Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>

Բակալավրիատ

Քիմիա

Սննդի անվտանգություն


Մագիստրատուրա

Ընդհանուր քիմիա

Սննդի անվտանգություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
N-deacetylation of some aromatic amides (Որոշ արոմատիկ ամիդների N-դեացետիլացումը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 161-165
|
Ս. Վ. Վարդանյան
Амперометрическое определение церия фенил-2-нафтиламином (Ցերիումի ամպերաչափական որոշումը ֆենիլ-2-նաֆտալամինով)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 74-76 (ռուսերեն)
|
Влияние природы солюбилизата и температуры на кинетические закономерности растворения и солюбилизации (Սոլյուբիլիզացվող նյութի բնույթի և ջերմաստիճանի ազդեցությունը լուծման և սոլյուբիլացման կինետիկական օրինաչափությունների վրա)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #3, էջ 70-75 (ռուսերեն)
|
Ժ. Մ. Առստամյան
О химизме экстракции сурьмы (У) основными красителями (Հիմնային ներկանյութերով անտիմոնի լուծահանման քիմիզմը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 104-109 (ռուսերեն)
|
Գ. Ս. Գրիգորյան , Զ. Գ. Գրիգորյան , Ա. Ց. Մալխասյան
Obtaining nonglyceride oils by esterification of erythritol, 1,2,3-butanetriol and 1,2,4-butanetriol by carboxylic acids of sunflower, olive and corn oils (Ոչ գլիցերիդային յուղերի ստացումն արևածաղկի, ձիթապտղի և եգիպտացորենի յուղերի կարբոնաթթուներով էրիթրիտի, 1,2,3-բութանտրիոլի և 1,2,4-բութանտրիոլի եթերացմամբ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 10-17
|