Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Յուրի Սրապիոնի Ավետիսյան

Ամբիոնի վարիչ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1978 - 1983 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
2002 թ-ին բանասիրական գիտությունների դոկտորի դիպլոմ, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, դոկտորական - «Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն»
1987 թ-ին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, թեկնածուական - «Անահիտ հանդեսը»

Աշխատանքային փորձ
1988 - 2002 թթ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս,
2002 թ-ից դոկտոր, 2008 թ. պրոֆեսոր
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի վարիչ
2013 թ-ի հուլիսից մինչ այժմ Հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ

Միջազգային փորձ և համագործակցություն
Լիբանան, Բեյրութ, Հայկազյան համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Արևմտահայերեն (բակալավր)
Ձևաբանություն (բակալավր)
Հայոց լեզու և գրականություն (բակալավր)
Արևմտահայերենի քերականություն (մագիստրատուրա)
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արևմտահայերեն
Խոսքի մշակույթ
Ժամանակակից հայոց լեզու

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2015 - 2017 թթ. Արդի գրական հայերեն. զարգացման և կանոնարկման միտումներ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտական անդամակցություն
Գիտական աստիճաններ շնորհող 019 մասնագիտական խորհրդի անդամ
Երևանի համալսարանի հրատարակչության խորհրդի անդամ
«Լեզու և կրթություն» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
ՀՀ սփյուռքի նախարարության ատյանի անդամ

Պարգևներ
«Թեքեյան» մշակութային միության «Հայկաշեն Ուզունյան» ամենամյա մրցանակ-պատվոգիր
2013 թ. ՀՀ սփյուռքի նախարարության «Մայրենիի դեսպան» մեդալ
2014 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ
2014 թ. ՀՀ նախագահի շնորհակալագիր

Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. բառընտրություն և բառագործածություն
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 59-75
|
Արդի հայերենի կետադրության հիմնախնդիրներ
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 178 էջ
Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական հոմանիշ կառույցների ընտրություն
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 176-190
|
Ժամանակակից գրական արևելահայերենի ձևաբանական նորմը և Մ. Ասատրյանի «Ժամանակակից հայոց լեզու. ձևաբանություն» ձեռնարկը
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), էջ 194-209
|
Ժամանակակից հայերենի կետադրության հիմունքները
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, 2 (14), էջ 188-200
|
Կետադրական զուգաձևություններ ժամանակակից արևելահայերենում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 3(15), էջ 197-207
|
Դիտարկումներ հայերենի բարձրագույն խորհրդի որոշումների վերաբերյալ (բառային կազմ և քերականություն)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 23-31
|
Ուղեցույց հայոց լեզվի. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, քերականություն
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 222 էջ
Տեղաշարժեր ժամանակակից արևելահայերենի հնչյունափոխված և անհնչյունափոխ բաղադրական հիմքերում
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1 (57), 125-147 էջ, Հայաստան
|
Ժամանակակից հայերենի ենթաշրջանը Գ. Ջահուկյանի շրջանաբաժանման «սխեմայում»
2016 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութեր: 2016, 23-31 էջ
Դիտարկումներ հայերենի բարձրագույն խորհրդի որոշումների վերաբերյալ (ուղղախոսություն և ուղղագրություն)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 25-36
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ:Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 224 էջ
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար և աշխարհաբար
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 122 էջ, Հայաստան, Երևան
Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար և աշխարհաբար
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 1, 179-203 էջ, Հայաստան
|
Հովհաննես Զաքարյան, Յուրի Ավետիսյան
Հայոց լեզու
2015 | Գիրք/Book
Դասագիրք: 2015թ․, Զանգակ, 144 էջ
|
Կանոնարկումը որպես լեզվաքաղաքականություն.արևելահայերեն-արևմտահայերեն առնչություններ
2015 | Հոդված/Article
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ, 2015, 39-45 էջ
|
Միջին հայերենը որպես արևմտահայ աշխարհաբարի ձևավորման ենթաշրջան
2015 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2015, 16-23 էջ
Խոսքի արտահայտչականություն. մեղմասություն և փոխարկում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 67-76
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (գիրք Բ)
2015 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2015, 340 էջ
Լեզվական նորմ. նորմավորման չափանիշները
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 143.1, Երևան 2014թ. (№ 2), էջ 3-12
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, գիրք Ա
2014 | Գիրք/Book
Երևան, 2014, 312 էջ
Արևմտահայերեն. խնդիրներ և հեռանկարներ
2014 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», № 2, Երևան, 2014, էջ 23-33
Արևելահայերենի և արևմտահայերենի հնչյունական, բառային և քերականական տարբերություններ
2014 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, № 1-2, Երևան, 2014, էջ 71-78
Ժամանակակից հայերենի նորմավորման հարցեր, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով
2013 | Հոդված/Article
«Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», Զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2013, էջ 110-112
Յ. Ավետիսյան , Հ. Զաքարյան
Հայոց լեզու
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, 864 էջ
Տեղաշարժեր ժամանակակից հայերենի անկանոն և պակասավոր բայերի խոնարհման համակարգում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 133.2, Երևան 2011թ., էջ 3-13
|
Ձայնավորների հնչյունափոխական առանձնահատկությունները արդի հայերենում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 133.1, Երևան 2011թ., էջ 15-30
|
Հայոց լեզվի և հայ գրականության ձեռնարկ-շտեմարան
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Զանգակ-97, 2009, 352 էջ
Հայրենադարձությունը և արևելահայերենի ու արևմտահայերենի մերձեցման ուղիները, 1946-48թթ. Հայրենադարձությունը և նրա դասերը. հայրենադար¬ձության հիմնախնդիրն այսօր (Զեկուցումների ժողովածու)
2008 | Հոդված/Article
Եր., 2008, 166-176
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 7 թեստ
2008 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Ե., Զանգակ-97, 2008, 176 էջ
Յու. Ավետիսյան , Հ. Զաքարյան, Ա. Աբրահամյան , Մ. Հալաջյան, Ա. Պապոյան
Հայոց լեզվի և հայ գրականության պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2008 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Ե., Մուսալեռ տպագրատուն, 2009, 74 էջ
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերենի դասագիրք
2007 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (122), Երևան 2007թ., էջ 203-206
|
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերենի դասագիրք
2007 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2007, թ. 2, էջեր 203-206
Հոլովումը արևելահայերենում և արևմտահայերենում, Հայոց լեզու և գրականություն
2006 | Հոդված/Article
Եր., 2006, թ. 5-6, էջեր 41-51
Գրական արևելահայերենի և արևմտահայերենի շարահյուսական զուգաբանությունները, Լեզու և լեզվաբանություն
2006 | Հոդված/Article
Եր., 2006, թ. 1, էջեր 25-37
Պակասավոր բայերի զարգացումը արևելահայերենում և արևմտահայերենում, Արևելագիտության հարցեր
2006 | Հոդված/Article
IV, Եր., 2006, էջեր 78-95
Արտասանական տեղաշարժեր ժամանակակից հայերենի ուղղախոսության մեջ
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 93-104
|
Դանիել Վարուժանի ստեղծագործական լաբորատորիայի լեզվաոճական փորձից
2005 | Հոդված/Article
Նոր-Դար, 2005, թ. 1, Եր., 149-154
Արտասանական տեղաշարժեր ժամանակակից հայոց լեզվի ուղղախոսության մեջ
2003 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2003, թ. 2
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից. Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 57-67
|
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից /Սիպիլ/
2002 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2002, թ. 1, էջեր 83-92
Խորհրդանիշը 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ բանստեղծության մեջ
2002 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Եր., 2002, թ. 4, էջեր 32-43
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից /Մ. Պեշիկթաշլյան/
2002 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2002, թ. 2, էջեր 57-67
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից (Սիպիլ)
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 83-92
|
Պետրոս Դուրյանը և արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի գեղարվեստականացումը (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ)
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 63-78
|
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից /Ղևոնդ Ալիշան/
2001 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2001, թ. բ-գ, էջեր 72-82
Պետրոս Դուրյանը և արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի գեղարվեստականացումը
2001 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2001, թ. 2, էջեր 63-78
Պետրոս Դուրյանի ստեղծագործական լաբորատորիայի լեզվաոճական քննություն
2001 | Հոդված/Article
Նոր-Դար, Եր., 2001, թ. 2, էջեր 138-143
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերեն-արևելահայերեն ուղղախոսական-բացատրական բառարան
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 192-196
|
Ռ. Սաքապետոյանի «Արևելահայերեն-արևմտահայերեն բացատ¬րական-ուղղախոսական բառարանը»
2000 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 2000, թ. 3:
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից. Պետրոս Դուրյան
1998 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (96), Երևան 1998թ., էջ 31-45
|
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից. Պետրոս Դուրյան
1998 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 1998, թ. 3, էջեր 31-45
Արշակ Չոբանյան. կյանքի և ստեղծագործության ուրվագիծ (ծննդյան 125-ամյակը)
1997 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 42-56
|
Դանիել Վարուժանի լեզվագեղագիտական հայացքները
1995 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 1995, թ. 1, էջեր 134-143
Դանիել Վարուժանի լեզվագեղագիտական հայացքները
1995 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (85), Երևան 1995թ., էջ 134-143
|
Արևմտահայերենի և արևելահայերենի հոլովական զուգաբանությունները դերանվան համակարգում
1992 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 163-167
|
Արշակ Չոպանյանի բանաստեղծության լեզուն
1991 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (75), Երևան 1991թ., էջ 69-79
|
«Անահիտ» հանդեսի հրապարակախոսության լեզուն և ոճը - Լրաբեր հասարակական գիտությունների
1991 | Հոդված/Article
1991, թ. 4, էջեր 108-115
Արշակ Չոպանյանի «Անահիտ» հանդեսը
1991 | Հոդված/Article
Գրքերի աշխարհ, 1991, թ. 6
Արշակ Չոպանյանի մի մոռացված հոդվածը
1991 | Հոդված/Article
Քննադատական տարեգիրք, Եր., 1991, թ. 3
Ընդդեմ թուրք գրաքննության պարտադրանքների
1991 | Հոդված/Article
Ազատամարտ /գրախ./, 1991, թ. 37
«Անահիտ» հանդեսը լեզվի և ոճի մասին
1990 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 78-81
|
Միջնադարյան հայ գրականությունը «Անահիտ» հանդեսում (Աոաջին շրջան՝ 1898—1911)
1990 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (71), Երևան 1990թ., էջ 143-149
|
Միջնադարյան հայ գրականությունը «Անահիտ» հանդեսում /1988-1911/
1990 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 1990, թ. 2, էջեր 143-149
«Անահիտ» հանդեսը լեզվի և ոճի մասին
1990 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 1990, թ. 3, էջեր 78-81
Պատկառելի գրական ժառանգության մի հատվածը
1989 | Հոդված/Article
Գրական թերթ /գրախ./, 1989, թ. 33
Արևմտահայության ազատագրության խնդիրը «Անահիտ» հանդեսում
1988 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (66), Երևան 1988թ., էջ 139-148
|
Արվեստի հարցերը «Անահիտ» հանդեսում
1988 | Հոդված/Article
Սովետական արվեստ, Եր., 1988, թ. 12, էջեր
«Անահիտ» հանդեսի թարգմանական գրականությունը 1898 - 1911թթ
1988 | Հոդված/Article
Երիտ. գիտ. աշխատ. և ասպ. հանրապետական գիտական 9-րդ նստաշրջան, Եր., 1988թ.
Ազային գրականության զարգացման միտումները Ա. Չոպանյանի «Անահիտ» հանդեսում, Հայոց լեզու և գրականություն
1987 | Հոդված/Article
Եր., 1987, թ. 7-8, էջեր 309-320
Թերթելով «Անահիտ» հանդեսը
1987 | Հոդված/Article
Սովետական գրականություն, № 3, Եր., 1987
Հայ միջնադարի գրականության հարցերը Ա. Չոպանյանի «Անահիտ» հանդեսում
1986 | Հոդված/Article
Երիտ. գիտ. աշխատ. և ասպ. հանրապետական գիտական 8-րդ նստաշրջան, Եր. 1986
«Ծաղիկ» հանդեսը Ա. Չոպանյանի խմբագրությամբ
1986 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (59), Երևան 1986թ., էջ 137-145
|