Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Վիկտորյա Ռուդիկի Մուրադյան

Ասիստենտ | Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Կրթություն
ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` Ոճագիտության և խոսքի մշակույթի հարցերը Հր. Աճառյանի աշխատություններում, 21.11.2011 ՀՀ ԱԱ Հր.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի 019 խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
բ. գ. թ., ասիստենտ
01.09.2008 թ-ից առ այսօր հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաբար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն, շարահյուսություն, ոճագիտություն,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գրաբարի անկանոն և պակասավոր բայերի դասակարգման հարցի շուրջ
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 2 (38), էջ 67-78
|
Գրաբարյան քերականական քարացած ձևերից առաջացած բառերի դասակարգումը
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 26-33
|
Հոլովական զուգաձևությամբ գոյականների իմաստակիրառական տարբերությունները ժամանակակից արևելահայերենում
2018 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 114-119
Բայասեռի արտահայտման ձևերն ու եղանակները հայերենում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 64-70
|
Գրաբարի անցյալ կատարյալի հիմքը և նրանից կազմվող ժամանակաձևերի ուսուցումը
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք: 2017, 1-2 (64-65), pp. 89-95
Բառակապակցության ասատրյանական ըմբռնումը
2016 | Հոդված/Article
Պրոֆեսոր մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու: 2016, 142-150 էջ, Հայաստան
Շնորհակալական իմաստ արտահայտող միավորները ժամանակակից հայերենում
2015 | Հոդված/Article
Քրիստոնյա Հայաստան, 2015թ․, 23/451, 7-8 էջ, Հայաստան
Լեզվի հարստության ըմբռնումն ըստ Հր. Աճառյանի
2008 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2008թ., հ. 1(7), էջ 24-29
Օտար լեզուների ազդեցության դրսևորումը ժամանակակից հայերենում
2007 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2007թ., հ. 1-2, էջ 42-47
Լեզվի գեղեցկության ըմբռնումն ըստ Հր. Աճառյանի
2006 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2006թ., հ. 3-4, էջ 88-91