Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Ռազմիկ Պարսամի Մխիթարյան

Դոցենտ | Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, քիմիական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` «Դիմեթիլ ամինոսպիրտների ազդեցությունը կալիումի պերսուլֆատի ռադիկալային քայքայման վրա և վինիլացետատի պոլիմերումը ջրային լուծույթներում»,1987 թ 02.00.15

Աշխատանքային փորձ
1972 թ. ավագ լաբորանտ,
1978 թ. լաբորատորիայի վարիչ,
1978 թ-ից ֆակուլտետի արհմբյուրոյի անդամ
1987 թ. ից մինչ այժմ դոցենտ - անօրգանական քիմիայի ամբիոն
1986 թ. մեկ ամսյա գործուղում ՌԴ

Հասարակական գործունեություն
1993 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա
Նյութաբանություն
Անօրգանական պոլիմեր
Քիմիայի դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ամինոսպիրտ - պերսուլֆատ հարուցիչ համակարգերի կինետիկայի և մեխանիզմների հետազոտություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
Հայկական քիմիական ընկերություն,
Քիմիա-տեխնոլոգիական ասսոցիացիա,
Քիմիայի ֆակուլտետի գիտ. Խորհրդի անդամ,
Քիմիայի ֆակուլտետի արհմիության նախագահ
ԲՈՀ-ի «Քիմիական տեխնոլագիաներ» 057 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
ԵՊՀ-ի ռեկտորատի, ԵՊՀ-ի արհեստակցական կազմակերպության և Երևանի քաղաքապետի պատվոգրեր

r.mchitaryan@ysu.am

Effect of vitamins nicotinic acid, pyridoxine and Co2+, Mn2+, Cu2+ metal-ions on critical micelle concentration of anionic, cationic and nonionic surfactants in aqueous solutions (Նիկոտինաթթու և պիրիդօքսին վիտամինների ու Co2+, Mn2+, Cu2+ մետաղ իոնների ազդեցությունն անիոնային, կատիոնային և ոչ իոնային մակերևութային ակտիվ նյութերի միցելագոյացման կրիտիկական կոնցենտրացիայի օրինաչափությունների վրա ջրային լուծույթներում)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 3-8
|
Physical-chemical researches of systems, containing complex fluorides of rubidium, aluminium and terbium (Ռուբիդիումի, ալյումինի և տերբիումի բարդ ֆտորիդային համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հետազոտությունը )
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 15-17
|
Исследование распада персульфата калия в присутствии каталитической системы Co(II)–диметилэтаноламин (Կալիումի պերսուլֆատի քայքայման ուսումնասիրությունը Co(II)–դիմեթիլամինոէթանոլ կատալիտիկ համակարգի ներկայությամբ)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 18-22 (ռուսերեն)
|
Влияние компонентов инициирующей системы персульфат калия–диметиламиноэтанол на мицеллообразование пентадецилсульфоната натрия в водной среде (Կալիումի պերսուլֆատ դիմեթիլէթանոլ հարուցող համակարգի բաղադրիչների ազդեցությունը պենտադեցիլսուլֆոնատի միցելագոյացման վրա ջրային միջավայրում)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 31-34(ռուսերեն)
|
Извлечение висмута из конверторных пыллей медеплавительного производства
2010 | Հոդված/Article
II Международная конференция по химии химической технологии. 2010.
Влияние комплекса Ag+ с диметиламиноэтанолом на кинетику распада персульфат калия
2010 | Հոդված/Article
II Международная конференция по химии химической технологии.
Извлечение висмутата из конверторных пылей медеплавительного производства
2010 | Հոդված/Article
Материалы II Международной конференции по химии и химической технологии, 13-17 сентября, изд. Института обшей и неорганической химии, Ереван 2010, с. 215-216.
Влияние персульфата калия на мицеллообразование пентадецилсульфоната натрия
2010 | Հոդված/Article
Материалы II научной конференции армянского химического общества: «Новые материалы и процессы», 4-8 октября», изд. НАН АР, Ереван-Горис, 2010, с. 127
Кинетика реакции персульфата калия с диметил-γ-оксибутиламином
2008 | Հոդված/Article
Информационные технологии и управление. Ереван 2008, с. 8
Ադսորբցիայի ջերմէֆեկտի որոշումը քրոմատոգրաֆիական եղանակով
2007 | Հոդված/Article
Մեթոդական ցուցում, էջ 1
Влияние комплекса диметиламиноэтанол-Ag+ на кинетику распада персульфата калия
2005 | Հոդված/Article
Информационные технологии и управление. 1, 2005, с. 117.
Мхитарян Р. П. , Бабаян Г. Г., Меликсетян А. М.
О влияние состава композита на процесс его упрочнения
2002 | Հոդված/Article
Информационные технологии и управление. 3, 2002, с. 28
Гукасян Т. Т., Бейлерян Н. М., Мхитарян Р. П.
Кинетика реакции ГПК с диметиламиноэтанолом в присутствии и отсутствии Cu2+ иона
2001 | Հոդված/Article
Информационные технологии и управление. 3 - 1, 2001, с. 82 - 84
Гукасян Т. Т., Бейлерян Н. М., Мхитарян Р. П.
Влияние диметиламиноэтанола на распад ГПК
2001 | Հոդված/Article
Гос. инж. университет, Ениколоповские чтения., Сб. тез., Ереван 2001, ст. 51.
Н. М. Бейлерян, Г. Г. Григорян , М. Р. Товмасян, Р. А. Мхитарян
Влияние механической обработки на каталитические и адсорбционные свойства силикагеля
2001 | Հոդված/Article
Хим. ж. Армении 2001, т. 54, No 1-2, с .79 - 84
Гукасян Т. Т., Бейлерян Н. М., Мхитарян Р. П.
Влияние третичного аминоспирта на механизм получения и на ММР, ПВА в водных растворах в прис ПК
2000 | Հոդված/Article
Информационные технологии и управление. 2, 2000, с. 56 - 60
Гукасян Т. Т., Бейлерян Н. М., Мхитарян Р. П.
Влияние серусодержащего аминоспирта на кинетику распада гидропероксида кумола
2000 | Հոդված/Article
Всеармянский химический симпозиум «Мы на пороге 21 века», Ереван 2000
Պոլյարոգրաֆիական անալիզ
2000 | Հոդված/Article
Մեթոդական ցուցում, էջ 1, 2000