Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>

Բակալավրիատ

Քիմիա

Էկոլոգիական քիմիա

Դեղագիտություն


Մագիստրատուրա

Օրգանական քիմիա

Ֆիզիկական քիմիա

Էկոլոգիական քիմիա

Դեղագիտություն

Անօրգանական քիմիա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Ա. Վ. Խաչիկյան, Ռ. Ս. Մկրտչյան
Термографические исследования частично дейтерированных кристаллов дигидроарсената цезия (Մասնակի դեյտերացված ցեզիումի դիհիդրոարսենատի բյուրեղների թերմոգրաֆիկ հետազոտությունը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 95-97 (ռուսերեն)
|
Հ. Ա. Ղազարյան, Է. Ա. Բակլաչով, Ն. Մ. Բեյլերյան
Исследование влияния предварительной γ-радиации малыми дозами на н. бутиловый спирт (Բութիլ սպիրտի վրա նախնական γ-ճառագայթման ազդեցության ուսումնասիրությունը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 165 (ռուսերեն)
|
է. Ռ. Սարուխանյան
Изучение кинетики реакции диметиланилина с пероксидом бензоила в бинарной смеси бензол-пиридин методом ЭПР (ԷՊՌ մեթոդով դիմեթիլանիլին-պենզոիլպերօքսիդ ռեակցիայի կինետիկայի ուսումնասիրությունը բենզոլ-պիրիդին բինար խառնուրդում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 84-87 (ռուսերեն)
|
է. Ռ. Սարուխանյան
Влияние растворителя на скорость разложения пероксида бензоила (Լուծիչի ազդեցությունը բենզոիլպերօքսիդի քայքայման արագության վրա)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 85-89 (ռուսերեն)
|
Ամփոփում
2018 | _____________
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 211-217
|