Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Աննա Ֆելիքսի Կարապետյան

Ամբիոնի վարիչ | Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Մասնակի հեպատէկտոմիայից հետո լճագորտի լյարդի ռեգեներացիայի առանձնահատկությունները և փայծաղի ռեակտիվ փոփոխությունների շարժը», 2006, Գ.00.08 «Կենդանաբանություն»

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի դասախոս
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ասիստենտ
2008 թ-ից մինչ այժմ` ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի դոցենտ
Համատեղությամբ` 2002 թ-ից մինչ այժմ`
Կենսաբանության ֆակուլտետի ԿԳՆ բազային ֆինանսավորմամբ «Ընդհանուր կենսաբանության» լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող,

Կարդացվող դասընթացներ
Հյուսվածաբանություն
Անհատական զարգացման կենսաբանություն
Մասնավոր հյուսվածաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ողնաշարավորների ներքին օրգանների ռեգեներացիայի, վերականգնողական պոտենցիալի և իմունիտետի համակարգի օրգանների հարմարողական-փոխհատուցողական պրոցեսների ուսումնասիրությունը` հյուսվածաբանական, հիստոքիմիական, ձևաչափական մեթոդներով:
Իմունիտետի համակարգի մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների փոփոխություների և էկոհամակարգերի զգայնության աստիճանի գնահատումը միջավայրի տեխնածին աղտոտվածության և էքստրեմալ այլ իրավիճակներում
Ներքին օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը միկոտոքսինների ազդեցության պայմաններում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006-2007 ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության որակ և համապատասխանություն»
2009 - ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության որակ և համապատասխանություն. Գնահատում»
2011 – up to date OSAF 17119 «Learning Outcomes-based Study Programme on the Example of YSU Bachelor in Biology», YSU
2010- up to date 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR Development of Master Course In Applied Biosciences, YSU
2010- up to date «EU EACEA Tempus program 158627-Tempus-UK»
2011-ից մինչ այժմ` Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ թեմայի ղեկավար

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), Ֆրանսերեն (լավ), Անգլերեն (լավ)

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղար

Histological and morphological changes of rats’ thymus under the influence of aflatoxin B1
2018 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2018, 2 (70), 28-32 pp.
|
Гистоморфологические изменения почек крыс при поступлении с кормом Афлатоксина B1
2018 | Հոդված/Article
Успехи медицинской микологии. 2018, том 19, глава 9, стр. 309-313
|
The clastogenic impact of water in Hrazdan river on liver hepatocytes and peripheral blood erythrocytes of lake frog (Pelophylax Ridibundus)
2017 | Հոդված/Article
Science Review. 2017, 6 (6), Vol. 5, 7-10
|
The identification of clastogenic impacts of water in Hrazdan river by studying the peripheral blood erythrocytes of lake frog (Pelophylax Ridibundus)
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 69 (4), 39-43 pp.
|
Գերզգայունության ռեակցիաներ
2017 | Հոդված/Article
Բնագետ: 2017, 3, էջ 61-67
|
Կենսաբանություն: 2017թ. Միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 392 էջ
«Կենսաբանություն» առարկայից սովորողների գիտելիքների ընթացիկ գնահատման տեսակները
2016 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2016թ․, 2, 31-39 էջ, Հայաստան
|
Ինչպես և ինչ սկզբնաղբյուրից են առաջանում գամետները
2015 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2015թ․, 3, 39-43 էջ, Հայաստան
|
Гистоморфологические особенности кожи озерной лягушки (Rana ridibunda), обитающей у реки Раздан (Հրազդան գետի շրջակայքում բնակվող լճագորտի (Rana ridibunda) մաշկի հիստոմորֆոլոգիական առանձնահատկությունները)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն,2011 #1, էջ 49-52 (ռուսերեն)
|
Լիմֆոցիտի երկրորդ դեմքը
2009 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2009, 3-4, էջ 15-17
Կենսաբանություն. ուսուցիչների վերապատրաստման ձեռնարկ
2009 | Գիրք/Book
ՀՀ ԿԳ Նախարարություն, կրթական ծրագրերի կենտրոն, Երևան, «Անտարես» 2009, 108 էջ
Изменение содержания ядерной ДНК гепатоцитов у прыткой ящерицы Lacerta agilis после частичной гепатэктомии
2009 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, 2009; т.4, с. 97-100
Ռեգեներացիան և բնային բջիջները
2008 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2008, 1-2, էջ 26-30
Мовсесян С.О., К.А. Дживанян , Ф.А.Чубарян, Н.Б.Теренина, Р.А. Петросян, А.Ф.Карапетян , М.А. Никогосян
К вопросу о патоморфологических изменениях некоторых органов кроликов, экспериментально зараженных цистицер-козом Cystecerkus pisiformis
2008 | Հոդված/Article
Мат. сьезда об-ва паразитологов РАН, С-П., 2008, с.20-25
Карапетян А.Ф. , Мовсесян С.О., Дживанян К.А. , Чубарян Ф.А., Теренина Н.Б., Петросян Р.А., Никогосян М.А.
Патоморфологические изменения внутренних органов кроликов при экспериментальном цистицеркозе (Cysticercus pisiformis)
2008 | Հոդված/Article
Труды ЦПАР, т.45, М., 2008, с.122-132
Կարապետյան Ա.Ֆ. , Մելքոնյան Է.Ս., Բարսեղյան Է.Ա., Գասպարյան Ա.Մ.
Սովորողների ընթացիկ գնահատումը որպես կենսաբանության ուսուցման գործընթացի անբաժանելի մաս
2008 | Հոդված/Article
Բնագետ, 5, 2008, Երևան, էջ 78-81
Мовсесян С.О., К.А. Дживанян , Ф.А.Чубарян, Н.Б.Теренина, А.Ф.Карапетян , Р.А. Петросян, М.А. Никогосян
Морфофункциональные изменения ряда органов крыс при экспериментальном гименолепидозе
2008 | Հոդված/Article
Труды ЦПАР, т.45, М., 2008, с.116-121
Реактивные изменения селезенки Rana ridibunda при регенерации печени
2007 | Հոդված/Article
Российский биомедицинский журнал medline.ru, 2007т.8, ст.7, с.56-66
Ջիվանյան Կ.Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ. , Մելքոնյան Է.Ս., Բարսեղյան Է.Ա., Գասպարյան Ա.Մ.
Կենսաբանության ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների նմուշների ժողովածու
2007 | Գիրք/Book
ՀՀ ԿԳ Նախարարություն, կրթական ծրագրերի կենտրոն, Երևան, 2007, 145 էջ
О регенераторном потенциале печени озерной лягушки (Rana ridibunda) после частичной гепатэктомии
2006 | Հոդված/Article
Цитология, т. 48, N4, 2006, с. 346-352
О реактивных изменениях пигментных клеток Rana ridibunda при регенерации
2006 | Հոդված/Article
VIII Конгресс Международной ассоциации морфологов, 2006: Морфология, т. 129, N4, с.60
Сравнительный анализ востановительного роста печени разных позвоночных животных после частичной гепатэктомии
2006 | Թեզիս/Thesis
VIII Конгресс Международной ассоциации морфологов, 2006: Морфология, т. 129, N4, с.44-45
О гистоморфологии интактной и регенерирующей печени прыткой ящерицы (Lacerta agilis)
2004 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, 2004; 3-4, с. 60-62
Источники посттравматической регенерации печени птиц и амфибий
2004 | Հոդված/Article
VII Конгресс Международной ассоциации морфологов, Казань 16-18 сентября, 2004: Морфология, 2004г., т. 126, N4, с. 41
Сравнительные данные о клеточных механизмах посттравматической регенерации печени у разных позвоночных животных
2003 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, т.8, N7, 2003, с. 98-99
О некоторых гистоморфологических особенностях интактной и регенерирующей после частичной гепатэктомии печени Rana ridibunda
2002 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, 2002; 3-4, с.252-256
Карапетян А.Ф. , Оганесян А.М.
Реактивные изменения селезенки крыс, домашних кур и лягушек при посттравматической регенерации печени
2002 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, Ереван 2002, т. 1 – 2, с. 60-64
О клеточных механизмах посттравматической регенерации печени Rana ridibunda (Rana ridibunda-ի լյարդի հետվնասվածքային ռեգեներացիայի բջջային մեխանիզմի մասին)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #2, էջ 110-115 (ռուսերեն)
|