Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>

Բակալավրիատ

Կենսաբանություն

Կենսաքիմիա

Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա


Մագիստրատուրա

Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկա

Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա

Էկոլոգիա և կենսառեսուրսների կառավարում

Կենդանաբանություն և մակաբուծաբանություն

Բժշկական սնկաբանություն և կիրառական բուսաբանություն

Մանրէաբանություն և կենսատեխնոլոգիա

Ընդհանուր և բժշկական կենսաքիմիա

Կենաֆիզիկա

Կենսաինֆորմատիկա

Կիրառական մանրէաբանություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Ի. Մ. Մարտիրոսյան
Новые сведения о микофлоре древесно-кустарниковых пород в Армянской ССР (Նոր տվյալներ Հայկ. ՍՍՀ ծառա-թփատեսակների միկոֆլորայի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 121-124 (ռուսերեն)
|
Ս. Գ. Միքայելյան
Действие некоторых химических мутагенов на изменчивость растений баклажана (Solanum melongena L.) ( Որոշ քիմիական մուտագենների ազդեցությունը բադրիջանի (Solanum melongena L.) բույսերի փոփոխականության վրա)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #1, էջ 93-97 (ռուսերեն)
|
Լ. Ռ. Համբարյան , Գ. Ա. Գևորգյան
Investigations of formation phytoplankton community in the Arpa River (Armenia) and its main tributaries (Արփա գետում (Հայաստան) և նրա հիմնական վտակներում ֆիտոպլանկտոնի ձևավորման հետազոտությունները)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 46-52
|
Լ. Ա. Ղուկասյան, է. Ռ. Թումանյան
Влияние тиомочевины и ее производных на семена астры (Caollistephus Chinensis Nees) (Թիոմիզանյութի և նրա ածանցյալների ազդեցությունը աստղածաղկի սերմերի վրա (Caollistephus Chinensis Nees))
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 121-124 (ռուսերեն)
|
Վ. Գ. Գրիգորյան
Межполушарная симметрия усредненных вызванных потенциалов на свет у здоровых людей (Լուսային գրգիռով հրահրվող միջինացված պոտենցիալների միջկիսագնդային սիմետրիան առողջ մարդկանց գլխուղեղում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 147-148 (ռուսերեն)
|