Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Հայաստան Գեորգիի Ալվանջյան

Ասիստենտ | Օրգանական քիմիայի ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
ԵՊՀ,Քիմիայի ֆակուլտետ 1986 - 1991 թթ. (կարմիր դիպլոմով):
ԵՊՀ, ասպիրանտուրա 1991 - 1994 թթ.

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, 1998 թ. ՀՀ. ԳԱԱ. ՕՔԻ

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ,Քիմիայի ֆակուլտետի, օրգանական քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ, ավագ գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Չհագեցած լակտոններ

Լեզուներ
Հայերեն(գերազանց), ռուսերեն(լավ), գերմաներեն(լավ), անգլերեն(լավ)

hay.alvanjyan@ysu.am

Синтез функционально замещенных 2-имино-3-арил-2,5-дигидрофуранов и их химические превращения
2011 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2011, 47, 2, с. 313-315
Удобный синтез 2-имино-(2-тиенил)-2(5Н)-фуранов и их некоторые превращения
2011 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2011, 47, 2, с. 273-275
Синтез новых непредельных производных функционально замещенных 2-имино-2,5-дигидрофуранов
2011 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2011, 47, 3, с. 439-441
Аветисян А.А., Алванджян А.Г. , Костанян Т.А., Бидар М.М.
Синтез и некоторые превращения функциональнозамещенных лактонов
2011 | Հոդված/Article
ЖОрХ. 2011, 47, 6, с. 529-531
Новые синтезы на базе 4-гидрокси-2Н-хромен-2-онов
2009 | Հոդված/Article
ЖОрХ., 2009, 45, 7, с. 1098-1101
Синтез новых 2-замещенных производных 2,5-дигидрофуранонов и их химические превращения
2009 | Հոդված/Article
ЖОрХ., 2009, 45, 12, с. 1871-1873
Ռ. Վ. Պարոնիկյան, Հ. Մ. Ստեփանյան, Լ. Վ. Կարապետյան , Հ. Գ. Ալվանջյան , Կ. Ս. Ավետիսյան , Տ. Վ. Ղոչիկյան , Ա.Ա.Ավետիսյան
Նոր սինթեզված միացությունների կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրությունը
2007 | Թեզիս/Thesis
«Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացում», Երևան 2007, էջ 52-53
А. А. Аветисян, А. Г. Алванджян
Cинтезы на базе 2Н-хромен-2-она и 2Н-хромен-2-тиона
2006 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2006, 42, с. 1080-1084
Новые производные кумаринов и 2-тиоксо-2Н-хроменов
1997 | Հոդված/Article
Хим. ж. Арм., 1997, т. 50, 3-4, стр. 168-170
Синтез и некоторые превращения 3-(3,3,-дихлораллил)-4-гидроксикумарина
1997 | Հոդված/Article
ХГС, 1997, 1, стр. 48-51
Синтез и некоторые превращения функционально-замещенных кумаринов и 2-тиоксо-2Н-хроменов
1996 | Հոդված/Article
ХГС, 1996, 7, стр. 909-912
Способ получения 2-метил-2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарина
1996 | Հոդված/Article
ХГС, 1996, 7, стр. 1002-1003