Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Տնտեսական Եվ Բիոլոգիական Էկոհամակարգերի Զարգացման Հարացույցը
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և Քաղաքականություն, 2019, 4(5), 170-177 էջ
Իմիգրացիայի Ազդեցությունը Հհ Աշխատաշուկայի Վրա
2019 | Հոդված/Article
Սոցիալ-Տնտեսական Զարգացման Արդի Հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական Հոդվածների Ժողովածու, 2019, 299-306 էջ
Նոննա Խաչատրյան , Արմեն Ճուղուրյան, Նարինե Կիրակոսյան
Մասնագիտական Կրթական Ծրագրերի Կառավարման Հիմնախնդիրները
2019 | Հոդված/Article
Եվրոպական Համալսարան, 2019, 10(02), 59-69 էջ
Մարդկային Կապիտալի Չափման Եվ Հաշվառման Հիմնախնդիրները
2019 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ Եվ Հաշվապահական Հաշվառում, 2019, 2, 60-69 էջ
Նոննա Խաչատրյան , Արմեն Ճուղուրյան
Ազգային Արժեհամակարգ Եվ Տնտեսություն
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և Քաղաքականություն, 2019, 3(4), 106-122 էջ
Սոցիալական Անվտանգության Ապահովման Եվ Կյանքի Որակի Բարելավման Փոխառնչությունները. Դրսեվորումները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Հոդված/Article
Ճգնաժամային Կառավարում և Տեխնոլոգիաներ, 2(15), 2019, 34-41 էջ
В.Л. Айрапетян , Г.Р. Айрапетян
Инициатива Китая «Один Пояс, Один Путь»: Перспективы Для Армении
2019 | Հոդված/Article
Тринадцатая Годичная Научная Конференция. Сборник Научных Статей, 2019, 13, 31-40 էջ
Challenges Of E-Government Introduction In The Republic Of Armenia
2019 | Հոդված/Article
Научный Результат. Экономические Исследования, 2019, Том 5, Выпуск №4, 13-19 էջ
Labour Market Developments And Economic Growth In The Republic Of Armenia.
2019 | Հոդված/Article
Научные Ведомости Белгородского Государственного Университета. Серия: Экономика. Информатика. 2019, Том 46, № 3, 467-473 էջ
Գոյականի Ձեվաբանական Առանձնահատկությունները Բունիաթ Սեբաստացու «Գիրք Բժշկութեան» Երկում
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայագիտության, 2 (20), 2019, 183-190 էջ