Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>

Բակալավրիատ

Կենսաբանություն

Կենսաֆիզիկա

Կենսաքիմիա

Կենսաինֆորմատիկա


Մագիստրատուրա

Գենետիկա և բջջաբանություն

Էկոլոգիա և բնության պահպանություն

Կենդանաբանություն

Կենսատեխնոլոգիա

Մարդու և կենդանիների ֆիզոլոգիա

Բուսաբանություն

Կենսաֆիզիկա

Կենսաքիմիա

Բժշկական կենսաքիմիա

Կիրառական կենսաբանություն

Կենսաինֆորմատիկա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Effect of ligand binding on functionality of DNA field-effect transistor (Լիգանդի կապման ազդեցությունը ԴՆԹ-ի դաշտ-էֆեկտ փոխանցիչի գործառնության վրա)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 66–70
|
Տ. Ա. Հարությունյան, Ն. Ս. Բաբայան, Ռ. Մ. Հարությունյան , Գ. Գ. Հովհաննիսյան
Cell viability and DNA damage in MRC5 and HeLa cell lines after histone H1 knockout by CRISPR-Cas9 genome editing technology (Բջիջների կենսունակությունը և ԴՆԹ-ի վնասվածքները MRC5 և HeLa բջջային գծերում CRISPR-Cas9 գենոմի խմբագրման տեխնոլոգիայով հիստոն H1-ի նոքաութի ժամանակ)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 64-66
|
Ա. Ա. Զախարյան
Proline as metabolic factor of reconstruction in spawning and factor of efficiency in fertilization processes for different species of fish (Պրոլինը որպես տարբեր տեսակների պատկանող ձկների ձվադրման մետաբոլիկ երևույթների վերակառուցող և բեղմնավորման արդյունավետությունն ապահովող գործոն)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 35-39
|
Electromagnetic irradiation with extremely high frequencies effect study on lipid free-radical oxidation in wheat seedlings by chemiluminescence method (Ցորենի ծիլերում ազատ-ռադիկալային օքսիդացման վրա ԾԲՀ-տիրույթի ԷՄՃ ազդեցության ուսումնասիրությունը քեմիլյումինեսցենցիայի)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 30-34
|
Reticular neurons activity of the bulbar respiratory center of rats in dynamics of hypoxia (Առնետների երկարավուն ուղեղի շնչառական կենտրոնի ռետիկուլյար նեյրոնների ակտիվության փոփոխությունը թթվածնաքաղցի դինամիկայում)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 27-32
|