Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Աշոտ Մարկոսյան , Է.Մաթևոսյան
Ազգային հարստություն ստեղծելու տնտեսության ներուժը. «21-րդ դար»
2018 | Հոդված/Article
«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի տեղեկատվական-վերլուծական հանդես. N 4 (80), Եր., 2018թ., էջ 51-61
Աշոտ Մարկոսյան , Է.Մաթևոսյան
Պետական կառավարման համակարգի Սինգապուրի փորձի համառոտ նկարագիրը և Հայաստանի Հանրապետությունում դրա տեղայնացման հնարավորությունները
2018 | Հոդված/Article
ԷԿՈնոմիկա, N 38-39, 2018թ., էջ 84-90
Քոչարյանական «աճի» առասպելը
2018 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես» հրատ., 2018թ., 120 էջ
Աշոտ Մարկոսյան , Ա.Խ.Մարկոսյան
Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության տնտեսական ինտեգրման հիմնահարցերը
2018 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», N 1, 2018թ., էջ 266-282
Հայկ Սարգսյան , Հարությունյան Գ., Գևորգյան Ռ.
Diagnostics and Monitoring of Constitutionalism in Transition Economies
2018 | Հոդված/Article
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, p.56
Լոգիստիկական մեթոդների զարգացումը եվ դրանց կիրառման առանձնահատկու-թյունները կազմակերպության կառավարման համակարգում
2018 | Հոդված/Article
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, 12-րդ տարեկան գիտական կոնֆերանս “Հայաստան-25”, Երևան, 2018, էջ 232-240:
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման միտումները ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
Կրթութունը և գիտությունը Արցախում գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի հանդես, 1-2, 2018, էջ 116-124
The theoretical and practical manifestations and problems of shade economy: Armenian shade economy in that context
2018 | Հոդված/Article
Bulletin of high technology, 3 /7/, 2018թ., Shushi, p. 74-89
The entrepreneurial orientation and employability relation to individual and organizational success measurement
2018 | Հոդված/Article
Proc. of Engineering of Academy of Armenia, N3, v.15, 2018, pp. 355-362.
Աննա Հակոբջանյան , A. Arakelyan, S. Nakashian
Balanced model of entrepreneurial and employability relations to organization and employees
2018 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա թիվ 5-6,(213-214), 2018, էջ 129-134: