Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Լիյա Ալեքսանդրի Մինասբեկյան

Գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ
Կրթություն
1977-1982: Երևանի պետական համալսարան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկոս
1966-1976: դպրոց N132, Երևան
Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ավագ գիտաշխատող
Թեկնածուական ատենախոսություն: “Ծլման ընթացքում հացազգիների որոշ կառուցվածքային պարամետրերի փոփոխությունները”, 1992, Երևանի պետական համալսարան
Աշխատանքային փորձ
1989-1993: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, կրտսեր գիտաշխատող
1993-2001: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, գիտաշխատող
2001-առ այսօր: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, գիտաշխատող
2010-2012: (համատեղությամբ) Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան, Բժշկա-կենսաբանական ֆակուլտետ, դոցենտ
2012-առ այսօր: (համատեղությամբ) Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան, Բժշկական կենսաքիմիայի և կենսաճարտարագիտության ամբիոն, դոցենտ
Կարդացվող դասընթացներ
Կենսամետրիա, կենսաֆիզիկայի ժամանակակից մեթոդները, ընդհանուր կենսաֆիզիկա (լաբորատոր դասընթաց), մակրոմոլեկուլների սպեկտրոսկոպիա (լաբորատոր դասընթաց), բժշկական էլեկտրոնիկա և ախտորոշում
Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
Մոլեկուլային կենսաֆիզիկա, գենոմի փոփոխությունների և կորիզաթաղանթի թափանցելիության միջև կապը բիոտիկ և աբիոտիկ գործոնների ազդեցության ներքո (ՄՄ ալիքներ)
Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ISTC А-773, ISTC A-1856
FEBS, AAB, Ճանապարհորդական դրամաշնորհներ գիտաժողովների և ISTC-ի կողմից ֆինանսավորվող
Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն
minlia@ysu.am , MinasbekyanL@yahoo.com

Лия Минасбекян , Инеса Авагян, Гюлнар Айдарханова
Интеграция биофизических и экологических исследований для решения социальных проблем общественного развития
2018 | Հոդված/Article
Научные подходы к экологизации системы образования в условиях развития «зеленой экономики. 2018, ISBN 978-9965-31-994-5, стр. 112-115
|
Impact of MM-Waves on the Different Cellular Levels of Wheat Seedlings
2016 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics, 2016, vol. 9, N.1, pp. 89-94
|