Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Վարդան Զորիկի Պետրոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Ընդհ­ան­ուր լեզվաբանության ­ամբ­իոն
Կրթություն
1990 -1993 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1983 -1990 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
1995 թ. թեկնածուական «Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական ժառանգությունը» ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1995 թ-ից ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր լեզվաբանություն, լեզվաբանության ներածություն, հնդեվրոպական լեզուների համեմատական քերականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր լեզվաբանություն, համեմատական քերականություն, կառուցվածքային լեզվաբանություն, իմաստաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, հին հայերեն (գրաբար), ռուսերեն, ֆրանսերեն

Հին հայերենի ձայնեղ հպականների տարաժամանակյա բնութագրերը
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 39-48
|
Հին հայերենի ձայնեղ հպականները (համաժամանակյա հայեցակետ)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 40-51
|
Հին հայերենի խուլ հպականների հնչաբանական բնութագրերը
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2019, Ա, էջ 66-84
|
Հպական բաղաձայնների հնդևրոպական համակարգը
2019 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 2(66), էջ 107-136
Հին հայերենի ր (r), ռ (ṙ) նայականների և մ (m), ն (n) ռնգայինների ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 1 (13), էջ 140-152
Ե․ Դ․ Պոլիվանովի զուգամետատարամետային հնչույթաբանական հայեցակարգը
2018 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2018, 2, էջ 251-259
|
Հին հայերէնի երկբարբառային կազմութիւնների հնչոյթաբանական եւ հնչիւնաբանական արժէքները
2018 | Հոդված/Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 2018, 38, էջ 57-78
|
Հին հայերենի Յ (Y/I̭) ձայնորդը տարաժամանակյա և համաժամանակյա հայեցակերպերում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 3(15), էջ 158-164
|
Հին հայերենի Ւ (Ṷ) ձայնորդի տարաժամանակյա և համաժամանակյա բնութագրերը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 11-28
|
Ձայն-կեանք, լռութիւն-մահ ընկալումները հայ բանաստեղծութեան տեքստում
2017 | Հոդված/Article
Կամար, Պէյրութ, 2017, ԹԻՒ 27, էջ 98-102
|
Հին հայերենի Լ(Լ) և Ղ (Ł) ձայնորդների ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017, 3(59), էջ 97-105
|
Происхождение в древнеармянском языке сонорного звука Յ(Y) и его фонематическая значимость
2017 | Հոդված/Article
European Journal of Humanities and Social Sciences. 2017, № 5, 24-29 pp.
|
Հին հայերենի եայ և եաւ եռաբարբառակերպերի ծագումը
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1(57), 115-124 էջ, Հայաստան
|
Հին հայերենի եռաբարբառային կազմությունները
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 128-136 էջ, Հայաստան
|
Գրիգոր Ղափանցյանը ընդհանուր լեզվաբանության տեսաբան
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 3-12
|
Հին հայերենի ձայնավորական համակարգի ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 43-58
|
«Խնայողության սկզբունքը» և տարաժամանակյա հնչույթաբանության հարցերը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 25-37
|
Հնչույթաբանական վերլուծության հիմնական ընթացակարգերը
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 1-2(60-61), 31-40 էջ, Հայաստան
|
Диахроническая типология фонем է в древнеармянском и Ѣ в старославянском языках
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 1(7), 128-141 էջ, Հայաստան
|
Սեբաստիան Շահումեանի երկաստիճան հնչոյթաբանական տեսութիւնը
2016 | Հոդված/Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 2016թ․, ԼԶ., 479-496 էջ, Լիբանան
|
Ռ. Յակոբսոնը պատմական հնչույթաբանության հիմնադիր
2016 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 2, 16-22 էջ, Հայաստան
|
Գ. Ջահուկյանի «Համընդհանուր լեզվաբանական տեսության» հայեցակարգային հիմքերը
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-15
|
Գ. Բ. Ջահուկյանի «Լեզվաբանության պատմությունը» (առաջաբանի փոխարեն)
2015 | Հոդված/Article
Լեզվաբանության պատմություն, 2015թ․, 1, 3-13 էջ
|
Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր
2015 | Գիրք/Book
Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ
Հայկական և հնդեվրոպական երկբարբառային համակարգերը
2015 | Հոդված/Article
Վէմ համահայկական հանդես, 2015թ., N 3(51), էջ 115-227
|
Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության
2015 | Գիրք/Book
Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232
|
Հովհաննես Խաչատուրի Բարսեղյան (հայագիտության երախտավորը)
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 71-75
|
Հնչույթի տեսության հոլովույթը Է. Աղայանի աշխատություններում
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 3-14
|
Ն. Աղբալյան հայագետը
2014 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2014թ., N3 (47), էջ 93-113
Հին հայերէնի բացառական հոլովի վերջաւորութիւնների ծագումը
2014 | Հոդված/Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Բէյրութ, 2014 թ., հ. ԼԴ, էջ 21-36
Հպական բաղաձայնների հնդեվրոպական և հայկական համակարգերը
2014 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2014թ., N 2, էջ 121-139
Հայերենագիտության երկու հիմնահարց ըստ Հոլգեր Պեդերսընի
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 141.2, 2013, էջ 38-53
|
Ստուգաբանական դիտարկումներ
2013 | Հոդված/Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Բէյրութ, 2013թ., հ. ԼԳ, էջ 153-164
Հնչույթի գաղափարի սկզբնավորումը և հնչույթաբանական գիտակարգը
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 138.2, Երևան 2012թ., էջ 34-50
|
Մտորումներ Գ. Ջահուկյանի «Հայերեն ստուգաբանական բառարանի» մասին
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 133.2, Երևան 2011թ., էջ 78-83
|
Սոսյուրյան երկու կանխադրույթ
2010 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2010թ., N 3, էջ 246-261
Բացառիկ ճակատագրի գիրքը
2010 | Հոդված/Article
ԲԵՀ. Բանասիրություն, 2010, հ. 130.2, էջ 72-76
Բացառիկ ճակատագրի գիրքը
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 72-76
|
Ձևահնչույթի և ձևահնչույթաբանության լեզվաբանական կարգավիճակը
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 96-105
|
Ձևահնչույթի և ձևահնչույթաբանության լեզվաբանական կարգավիճակը
2009 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2009, հ.3, էջ 96-105
Գերհնչյունը որպես գերհնչույթի խոսքային համարժեք
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 103-113
|
Տեսիլները Չարենցի անավարտ մատյանում (բովանդակային վերլուծության փորձ)
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (125), Երևան 2008թ., էջ 103-120
|
Տեսիլները Չարենցի անավարտ մատյանում /բովանդակային վերլուծության փորձ/
2008 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2008, հ.2, էջ 103-120
Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները,
2008 | Գիրք/Book
Եր. 2008, 206 էջ
Գերհնչյունը որպես գերհնչույթի խոսքային համարժեք
2008 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2008, հ.3, էջ 103-113
Հնչական նվազագույն միավորը որպես լեզվաբանական նշան
2007 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 3-16
|
Ընդհանուր լեզվաբանություն
2007 | Գիրք/Book
Եր. 2007
Հնչական նվազագույն միավորը որպես լեզվաբանական նշան
2007 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2007, հ.3, էջ 3-16
Հին Հայկազյան բառարանը և բառարանագրության տեսության հարցերը
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 87-97
|
Հին հայկազյան բառարանը և բառարանագրության տեսության հարցերը,
2006 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2006, հ.2, էջ 87-97
Լեզվական եվ խոսքային մակարդակներ
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 44-56
|
Շարույթաբանական ըմբռնման հարցեր (Ի. Ա. Բոդուեն դե Կուրտենե, Ֆ. դե Սոսյուր)
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 77-83
|
Շարույթաբանական ըմբռնման հարցեր
2004 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2004, հ.2, էջ 77-83
Լեզվական և խոսքային մակարդակներ
2004 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2004, հ.3, էջ 44-56
Ձևույթաբանական վերլուծության հարցերը (հոդակապը որպես ձևույթ)
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (108), Երևան 2002թ., էջ 97-106
|
Ձևույթաբանական վերլուծության հարցեր
2002 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2002, հ. 3, էջ 97-106
Ներգոյական հոլովը հին հայերենում
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 89-94
|
Ներգոյական հոլովը հին հայերենում
1996 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 1996, հ.3, էջ 89-94
«Ռամկական» («Ռամկօրէն») լեզվի ըմբռնումը հայ լեզվաբանության պատմության մեջ
1994 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (83), Երևան 1994թ., էջ 55-61
|
Մխիթար Սեբաստացին որպես աշխարհաբարի, քերականության հիմնադիր
1994 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (82), Երևան 1994թ., էջ 21-25
|