Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Ն. Խաչատրյան , Ա. Ճուղուրյան
Հանրամատչելի տնտեսագիտություն
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2017թ․, 100 էջ
Անուշ Պետրոսյան , Թավադյան Աշոտ, Նալչաջյան Վ., Մանուկյան Ե., Հակոբյան Տ., Մկրտչյան Ա., Թևիկյան Ա., Բազինյան Ե., Կեսոյան Ն., Հարությունյան Կ., Հարությունյան Մ., Թավադյան Աղ., Խչեյան Մ., Սարգսյան Ա.
Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, Տնտեսագետ, 2017թ․, 324 էջ
Analysis of legal framework of the energy sector of RA: market challenges
2017 | Թեզիս/Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 59-60
Residential electricity demand forecasting through artificial neural networks
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 31-33
Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan , Sona Sargsyan
Approaches for electricity tariff formation and their connection with the minimum size of salaries
2017 | Թեզիս/Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 57-58
|
Ashot Markosyan , Elyanora Matevosyan
Ways of making the republic of Armenia an energy efficient state
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 55-57
|
Hayk Sargsyan , Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan
The trends of energetic security and liberalization of energetic market in the republic of Armenia
2017 | Թեզիս/Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 53-54
|
Գայանե Ղուկասյան , Արմեն Ղազարյան
ՀՀ բանկերի կլաստերացումը և դասակարգումը Կոհոնենի նեյրոնային ցանցի միջոցով
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսության և հասարակության զարգացում. 21-րդ դարի մարտահրավերներ և հնարավորություններ: 2017, էջ 409-416
|
Anush Petrosyan , Tamara Babayan
Social survey and assessment of energy efficency investments in Armenia
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 24-27
|
Էներգաարդյունավետ վարքագծի ձևավորման մեթոդներ
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 65-68
|