Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>

Բակալավրիատ

Կենսաբանություն

Կենսաֆիզիկա

Կենսաքիմիա

Կենսաինֆորմատիկա


Մագիստրատուրա

Գենետիկա և բջջաբանություն

Էկոլոգիա և բնության պահպանություն

Կենդանաբանություն

Կենսատեխնոլոգիա

Մարդու և կենդանիների ֆիզոլոգիա

Բուսաբանություն

Կենսաֆիզիկա

Կենսաքիմիա

Բժշկական կենսաքիմիա

Կիրառական կենսաբանություն

Կենսաինֆորմատիկա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
К вопросу о взаимоотношениях некоторых макромицетов и микроскопических грибов в совместной культуре (Համատեղ կուլտուրայում աճեցված որոշ մակրոմիցետների և միկրոսկոպիկ սնկերի փոխհարաբերությունների հարցի շուրջը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 148-150 (ռուսերեն)
|
Գ. Ա. Հովհաննիսյան, Կ. Ի. Էլլեր, Լ. Լ. Օսիպյան
5-оксиметилфурфурол в виноградном соке (5-օքսիմեթիլֆուրֆուրոլի պարունակությունը խաղողի հյութում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 132-136 (ռուսերեն)

Database of mycorrhizal fungi of the Republic of Armenia (Հայաստանի Հանրապետության միկորիզագոյացնող սնկերի տվյալների բազա)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 58-61
|
Effect of ligand binding on functionality of DNA field-effect transistor (Լիգանդի կապման ազդեցությունը ԴՆԹ-ի դաշտ-էֆեկտ փոխանցիչի գործառնության վրա)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 66–70
|
Մ. Մ. Գինովյան, Ա. Հ. Թռչունյան
Screening of some plant materials used in Armenian traditional medicine for their antimicrobial activity (Հայկական ավանդական բժշկության մեջ օգտագործվող որոշ դեղաբույսերի հակամանրէային ազդեցության գնահատականը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 44-53
|