Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Ինստիտուցիոնալ վերափոխումների արդի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Հոդված/Article
Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 37-42 էջ
Իշխանության գերխնդիրը սահմանադրականության մակարդակի բարձրացումն է
2018 | Հոդված/Article
Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 9-16 էջ
Ազգային հարստությունը որպես տնտեսության կապիտալացման աստիճանի գնահատման հիմնական ցուցանիշ
2018 | Հոդված/Article
Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 95-106 էջ
ՀՀ տնտեսության պետական կառավարման համակարգի բարելավման հիմնական ուղիները
2018 | Հոդված/Article
Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 17-27 էջ
А.Х.Маркосян , О.В.Токмаджян, Г.А.Иванян
О методике oценки ущерба от воздействия селей
2018 | Հոդված/Article
Ометодике oценки ущерба от воздействия селейСелевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита. Труды 5-й Международной конференции, 2018, 476-482 էջ
Ա.Խ.Մարկոսյան , Է.Ն.Մաթեվոսյան , Դ.Ռ.Գալոյան, Կ.Ա.Ներսիսյան
Գլոբալ Եվ Տարածաշրջանային Տնտեսական Համագործակցության Հիմնախնդիրները
2018 | Գիրք/Book
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան հրատ., 2018, 320 էջ
Միրզոյան Վալերի, Մարտիրոսյան Արման
Հոգեբանություն և տնտեսագիտություն
2018 | Գիրք/Book
Մեկնարկ, 2018, 160 էջ
Ն. Դ. Մարգարյան
A boundary for the existence of solution to the maximum entropy problem applied in European call options (Եվրոպական “քոլ”-օպցիոններում կիրառված մաքսիմալ էնտրոպիայի խնդրի լուծման գոյության համար անհրաժեշտ սահմանային դեպքերը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 3-7
|
Զարգացման բանկերի և համահայկական փոխառու միջոցների դերը տնտեսական առաջընթացի ապահովման գործում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 54-65
|
Ձեռնարկատիրության հիմունքներ
2018 | Հոդված/Article
Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2018թ․, 174 էջ