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1985 - 1991 թթ. ԵՊՀ բանաս. ֆակուլտետի ուսանող
1992 թ-ին ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի ավագ լաբորանտ, 2004թ.` հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ. ասիստենտ
թեկնածուական աշխատանքի թեմա` Հրանտ Մաթեւոսյանի արձակի պատկերավորման համակարգը, 2009թ., ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվաբանության ինստիտուտի և ԵՊՀ 019 միացյալ մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1995 թ-ի սեպտեմբերից ԵՊՀ ժամանակակից հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու և գրականություն - բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ոճագիտություն, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Դարձվածքներն ու նրանց ոճական կիրառությունները Հրանտ Մաթևոսյանի արձակում
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 163-168
|
Դարձվածներն ու նրանց ոճական կիրառությունները Հր. Մաթևոսյանի արձակում
2005 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հ.2, Երեւան, 2005
“The Phraseological Units and their Stylistic use in the Prose of Hr.Matevosyan’’
2005 | Հոդված/Article
Yerevan State University, Bamber, N.2, Yerevan 2005.
Համեմատությունը Հրանտ Մաթևոսյանի «Ծառերը» ժողովածուում
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 154-157
|
Համեմատությունը Հր. Մաթևոսյանի «Ծառերը» ժողովածուում»
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հ. 3, Երեւան, 2003
“The Comparison in the Collection “Trees” of Hr. Matevosyan’’
2003 | Հոդված/Article
Yerevan State University, Bamber, N.3, Yerevan 2003.
Ժողովրդախոսակցական բառաշերտերը Հր. Մաթևոսյանի «Ծառերը» ժողովածուում»
2000 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հ. 2, Երեւան, 2000
“The Colloquial Layer of Words in the Collection “Trees” of Hr.Matevosyan’’
2000 | Հոդված/Article
Yerevan State University, Bamber, N.2, Yerevan 2000.