Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>

Բակալավրիատ

Կենսաբանություն

Կենսաքիմիա

Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա


Մագիստրատուրա

Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկա

Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա

Էկոլոգիա և կենսառեսուրսների կառավարում

Կենդանաբանություն և մակաբուծաբանություն

Բժշկական սնկաբանություն և կիրառական բուսաբանություն

Մանրէաբանություն և կենսատեխնոլոգիա

Ընդհանուր և բժշկական կենսաքիմիա

Կենաֆիզիկա

Կենսաինֆորմատիկա

Կիրառական մանրէաբանություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Конспект видов рода Penicillium, распространенных в почвах Армении (Сообщение I) (Հայաստանի Հողերում տարածված Penicillium Link ցեղի տեսակների ցանկը (I)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 128-131 (ռուսերեն)
|
Ն. Ս. Հակոբյան
Влияние гипоксии на неспецифическую таламо-корковую систему мозга у кроликов (Հիպօքսիայի ազդեցությունը ճագարների գլխուղեղի ոչ սպեցիֆիկ թալամո-կեղևային համակարգի վրա)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 83-91 (ռուսերեն)
|
Մ. Գ. Թասլախչյան
Новые для Армянской ССР виды дейтеромицетов (Դեյտերոմիցետների Հայկական ՍՍՀ-ի համար նոր տեսակները)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #3, էջ 148-150 (ռուսերեն)
|
Դ. Ն. Բաբայան
Виды Septoria - возбудители пятнистостей листьев на растениях из сем. Solanaceae (пасленовых) (Մորմազգի (Solanaceae ) ընտանիքի բույսերի տերևների բծավորությունների հարուծիչներ՝ Septoria-ի տեսակները Սովետական Միությունում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #3, էջ 91-98 (ռուսերեն)
|
Վ. Ս. Պողոսյան
Некоторые биохимические показатели мутантов Careopsis tinctoria Nutt. Сообщение 1. Содержание основных макроэлементов в побегах и бутонах мутантных растений (Բիոքիմիական որոշ ցուցանիշները Careopsis tinctoria Nutt.-ի մուտանտ ձևերում: Հաղորդում 1-ին. Հիմնական մակրոտարրերի պարունակությունը մուտանտ բույսերի ընձյուղներում և կոկոններում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 153-156 (ռուսերեն)
|