Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Աննա Ֆելիքսի Կարապետյան

Դոցենտ | Կենդանաբանության ամբիոն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Մասնակի հեպատէկտոմիայից հետո լճագորտի լյարդի ռեգեներացիայի առանձնահատկությունները և փայծաղի ռեակտիվ փոփոխությունների շարժը», 2006, Գ.00.08 »Կենդանաբանություն»

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի դասախոս
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ասիստենտ
2008 թ-ից մինչ այժմ` ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի դոցենտ
Համատեղությամբ` 2002 թ-ից մինչ այժմ`
Կենսաբանության ֆակուլտետի ԿԳՆ բազային ֆինանսավորմամբ «Ընդհանուր կենսաբանության» լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող,

Կարդացվող դասընթացներ
Հյուսվածաբանություն
Անհատական զարգացման կենսաբանություն
Մասնավոր հյուսվածաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ողնաշարավորների ներքին օրգանների ռեգեներացիայի, վերականգնողական պոտենցիալի և իմունիտետի համակարգի օրգանների հարմարողական-փոխհատուցողական պրոցեսների ուսումնասիրությունը` հյուսվածաբանական, հիստոքիմիական, ձևաչափական մեթոդներով:
Իմունիտետի համակարգի մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների փոփոխություների և էկոհամակարգերի զգայնության աստիճանի գնահատումը միջավայրի տեխնածին աղտոտվածության և էքստրեմալ այլ իրավիճակներում
Ներքին օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը միկոտոքսինների ազդեցության պայմաններում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006-2007 ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության որակ և համապատասխանություն»
2009 - ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության որակ և համապատասխանություն. Գնահատում»
2011 – up to date OSAF 17119 «Learning Outcomes-based Study Programme on the Example of YSU Bachelor in Biology», YSU
2010- up to date 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR Development of Master Course In Applied Biosciences, YSU
2010- up to date «EU EACEA Tempus program 158627-Tempus-UK»
2011-ից մինչ այժմ` Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ թեմայի ղեկավար

Լեզուներ
Ռուսերեն /ազատ/, Ֆրանսերեն /լավ/, Անգլերեն /լավ/

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղար

Կենսաբանություն: 2017թ. Միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 392 էջ
«Կենսաբանություն» առարկայից սովորողների գիտելիքների ընթացիկ գնահատման տեսակները
2016 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2016թ․, 2, 31-39 էջ, Հայաստան
|
Ինչպես և ինչ սկզբնաղբյուրից են առաջանում գամետները
2015 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2015թ․, 3, 39-43 էջ, Հայաստան
|
Гистоморфологические особенности кожи озерной лягушки (Rana ridibunda), обитающей у реки Раздан (Հրազդան գետի շրջակայքում բնակվող լճագորտի (Rana ridibunda) մաշկի հիստոմորֆոլոգիական առանձնահատկությունները)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն,2011 #1, էջ 49-52 (ռուսերեն)
|
Լիմֆոցիտի երկրորդ դեմքը
2009 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2009, 3-4, էջ 15-17
Կենսաբանություն. ուսուցիչների վերապատրաստման ձեռնարկ
2009 | Գիրք/Book
ՀՀ ԿԳ Նախարարություն, կրթական ծրագրերի կենտրոն, Երևան, «Անտարես» 2009, 108 էջ
Изменение содержания ядерной ДНК гепатоцитов у прыткой ящерицы Lacerta agilis после частичной гепатэктомии
2009 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, 2009; т.4, с. 97-100
Ռեգեներացիան և բնային բջիջները
2008 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2008, 1-2, էջ 26-30
Мовсесян С.О., К.А. Дживанян , Ф.А.Чубарян, Н.Б.Теренина, Р.А. Петросян, А.Ф.Карапетян , М.А. Никогосян
К вопросу о патоморфологических изменениях некоторых органов кроликов, экспериментально зараженных цистицер-козом Cystecerkus pisiformis
2008 | Հոդված/Article
Мат. сьезда об-ва паразитологов РАН, С-П., 2008, с.20-25
Карапетян А.Ф. , Мовсесян С.О., Дживанян К.А. , Чубарян Ф.А., Теренина Н.Б., Петросян Р.А., Никогосян М.А.
Патоморфологические изменения внутренних органов кроликов при экспериментальном цистицеркозе (Cysticercus pisiformis)
2008 | Հոդված/Article
Труды ЦПАР, т.45, М., 2008, с.122-132
Կարապետյան Ա.Ֆ. , Մելքոնյան Է.Ս., Բարսեղյան Է.Ա., Գասպարյան Ա.Մ.
Սովորողների ընթացիկ գնահատումը որպես կենսաբանության ուսուցման գործընթացի անբաժանելի մաս
2008 | Հոդված/Article
Բնագետ, 5, 2008, Երևան, էջ 78-81
Мовсесян С.О., К.А. Дживанян , Ф.А.Чубарян, Н.Б.Теренина, А.Ф.Карапетян , Р.А. Петросян, М.А. Никогосян
Морфофункциональные изменения ряда органов крыс при экспериментальном гименолепидозе
2008 | Հոդված/Article
Труды ЦПАР, т.45, М., 2008, с.116-121
Реактивные изменения селезенки Rana ridibunda при регенерации печени
2007 | Հոդված/Article
Российский биомедицинский журнал medline.ru, 2007т.8, ст.7, с.56-66
Ջիվանյան Կ.Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ. , Մելքոնյան Է.Ս., Բարսեղյան Է.Ա., Գասպարյան Ա.Մ.
Կենսաբանության ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների նմուշների ժողովածու
2007 | Գիրք/Book
ՀՀ ԿԳ Նախարարություն, կրթական ծրագրերի կենտրոն, Երևան, 2007, 145 էջ
О регенераторном потенциале печени озерной лягушки (Rana ridibunda) после частичной гепатэктомии
2006 | Հոդված/Article
Цитология, т. 48, N4, 2006, с. 346-352
О реактивных изменениях пигментных клеток Rana ridibunda при регенерации
2006 | Հոդված/Article
VIII Конгресс Международной ассоциации морфологов, 2006: Морфология, т. 129, N4, с.60
Сравнительный анализ востановительного роста печени разных позвоночных животных после частичной гепатэктомии
2006 | Թեզիս/Thesis
VIII Конгресс Международной ассоциации морфологов, 2006: Морфология, т. 129, N4, с.44-45
О гистоморфологии интактной и регенерирующей печени прыткой ящерицы (Lacerta agilis)
2004 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, 2004; 3-4, с. 60-62
Источники посттравматической регенерации печени птиц и амфибий
2004 | Հոդված/Article
VII Конгресс Международной ассоциации морфологов, Казань 16-18 сентября, 2004: Морфология, 2004г., т. 126, N4, с. 41
Сравнительные данные о клеточных механизмах посттравматической регенерации печени у разных позвоночных животных
2003 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, т.8, N7, 2003, с. 98-99
О некоторых гистоморфологических особенностях интактной и регенерирующей после частичной гепатэктомии печени Rana ridibunda
2002 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, 2002; 3-4, с.252-256
Карапетян А.Ф. , Оганесян А.М.
Реактивные изменения селезенки крыс, домашних кур и лягушек при посттравматической регенерации печени
2002 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, Ереван 2002, т. 1 – 2, с. 60-64
О клеточных механизмах посттравматической регенерации печени Rana ridibunda (Rana ridibunda-ի լյարդի հետվնասվածքային ռեգեներացիայի բջջային մեխանիզմի մասին)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #2, էջ 110-115 (ռուսերեն)
|