Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Վարկավորման և վարկային տոկոսադրույքի ձևավորման խնդիրները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 1-2, 90-92 էջ, Հայաստան
|
Հայկ Մնացականյան , Րաֆֆի Ալեքսանյան
Ինտեգրացված հաշվետվողականության դերը աուդիտորական գործունեության կարգավորման համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 1-2, 99-101 էջ, Հայաստան
|
Վարդան Բոստանջյան , Գևորգ Մինասյան
Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2017թ․, #1, 10-19 էջ, Հայաստան
|
Хачатрян Н. Н. , Халатян А. А.
Проблемы интеграции финансовой и экологической отчетности
2017 | Հոդված/Article
Учетно-аналитическое обеспечение - информационная основа экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 2017, Часть1, стр. 397-400
|
Consumption of energy resources and their impact on the environment. Solution of the models of optimality for clean development mechanism
2017 | Հոդված/Article
SINERGIA. Sistematic and sustainable energy efficiency in Armenia. Proceedings of the final workshop at the State University Yerevan. 2017, 1, pp. 28-33
|
Ֆինանսական և կառավարչական հաշվառման առանձնահատկությունները կազմակերպություններում
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: 2017թ․, 1(24), 22-29 էջ, Հայաստան
|
Կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարման առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում: 2017թ․, 1, 32-38 էջ, Հայաստան
|
Strategic Accounting Model In Agribusiness
2017 | Հոդված/Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia. 2017, 1, pp. 80-83
|
Վեկտորական ավտոռեգրեսիոն մոդելների և միաժամանակյա հավասարումների համակարգերի կիրառումը ՀՀ էներգետիկայի սեկտորում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն: 2017թ․, 978-9939-64-267-3, 89-91 էջ, Հայաստան
|
Պետական գնումների համակարգի դերը բյուջետային ծախսերի արդյունավետության ապահովման գործում
2017 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2017թ․, 27-35 էջ, Հայաստան
|