Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Լաուրա Գեղամի Մելիք-Օհանջանյան

Ավագ գիտաշխատող | Քիմիայի ֆակուլտետ
Կրթություն
1968-1971 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա,
1963-1968 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, քիմիկոսի որակավորում
1950-1961թթ. N 42 դպրոց, Երևան

Գիտական աստիճան
1982. Քիմ.գիտ. Թեկնածու – “Որոշ ամինների հետ պերօքսիդների փոխազդեցության կինետիկայի ուսումնասիրությունը և ամինոմիացությունների օգտագործումը պոլիքլորոպրենի կայունացման համար”, 1982 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1992- թ-ից մինչ հիմա – ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, ավագ գիտաշխատող,
1987-1992 թթ. – ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, գիտաշխատող,
1971-1987 թթ. – ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, կրտսեր գիտաշխատող.

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռադիկալային և իոնական ռեակցիաների կինետիկայի ուսումնասիրություն ԷՊՌ- և ՈՒՄ-սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներով
Պոլիմերների ֆոտո- և թերմոդեստրուկցիայի ուսումնասիրություն ԻԿ- սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով
Դիալկիլսուլֆօքսիդ-վիտամին համակարգերում կոմպլեկսագոյացման ուսումնասիրություն ԻԿ-սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

gegham@web.am

Влияние витамина Е на кинетику эмульсионной полимеризации акриламида и на термоокисление полиакриламида
2015 | Հոդված/Article
Физико-химия полимеров:Синтез, свойства и применение. Россия, 2015, 21, 183-188 стр.
Определение константы компексообразования холестерина с диизопропилсульфоксидом методом ИК спектроскопии
2014 | Հոդված/Article
Журн. Прикл. Спектроскопии, Минск, 2013, т. 80, № 1, с. 139-141.
Լ. Գ. Մելիք-Օհանջանյան , Ջ. Հ. Ճշմարիտյան
Исследование взаимодействия катионов солей некоторых металлов с акриламидом методом ИК-спектроскопии (Ակրիլամիդի հետ որոշ մետաղների աղերի կատիոնների փոխազդեցության ուսումնասիրությունը ԻԿ-սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 67-71 (ռուսերեն)
|
Գ. Ս. Սիմոնյան , Լ. Գ. Մելիք-Օհանջանյան , Բ. Մ. Սողոմոնյան, Ն. Մ. Բեյլերյան
Некоторые особенности продукта окисления фенилдиэтаноламина пероксидом бензоила при полимеризации акрилонитрила в растворе диметилформамида (Դիմեթիլֆորմամիդի լուծույթում ակրիլանիտրիլի պոլիմերման Ժամանակ բենզոիլի պերօքսիդիով ֆենիլդիէթանոլամինի օքսիդացման արգասիքի որոշ յուրօրինակությանները)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 162-165 (ռուսերեն)
|
Ռ. Պ. Մելիքսեթյան, Ժ. Ն. Չոբանյան , Լ. Գ. Մելիք-Օհանջանյան , Մ. Լ. Երիցյան
Ненасыщенные амины и олигомеры на их основе (Չհագեցած ամիններ և օլիգոմերներ նրանց հիման վրա)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 79-85 (ռուսերեն)
|
Ժ. Ն. Չոբանյան , Ռ. Պ. Մելիքսեթյան, Լ. Գ. Մելիք-Օհանջանյան , Մ. Լ. Երիցյան
Аминосоединения и их хелаты (Ամինամիացությունները և նրանց խելատները)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 64-67 (ռուսերեն)
|