Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Վահան Սուրենի Նավասարդյան

Դոցենտ | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Արևելահայ ոտանավորի մետրիկան», 1992 թ. ՀՀ ԳԱԱ գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ այսօր Գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի դոցենտ
1993 - 2006 թթ. Արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի դոցենտ
1977 - 1992 թթ. Գրականության տեսության և գեղագիտության (հետագայում Արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության) ամբիոնի ավագ դասախոս
1975 - 1977 թթ. Գրականության տեսության և գեղագիտության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1972 - 1974 թթ. Համաշխարհային գրականության ինստիտուտում ստաժոր-հետազոտող (Երևան - Մոսկվա )
1970 - 1972 թթ. Գրական կապերի կաբինետի լաբորանտ
30 տարուց ավելի դասավանդում է ԵՊՀ-ում, ռուս բանասիրության, հայ բանասիրության, ռոմանագերմանական ֆակուլտետներում

Կարդացվող դասընթացներ
Գրականության տեսություն, գրականագիտության ներածություն, ռուս քննադատության պատմություն, տաղաչափություն, 20-րդ դարի գրականագիտական կոնցեպցիաները, գրական երկի վերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրականության տեսություն, տաղաչափություն, ռուս և հայ գրականության պոետիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Ст. Малхасянц о метрической природе армянского стиха
2013 | Հոդված/Article
Литература в меняющемся мире" (материалы международной научной конференции), Е., Изд. Рау, 2013, 131, с.80-84
Метрические и жанрово-тематические характиристики армянского волнометрического стиха
2012 | Հոդված/Article
«Համատեքստ- 2012», ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, Էջ 111-120
Об истоках «армянского размера» Арсена Багратуни
2011 | Գիրք/Book
Декабрьские литературные чтения, вып.11, ЕГУ,Ереван,2011, 134
К проблеме типологии метрических систем (на материале армянского стиха)
2011 | Գիրք/Book
Русский язык и литература в научной парадигме ХХI века (материалы международной научной конференции 19-21 октября 2011г.), Е., РАУ, 2011, 320
Հայկական ոտանավորն ըստ Ա.Այտընյանի «Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի» ուսումնասիրության
2011 | Գիրք/Book
Համատեքստ-2011, Ե, ԵՊՀ, 2011, 288
Վահան Տերյանի վանկաշեշտական և համաշեշտ ոտանավորի հարցի շուրջ
2010 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2010», Երեւան 2010, ԵՊՀ հրատ., էջ 191-194
Темы и вариации" (на материале одной басни Ж. Лафонтена, И. Крылова и Х. Абовяна)
2009 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2008», Երեւան 2009, ԵՊՀ հրատ., էջ 92-97
Г. Айвазян - переводчик И.А. Крылова
2009 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2009», Երեւան 2009, ԵՊՀ հրատ., էջ 28-34
Ճանապարհ դեպի Տյուտչև
2006 | Հոդված/Article
Ֆ.Ի. Տյուտչև. «Քնարերգություն» (ռուսերեն և հայերեն թարգմ. Ռ. Պապայանի), Երեւան 2006, ՌՀՀ հրատ., էջ 5-34
Стих армянских романтиков
2006 | Հոդված/Article
"Романтизм: Исскуство, филосифия, литература" (материалы международной конференции), Е. Лингво, 2006
О чертах поэтического творчества А. Исаакян
2006 | Հոդված/Article
"Русский язык в Армении", 2006, Номер 1
Заметка о метрике русской и армянской басни
2006 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2005», Երեւան 2006, ԵՊՀ հրատ.
О функциях стихотворного переноса у Е.А. Баратинского
2005 | Հոդված/Article
"Декабрьские литературние чтения. Сборник литературоведческих статей" Вып. 8, ЕГУ 2005
Опыт анализа фрагмента художественного текста (на материале пьесы А.Н. Островского "Волки и овцы")
2005 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2004», Երեւան 2005, ԵՊՀ հրատ.
Жанрово-тематические ориентиры метрики туманяновских четверостищий
2004 | Հոդված/Article
"Декабрьские литературние чтения. Сборник литературоведческих статей" Вып. 7, ЕГУ 2004
Հայ տաղագիտությունը և հայկական տաղաչափության բնույթի հարցը
2003 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2003», Երեւան 2003, ԵՊՀ հրատ., էջ 250-262
Пушкинский "Узник" в армянских переводах
2003 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2003», Երեւան 2003, ԵՊՀ հրատ., ст. 27-48
К вопросам метрики восточноармянского стиха (Արևելահայ բանաստեղծության տաղաչափության հարցի շուրջը)
1987 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (63), Երևան 1987թ., էջ 161-166
|
«Գրականագիտության ներածություն» (քրեստոմատիա)
1984 | Գիրք/Book
(կազմող և առաջաբան), Ա. Բեքմեզյան, Երեւան 1984, ԵՊՀ հրատ. 306 էջ