Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Կոռուպցիան որպես ազգային անվտանգության սպառնալիք. Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խնդիրները և մոտեցումները
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2017, 3-4, էջ 531-541
|
Т. С.Овакимиян , С. А. Овакимиян
Вопросы оценки и обеспечения финансовой стабильности в странах с переходной экономикой
2017 | Հոդված/Article
Structural and innovative problems of economic development, 2017, 390-393 pp.
Տնտեսական աճն ու ռեսուրսների ապահովվածության հիմնահարցը պատմական զարգացման տարբեր ժամանակաշրջաններում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 7-8 (203-204), էջ 133-137
|
Տաթեվիկ Ռաֆյան, Սարգիս Ղանթարջյան
Բարդ արտադրաեղանակ ունեցող գործընթացների կառավարման համակարգերի մշակման փորձի մասին
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ, 2017, 10, էջ 254-259
|
ՀՀ արժութային շուկայի արդի խնդիրները
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 34-39
|
Դավիթ Աբգարյան
ՀՀ-ում էլեկտրոնային առևտրի վերաբերյալ վիճակագրական աղբյուրների վերլուծություն
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 40-51
|
Աշխատանքի վարձատրության պետական քաղաքականության սոցիալական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 52-57
|
Պետական և մասնավոր սեփականության արդի հիմնահարցերը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 58-73
|
Хачатрян К. Г. , Акулич И. Л., Сверлов А. С.
Маркетинговые стратегии белорусских и армянских предприятий в условиях формирования и развития ЕАЭС
2016 | Հոդված/Article
“Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития” XVII международная научная конференция. 2016, стр. 8-9
Սահմանադրական ախտորոշման և մշտադիտարկման մեթոդական որոշ մոտեցումներ
2016 | Հոդված/Article
ՀՊՏՀ 26-րդ գիտաժողովի նյութեր, Գործարար միջավայրի բարելավման և միջազգային տնտեսական համագործակցության ընդլայնման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում: 2016, 25-40 էջ
|