Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Վարսենիկ Սարգսյան
ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների սնանկացման իրավատնտեսական կարգավորումը սահմանադրականության համատեսքտում
2018 | Հոդված/Article
ՀՊՏՀ Բանբեր (3), 2018, Էջ 94-101
Վարսենիկ Սարգսյան
Անվճարունակության կանխարգելման կառուցակարգային և օրենսդրական բարելավումների հիմնահարցերը
2018 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ, Պարբերական գիտական ժողովածու, Գիրք 11, 2018, Էջ 251-262
|
Վահագն Տեփոյան
Ֆինանսական կայունության ցուցանիշների համեմատական վերլուծություն
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 62-75
|
Ն. Դ. Մարգարյան
A boundary for the existence of solution to the maximum entropy problem applied in European call options (Եվրոպական “քոլ”-օպցիոններում կիրառված մաքսիմալ էնտրոպիայի խնդրի լուծման գոյության համար անհրաժեշտ սահմանային դեպքերը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 3-7
|
Զարգացման բանկերի և համահայկական փոխառու միջոցների դերը տնտեսական առաջընթացի ապահովման գործում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 54-65
|
Ձեռնարկատիրության հիմունքներ
2018 | Հոդված/Article
Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2018թ․, 174 էջ
Ռազմաարդյունաբերական համակարգի տնտեսական զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
«ԲՈՒՀ-ԲԱՆԱԿ» համագործակցության գերակայությունը «ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿ» հայեցակարգի համատեքստում: 2018, էջ 152-159
|
R. A. Gevorgyan , N. D. Margaryan
Existence of maximum entropy problem solution in a general n-dimensional case
2018 | Թեզիս/Thesis
Emil Artin International Conference. 2018, 54-55 pp.
|
Геворгян Р. А. , Маргарян Н. Д.
Построение распределения цен активов на основе цен производных финансовых инструментов
2018 | Հոդված/Article
Управление финансовыми рисками. 2018, 01(53), стр. 12-23
|
Զբոսաշրջության ծառայությունների մատուցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, 2018, 1(18), էջ 190-194
|