Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային քաղաքականության արդյունքները և արդի հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Էկոնոմիկա, 2017, 35, էջ 24-35
|
Աշոտ Մարկոսյան , Էլյանորա Մաթևոսյան
Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը և արտաքին ապրանքաշրջանառության համեմատական առավելությունները
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2017, 5, էջ 107-116
Աշոտ Մարկոսյան , Էլյանորա Մաթևոսյան
Էլեկտրաէներգիայի արտահանման հնարավորությունները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
21-րդ դար, 2017, 6(76), էջ 54-69
|
Reducing the energy intensity of multi-product machinery production through the improvement of the core production infrastructure
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 9-17
|
Пути совершенствования жизненного цикла инновационной продукции в многономенклатурном машиностроительном производстве
2017 | Հոդված/Article
Экономика знаний в россии: от генерации знаний и инноваций к когнитивной индустриализации. 2017, стр. 142-149
|
A. Kh. Markosyan , E. N. Matevosyan, V. G. Hayrapetyan, Sh. S. Mikaelyan
The state of power industry of the Republic of Armenia and the main directions of reforms
2017 | Հոդված/Article
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, 2017, 2 (4), էջ 51-66
|
Հանրային ունեցվածքի գնահատման և կառավարման հիմնահարցերը ՀՀ կայուն զարգացման ռազմավարության համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները, 2017, 1(24), էջ 40-47
Թամարա Հովակիմյան , Սուրեն Հովակիմյան
Մասնավոր փողերի ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 5-6(201-202), էջ 51-54
A. H. Arakelyan , H. Yu. Adilkhanyan
Assessing efficiency of major armenian power plants by means of dea approach
2017 | Հոդված/Article
Proceedings of engineering academy of Armenia. 2017, 14,1, 5-8 pp.
|
Վճարահաշվարկային համակարգի զարգացման ներկա միտումները
2017 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, էջ 122-125