Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Հասմիկ Մաէնլեստի Կարապետյան

Ասիստենտ | Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ.ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժանմունք,
2000 - 2002 թթ. մագիստրատուրա ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժանմունք
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա «կենսաքիմիա» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
2007 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Ռենտգենյան ճառագայթների ազդեցությունը պրոլինի փոխանակության վրա տարբեր օրգանիզմներում»

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնին կից գործող «Ազոտ պարունակող միացությունների» գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2007 - 2009 թթ. կենսաքիմիայի ամբիոնի ավագ լավորանտ
սկսած 2010 թ-ից կենսաքիմիայի ամբիոնի ասիստենտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, ազոտ պարուանկող միացությունների փոխանակությունը ամինաթթվային օքսիդազներ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա)

Լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության դինամիկայում
2017 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 20 2, 60-64 էջ, Հայաստան
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) էրիթրոպոեզ խթանող ազդեցությունը իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2017, LXIX, pp. 23-29
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) շտկող ազդեցությունը գլյուկոզի պարունակության և կատալազի ակտիվության վրա իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017թ․, LVП, 2, 43-50 էջ, Հայաստան
|
The changes indicators of hemopoesis under influence of millimeter waves and hypokinesia
2017 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 4, 45-49 էջ, Հայաստան
|
Էնզիմոլոգիայի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 142 էջ
|
Սպիտակ առնետի ուղեղի D-ամինաթթվային օքսիդազը
2016 | Թեզիս/Thesis
VII գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25 ամյակին: 2016, 38-39 էջ, Հայաստան
|
Հ. Մ. Կարապետյան , Ռ. Հ. Գասպարյան
Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը ուսանողներին կենսաքիմիա դասավանդելիս
2016 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր, 2016թ․, 2, 52-54 էջ, Հայաստան
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը ճագարի արյան գլյուկոզի և լյարդում ու կմախքային մկաններում գլիկոգենի պարունակության վրա
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 3/68, 27-32 էջ, Հայաստան
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների և պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության վրա
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2015թ․, 67/1, 64-69 էջ
|
Immobilization stress influence on leukopoiesis index and on activity changes of proline biosynthesis enzymes (Իմմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը լեյկոպոեզի ցուցանիշների եվ պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխության վրա)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 39-44
|
Optimal conditions of induction of L-amino acid oxidase of Aspergillus Niger R3 fungus by hydrogen peroxide (Asp. niger R3 բորբոսասնկերի L-ամինաթթվային օքսիդազի ինդուկցման օպտիմալ պայմանները)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 40-43
|
Պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխությունները թրթռման և էլեկտրամագնիսական ճառագայթների ազդեցության դեպքում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 50-54
|
Влияние рентгеновского облучения на метаболизм пролина и на биомассу дрожжей Candida guilliermondii НП-4
2006 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении, 2006, № 3-4, с. 194-198
Агаджанян А.Х. , Карапетян А.М. , Агаджанян А.А. , Мартиросян М.С. , Захарян А.А
Влияние рентгеновского облучения на аминокислотный состав и на накопление свободного пролина
2006 | Հոդված/Article
«Проблемы биохимии,радиационной и космической биологии» III Международный симпозиум под эгидой ЮНЕСКО, Дубна,2006, с. 25
|
Агаджанян А.Х. , Карапетян А.М. , Мартиросян М.С, Агаджанян А.А , Дж.Г. Гукасян , А.П. Григорян
Влияние рентгеновского облучения на накопление свободных аминокислот и на обмен пролина в проростках семян фасоли
2005 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2005, 7 10. № 5, с. 60-63
Комбинированное влияние рентгеновского облучения и низких температур на метаболизма пролина у личинок и жуков фасолевой зерновки
2005 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2005, № 3, с. 106-109
Агаджанян А.Х., Карапетян А.М. , Мартиросян М.С , Агаджанян А.А , Мисакян Г., Маркосян Р.
Влияние рентгеновского облучения на активность пролина у фасолевой зерновки
2005 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении, 2005, № 3-4,с. 215-219
The influence of X-rays of proline heap and proline metabolism
2005 | Հոդված/Article
The II International Conference, dedicated of the 105th anniversary of the birth of N.W.Timofeef-Rissowsky, Yerevan,2005, p.120
Агаджанян А.Х. , Чубарян С.В , Туманян Л.Р. , Агаджанян А.А. , Манташян Э.А., Гукасян Дж.Г, Григорян А.П. , Мартиросян М.С., Минасян З.С., Захарян А.А., Карапетян А.М. , Ананян Л.Г., Арутюнян Л.М
Обмен пролина в сравнительно-эволюционном аспекте
2005 | Հոդված/Article
III Сисакяновские чтения, , Москва, Дубна,2005, с.208-217
|
Комбинированное влияние рентгеновских лучей и холодных условий на метоболизм и накопление свободного пролина у жуков и личинок фасолевой зерновки Acanthoscelides Obtectus Say (Ռենտգենյան ճառագայթների և ցածր ջերմասստիճանային պայմանների համատեղ ազդեցությունը ազատ պրոլինի կուտակման և նրա նյութափոխանակության վրա լոբու ընդակերի բզեզներում )
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 106-109 (ռուսերեն)
|
М.С. Мартиросян, А.Х. Агаджанян , А.А. Агаджанян , Н.Т. Гукасян, А.М. Карапетян
Влияние различных эффекторов на активность ферментов биосинтеза пролина на различных стадиях метаморфоза фасолевой зерновки Acanthoscelides Obtectus Say
2003 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении т.55, № 4,с.296-301,2003