Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Սամսոն Դավոյան , Ա. Սարգսյան
Երկրների տնտեսական զարգացման մակարդակների գնահատումը
2021 | Հոդված/Article
ԳԼԱՁՈՐ 30, Համալսարանի հոբելյանական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու. Եր.: «Վան Արյան», 2021, էջ 122-136, ISBN 978-9939-70-390-9
Մ. Եղիազարյան, Մ. Բունիաթյան
ՀՀ ընկերությունների վճարունակության եւ ֆինանսական կայունության ցուցանիշների վերլուծությունը ըստ տնտեսության ճյուղերի
2021 | Հոդված/Article
2021/Հոդված/Article, Եվրոպական Համալսարան,էջ 319-330
K.Marx’s Economic Theory and Current Significance
2021 | Հոդված/Article
International Journal of Applied Research in Bioinformatics (IJARB) Volume 11, Issue 2, Article 5, 2021
Կոնտրոլինգի և ներքին վերահսկողության համակարգի համատեղ կիրառումը կազմակերպությունում՝ որպես վերջինիս զարգացման նախապայման
2021 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում պարբերական, Երևան 2021թ․, էջ 42-49 (անգլերեն)
Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշումը ռիսկերի կառավարման համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն հանդես, Երևան 2021 թ․, 3/13 համար
Մերուժան Ասլանյան
Ռուսաստանից Հայաստան դրամական փոխանցումների վրա տարաբնույթ շոկերի ազդեցության գնահատումը
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 29-36
|
В. С. Алексанян , С.Н. Широков, И.Р.Трушкина
Тенденции и структурные сдвиги в формировании предложения на зерновом рынке России
2021 | Հոդված/Article
Agroscience and technology, International Scientific Journal, Armenian National Agrarian University, 2021 3/75, p. 249-253
В. С. Алексанян , С.Н. Широков, И.Р.Трушкина
Некоторые вопросы моделирования механизма развития зернопродуктового подкомплекса
2021 | Գիրք/Book
Взаимодействие города и села в современном обществе: тенденции, проблемы, перспективы. – М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова, 2021. – с. 176-180
Վ. Ալեքսանյան , Դ. Հովհաննիսյան
Թռչնաբուծության ոլորտի մրցակցային միջավայրի բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ գիտական հանդես, #3, 2021 հուլիս – սեպտեմբեր, էջ 37-44
В. С. Алексанян , А.Р. Кузнецова, С.Н. Широков, И.Р.Трушкина
Оценка современного состояния производства зерна в Республике Армения
2021 | Հոդված/Article
Международный сельскохозяйственный журнал, Москва 2021, N 4(382, ст. 45-49