Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>

Բակալավրիատ

Տնտեսագիտության տեսություն

Կառավարում


Մագիստրատուրա

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Կառավարման ինֆորմացիոն համակարգեր

Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

Մոդելավորումը ֆինանսատնտ համակարգ

Տնտեսական քաղաքականություն և իրավունք

Գործարար կառավարում

Ինովացիոն կառավարում

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
ՀՀ արժութային շուկայի արդի խնդիրները
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 34-39
|
Դավիթ Աբգարյան
ՀՀ-ում էլեկտրոնային առևտրի վերաբերյալ վիճակագրական աղբյուրների վերլուծություն
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 40-51
|
Աշխատանքի վարձատրության պետական քաղաքականության սոցիալական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 52-57
|
Պետական և մասնավոր սեփականության արդի հիմնահարցերը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 58-73
|
Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2016, 136 էջ