Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Անցումային տնտեսություններ.տեսության և վերափոխումների հարցերի շուրջ
2017 | Գիրք/Book
«Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 158 էջ
Արտադրողի տնտեսական վարքագիծը և արտադրության գործոնների շուկան
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 84 էջ
|
Տնտեսագիտության տեսություն
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 320 էջ, Հայաստան, Երևան
Մարքեթինգի կառավարում (երկրորդ հրատարակություն)
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Մեկնարկ: 2017թ․, 172 էջ
Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս.ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 136 էջ
Սոցիալական քաղաքականություն
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Տիր հրատարակչություն: 2017թ․, 372 էջ
Уровень и качество жизни- как критерии эффективности социальной политики государства
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր 5-րդ գիտաժողով: 2017, էջ 170-177
|
Հարությունյան Գ. Գ., Սարգսյան Հ. Լ. , Գևորգյան Ռ. Ա.
Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Զանգակ: 2017թ․, 139 էջ, Հայաստան
Բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2017թ․, 364 էջ, Հայաստան
Кантарджян С. Л. , Айриян А. А.
Оценка инновационного потенциала изобретений и полезных моделей, зарегистрированных в сфере сельского хозяйства республики Армения
2017 | Հոդված/Article
Научный результат. Экономические исследования. 2017, 1, 27-30
|