Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>

Բակալավրիատ

Կենսաբանություն

Կենսաֆիզիկա

Կենսաքիմիա

Կենսաինֆորմատիկա


Մագիստրատուրա

Գենետիկա և բջջաբանություն

Էկոլոգիա և բնության պահպանություն

Կենդանաբանություն

Կենսատեխնոլոգիա

Մարդու և կենդանիների ֆիզոլոգիա

Բուսաբանություն

Կենսաֆիզիկա

Կենսաքիմիա

Բժշկական կենսաքիմիա

Կիրառական կենսաբանություն

Կենսաինֆորմատիկա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Calculation of central moments of differential melting curve of DNA molecule (ԴՆԹ-ի մոլեկուլի հալման դիֆերենցիալ կորի կենտրոնական մոմենտների հաշվարկը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 187-192
|
Ս. Գ. Նանագյուլյան , Լ. Գ. Պերևեդենցևա, Լ. Վ. Մարգարյան , Ե. Խ. Հովհաննիսյան, Հ. Բ. Հովհաննիսյան
Poisoning fungi and poisonings with macromycetes (Թունավոր սնկեր և մակրոմիցետներով թունավորումներ)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 129-131
|
Տ. Ա. Շահբազյան
Antifungal activity of mycelia of Trametes gibbosa regarding potentially pathogenic for humans and animals filamentous fungi (Trametes gibbosa միցելիումի հակասնկային ակտիվությունը մարդու և կենդանիների համար պոտենցիալ պաթոգեն միկրոմիցետների նկատմամբ)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 118-122
|
Մ. Մ. Գինովյան
Effect of heat treatment on antimicrobial activity of crude extracts of some armenian herbs (Ջերմային մշակման ազդեցությունն որոշ հայկական դեղաբույսերի լուծամզվածքների հակամանրէային ակտիվության վրա)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 113-117
|
Կ. Ա. Ղազարյան , Հ. Ս. Մովսեսյան , Հ. Է. Խաչատրյան, Տ. Մ. Մինկինա, Ս. Ն. Սուշկովա
Copper absorption status of agricultural plant species and their phytoremediation potential (Պղնձի կլանումը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կողմից և դրանց ֆիտոռեմեդիացիայի պոտենցիալը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 106-112
|